Homepage Slider

Είστε εδώ

Ανακύκλωση χρησιμοποιημένων φυτικών ελαίων και ζωικών λιπών, καθώς και ληγμένων τροφίμων

 
Τα χρησιμοποιημένα μαγειρικά λίπη και έλαια, καθώς και τα απόβλητα και ληγμένα τρόφιμα, ανήκουν στα αστικά απόβλητα. Στον κατάλογο που έχει εκδοθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τις κατηγορίες αποβλήτων, αναφέρονται ως ‘’απόβλητα βρώσιμα φυτικά έλαια και λίπη’’ και "απόβλητα από αγορές" αντίστοιχα. Τα συγκεκριμένα υλικά αποτελούν πηγή μόλυνσης είτε άμεσα, επιμολύνοντας τα τρόφιμα που ετοιμάζονται π.χ. στην κουζίνα ενός εστιατορίου, είτε έμμεσα, μολύνοντας τον υδροφόρο και τον εδαφικό ορίζοντα όταν απορρίπτονται στους χώρους υγειονομικής ταφής. Έτσι, επιβάλλεται η διαχείρισή τους με υγιεινό και συγχρόνως φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο.
Για τον σκοπό αυτόν, η AGROENERGY έχει οργανώσει δίκτυο συλλογής και διαχείρισης των αποβλήτων αυτών, έχει ξεκινήσει την ενημέρωση εκείνων που παράγουν και απορρίπτουν χρησιμοποιημένα μαγειρικά φυτικά έλαια και ζωικά λίπη, καθώς και απόβλητα και ληγμένα τρόφιμα, ιδιαίτερα για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να γίνεται η απομάκρυνσή τους, και αναλαμβάνει τη συλλογή, διαχείριση και ενεργειακή αξιοποίησή τους. Διανέμει κάδους και δοχεία συλλογής και αναλαμβάνει τη συλλογή ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ, παρόλο που η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβάλει την άποψη ο ρυπαίνων να πληρώνει, κάτι που έχει επικυρωθεί και από την Ελλάδα με την ΚΥΑ 50910. Το μόνο που χρειάζεται η εταιρεία μας, ως μοναδική υποχρέωση του ρυπαίνοντα, είναι ο διαχωρισμός των χρησιμοποιημένων ελαίων και λιπών από τα υπόλοιπα απόβλητα (νερά, απορρυπαντικά, εμφανή στερεά, όπως π.χ. σακούλες, πλαστικά, κ.ά.) στα δοχεία συλλογής. Όλα τα υπόλοιπα αναλαμβάνει η AGROENERGY.
 
ΜΟΛΥΝΣΗ       ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
 
 
Γιατί να συλλέξω τα χρησιμοποιημένα μαγειρικά λίπη και έλαια, καθώς και τα απόβλητα και ληγμένα τρόφιμα
 • Η συλλογή και διαχείριση των αποβλήτων αποτελεί νομική απαίτηση. Συγκεκριμένα, ο Νόμος αναφέρει ότι ο ρυπαίνων πληρώνει. Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 11 της ΚΥΑ 50910, ο παραγωγός - κάτοχος αποβλήτων υποχρεώνεται να παραδίδει τα απόβλητά του σε φορέα διαχείρισης, στον οποίο έχει χορηγηθεί σχετική άδεια, ή να εξασφαλίζει ο ίδιος την αξιοποίησή τους.
 • Συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος λόγω της αποσυμφόρησης του υδροφόρου και εδαφικού ορίζοντα, εφόσον τα παραπάνω απόβλητα δεν θα απορρίπτονται με τα υπόλοιπα απόβλητα, αλλά θα συλλέγονται και θα ανακυκλώνονται προς μη βρώσιμα υλικά.
 • Στα πλαίσια της συγκεκριμένης διαχείρισης το απόβλητο αποκτά προστιθέμενη αξία, αφού μπορεί να οδηγηθεί σε χρήση για την παραγωγή ενέργειας.
 • Σύμφωνα με τις αρχές τήρησης του HACCP και της οδηγίας του ΕΦΕΤ για την υγιεινή και την ασφάλεια των τροφίμων, το λάδι του τηγανίσματος δεν πρέπει να χρησιμοποιείται περισσότερο από τρεις φορές. Μετά πρέπει να απομακρύνεται με υγιεινό και φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Επίσης, τα απορρίμματα τροφών δεν πρέπει να συσσωρεύονται σε χώρους τροφίμων και πρέπει να υπάρχει κατάλληλη πρόβλεψη για την απομάκρυνσή τους.
 
Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα συλλογής
 
Το πρόγραμμα της συλλογής χρησιμοποιημένων μαγειρικών λιπών και ελαίων, καθώς και των αποβλήτων και ληγμένων τροφίμων, απευθύνεται σε χώρους μαζικής εστίασης (ταβέρνες, εστιατόρια, fast foods, ξενοδοχεία), μονάδες catering, παρασκευαστήρια ετοίμων τροφίμων, σουπερμάρκετς, σχετικές βιοτεχνίες - βιομηχανίες και σε οποιαδήποτε μονάδα (μικρή ή μεγάλη) παράγει τα συγκεκριμένα απόβλητα. Επίσης, απευθύνεται στους Δήμους και λοιπούς φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που επιθυμούν να βοηθήσουν για την αποσυμφόρηση του υδροφόρου ορίζοντα της περιοχής τους από το συγκεκριμένα απόβλητα.
 
 
Γιατί να επιλέξω την AGROENERGY
 • Η AGROENERGY διαθέτει στελέχη με μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση και ορθολογιστική αξιοποίηση παραπροϊόντων, υπολειμμάτων και αποβλήτων διαφόρων διεργασιών, έχει συμβάλλει καθοριστικά στην ενημέρωση σε σχετικά ζητήματα και μάχεται καθημερινά για τη διάδοση της φιλοσοφίας της.
 • Η AGROENERGY προσφέρει στους πελάτες της υπηρεσίες διαχείρισης αποβλήτων ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ, παρόλο που ο νόμος ορίζει ότι ο ρυπαίνων πρέπει να πληρώνει για την απομάκρυνση των αποβλήτων που παράγει.
 • Αντίθετα, η AGROENERGY, στα πλαίσια της ανταποδοτικότητας, μπορεί να δώσει οδηγίες για τη σωστή διαχείριση των αποβλήτων και συγχρόνως πρακτικές και εφαρμόσιμες λύσεις σε πιθανά προβλήματα, αφού διαθέτει εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο προσωπικό.
 • Χορηγεί στον ρυπαίνοντα πιστοποιητικό ορθής διαχείρισης των αποβλήτων του, το οποίο αποτελεί μία επιπλέον διαφήμιση για την επιχείρηση του.
 • Τα συλλεγμένα απόβλητα η εταιρεία μας τα επεξεργάζεται περαιτέρω με σκοπό την παραγωγή μη-βρώσιμων υλικών που θα χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή ενέργειας, συνεπώς διασφαλίζει 100% το γεγονός ότι δεν θα επανέλθουν από επιτήδειους στη διατροφική αλυσίδα μετά από σχετική επεξεργασία.
 • Η AGROENERGY κατέχει ειδική άδεια συλλογής, μεταφοράς, αποθήκευσης και τελικής διάθεσης των συγκεκριμένων υλικών, οπότε απαλλάσσει τον ρυπαίνοντα από την ιδία διαχείρισή τους.
 
Δεσμεύσεις προς τους πελάτες μας
 1. Η γνώμη σας αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη βελτίωση των υπηρεσιών μας.
 2. Σε κάθε πελάτη παραδίδουμε ειδικούς κάδους και ειδικά δοχεία συλλογής, ώστε να καταστεί ευκολότερη και ασφαλέστερη η συλλογή.
 3. Το προσωπικό μας είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο και εξοπλισμένο, ώστε να είναι μειωμένος ο κίνδυνος τραυματισμού του ιδίου και μόλυνσης του περιβάλλοντος.
 4. Θα γίνεται επίσημη έγγραφη αναφορά της ακριβούς ποσότητας και ποιότητας του συλλεγόμενου από τις εγκαταστάσεις σας χρησιμοποιημένου ελαίου και λίπους ή αποβλήτου και ληγμένου τροφίμου.
 5. Θα είμαστε φιλικοί προς εσάς και θα αισθάνεστε άνετα όταν θα ερχόμαστε στις εγκαταστάσεις σας.
 6. Κάθε πληροφορία, που θα ανταλλάσουμε μεταξύ μας, θεωρείται εμπιστευτική και θα διασφαλίζεται με συμφωνητικά και άλλα έγγραφα τήρησης εχεμύθειας.
 7. Η εταιρεία μας εγγυάται ότι τα συλλεγόμενα χρησιμοποιημένα μαγειρικά λίπη και έλαια, καθώς και τα απόβλητα και ληγμένα τρόφιμα, ανακυκλώνονται με κάθε νόμιμο τρόπο και στη συνέχεια καταλήγουν σε νόμιμες χρήσεις.
 8. Η εταιρεία μας εγγυάται ότι τα συλλεγόμενα χρησιμοποιημένα μαγειρικά λίπη και έλαια, καθώς και τα απόβλητα και ληγμένα τρόφιμα, θα οδηγούνται για την παραγωγή βιοκαυσίμων και ενέργειας, οικονομικότερων για την κοινωνία και φιλικότερων για το περιβάλλον.
 
Τελική κατάληξη των αποβλήτων
 
Η AGROENERGY συλλέγει, μεταφέρει, αποθηκεύει, ανακυκλώνει και αξιοποιεί τα χρησιμοποιημένα μαγειρικά λίπη και έλαια, καθώς και τα απόβλητα και ληγμένα τρόφιμα, με σκοπό την παραγωγή εγκεκριμένων τελικών προϊόντων ευρείας κλίμακας.
 
Ορισμένες από τις χρήσεις των μεταποιημένων αποβλήτων λιπών και ελαίων είναι:
 • Στη χημική βιομηχανία για την παρασκευή χαμηλής ποιότητας γράσων διαλυτικών, βοηθητικών σπρέι, μεθυλεστέρων (biodiesel), ενέργειας κ.λπ.
 • Στη βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα ως βάση για τα λιπαντικά.

Τα απόβλητα και ληγμένα τρόφιμα χρησιμοποιούνται για:

 • Τη συμπαραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας με τη διαδικασία της συνδυασμένης αναερόβιας χώνευσης (παραγωγή βιοαερίου).
 • Την παραγωγή φυσικού εδαφοβελτιωτικού, φιλικό προς το περιβάλλον, με την ίδια διαδικασία.
Επιλέγοντας την εταιρεία μας ως αποδέκτη για τα ανακυκλωμένα μαγειρικά λίπη και έλαια και για τα απόβλητα και ληγμένα τρόφιμα, επιλέγετε "τον σωστό τρόπο", εξασφαλίζοντας την υψηλότερη ποιότητα υπηρεσιών.
Αξιολογούμε καθημερινά την ποιότητα των υπηρεσιών μας, συνεργαζόμαστε μαζί σας και λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη μας τα όποια σχόλιά σας. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μας καλέσετε στο 210-9915300 ή να μας γράψετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση agroenergy@agroenergy.gr για να μας αναφέρετε το οτιδήποτε.
 
 
Το επόμενο βήμα μετά την απόφαση για συνεργασία
 
Μόλις αποφασίσετε ότι οι υπηρεσίες συλλογής και ανακύκλωσης που προσφέρει η AGROENERGY είναι "ο ιδανικός τρόπος που σας ταιριάζει", εκπρόσωπός μας θα επικοινωνήσει μαζί σας για να συζητήσετε και να καταλήξετε στην καλύτερη δυνατή λύση που ταιριάζει στην επιχείρησή σας. Αφού εξεταστούν διεξοδικά οι ιδιαιτερότητες της επιχείρησής σας, συμπεριλαμβανομένης της ποσότητας του χρησιμοποιημένου ελαίου ή λίπους και του αποβλήτου ή ληγμένου τροφίμου που θα συλλέγεται, της πλέον κατάλληλης και επιθυμητής από εσάς θέσης για την τοποθέτηση του δοχείου ή του κάδου συλλογής, της μελέτης των προβλημάτων πρόσβασης, του τρόπου με τον οποίο γινόταν μέχρι σήμερα η απόρριψη του χρησιμοποιημένου ελαίου ή λίπους και του αποβλήτου ή ληγμένου τροφίμου, καθώς και άλλων ειδικών αναγκών της επιχείρησής σας, θα σας προταθεί αντίστοιχη λύση διαχείρισης. Στη βάση κάθε προτεινόμενης λύσης, η AGROENERGY παρέχει σε κάθε πελάτη της μεταφερόμενη μικρή δεξαμενή (δοχείο ή κάδο) προσωρινής αποθήκευσης του αποβλήτου. Σε γενικές γραμμές, οι χωρητικότητες των δοχείων που χρησιμοποιούμε κυμαίνονται από 25 έως 100 λίτρα.
Στους πελάτες, που απορρίπτουν μεγάλες ποσότητες χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων και λιπών, μπορούμε να προσφέρουμε βαρέλια 200 λίτρων ή πλαστικά δοχεία IBC με μεταλλικό περίβλημα, τα οποία μπορούν να αποθηκεύσουν μέχρι και 1000 λίτρα αποβλήτων.
Τα δοχεία (και οι κάδοι), που χρησιμοποιεί η εταιρεία μας, είναι απλά στη χρήση και διατηρούνται καθαρά και ασφαλή κατά τη χρήση λόγω των μεγάλων ανοιγμάτων τους. Τα δοχεία και οι κάδοι παραδίδονται σε εσάς από ειδικό υπάλληλό μας, ο οποίος έχει τη γνώση για την κατάρτιση του προσωπικού σας στη χρήση του δοχείου ή του κάδου.
Τα δοχεία (και οι κάδοι) συντηρούνται και αντικαθίστανται από την εταιρεία μας, αν και όποτε κάτι τέτοιο απαιτείται, ωστόσο περιμένουμε από τους πελάτες μας να τα σέβονται όπως εμείς σεβόμαστε την επιχείρησή τους.
Πριν από την προγραμματισμένη ημέρα απομάκρυνσης από την επιχείρησή σας του δοχείου ή του κάδου με τα απόβλητα, εκπρόσωπός μας θα επικοινωνήσει μαζί σας για να πιστοποιήσει την αναγκαιότητα την απομάκρυνσης. Βέβαια, μπορείτε να είστε σε διαρκή επικοινωνία μαζί μας για έκτατη απομάκρυνση χρησιμοποιημένου λίπους ή ελαίου και αποβλήτου ή ληγμένου τροφίμου.
 
Σε μία τυπική και προγραμματισμένη παραλαβή ο οδηγός μας επισκέπτεται τον χώρο σας, παραλαμβάνει το γεμάτο δοχείο (ή τον κάδο) και αφήνει ένα άδειο ή μεταγγίζει το απόβλητο από το/τα δοχείο/δοχεία σας, πραγματοποιεί τεχνικό έλεγχο και συντάσσει τεχνική έκθεση για τυχόν αντικατάσταση, αν αυτή κριθεί απαραίτητη. Τα φορτηγά οχήματα, που χρησιμοποιούνται στη συλλογή, πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές για τη μεταφορά των συγκεκριμένων αποβλήτων. Κάθε συλλογή καταγράφεται στη βάση δεδομένων της εταιρείας μας και σας παραδίδεται σχετικό αποδεικτικό παραλαβής του αποβλήτου. Αυτό εξασφαλίζει πλήρη ιχνηλασιμότητα για τη μετέπειτα πορεία του αποβλήτου που ανακυκλώνεται.
Μετά τη συλλογή το φορτηγό επιστρέφει στον πλησιέστερο σταθμό - εγκατάσταση προσωρινής αποθήκευσης και επεξεργασίας της AGROENERGY.
 
 
Οι εγκαταστάσεις τελικής ανακύκλωσης του αποβλήτου λειτουργούν με βάση το πρότυπο ISO 9001 ή τις απαιτήσεις του βιομηχανικού κώδικα ορθής πρακτικής, πληρούν τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας και λειτουργούν κάτω από τις αυστηρές και κατευθυντήριες γραμμές μας, στα πλαίσια της περιβαλλοντικής μας πολιτικής.
 
Παράλληλα με τη συλλογή και διαχείριση των αποβλήτων σας, η AGROENERGY προσφέρει υπηρεσίες σε συμβουλευτικό επίπεδο, κατάρτιση της επιχείρησής σας στους κανόνες υγιεινής, στην εφαρμογή των κανόνων HACCP, καθώς και σε θέματα εφοδιασμού, αναπτυξιακών προγραμμάτων, επιδοτήσεων, νομοθεσίας και νέας τεχνολογίας.
 
 
Τι είναι το HACCP
 
HACCP είναι τα ακρωνύμιο των λέξεων Hazard Analysis of Critical Control Points, που στα ελληνικά σημαίνει: Ανάλυση Κινδύνων στα Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου. Το HACCP αποτελεί μία συστηματική προσέγγιση στην αναγνώριση, εκτίμηση και έλεγχο των υγειονομικών κινδύνων που συνδέονται με την αλυσίδα παραγωγής τροφίμων. Οι κίνδυνοι μπορεί να είναι βιολογικοί, χημικοί και φυσικοί.
 
Σκοπός του HACCP είναι η εξασφάλιση της ασφάλειας και της υγιεινής των τροφίμων μέσω συνεχούς ανάλυσης, παρακολούθησης και ελέγχου όλων των λειτουργιών κατά τα στάδια παρασκευής, μεταποίησης, παραγωγής, συσκευασίας, αποθήκευσης, μεταφοράς, διανομής, διακίνησης, προσφοράς προς πώληση και διάθεσης τροφίμων και ποτών.
Απαιτείται νομικά η εφαρμογή του από όλες τις επιχειρήσεις που ασχολούνται με τα τρόφιμα, όπως βιομηχανίες, εταιρείες εμπορίας τροφίμων και σημεία διάθεσης, όπως καταστήματα, εστιατόρια, καντίνες κ.λπ..
 
 
Υποχρεώσεις της επιχείρησης για την ασφάλεια τροφίμων
 • Εφαρμογή των κανόνων υγιεινής.
 • Εφαρμογή των αρχών του HACCP.
 • Εφαρμογή των κριτηρίων της νομοθεσίας (μικροβιολογικά, θερμοκρασίας).
 
ΕΦΕΤ και υπηρεσίες υγιεινής της Περιφέρειας
 
Ο έλεγχος της εφαρμογής του HACCP διενεργείται από τον ΕΦΕΤ. Σε περίπτωση που ο ΕΦΕΤ διαπιστώσει μη εφαρμογή του HACCP, των κανόνων υγιεινής και των κριτηρίων (μικροβιολογικών, θερμοκρασίας), που επιβάλλει η επιμέρους νομοθεσία τροφίμων, προτείνει λήψη αναγκαίων μέτρων που περιλαμβάνουν απόσυρση ή και καταστροφή των τροφίμων, επιβολή οικονομικών προστίμων ή και αναστολή λειτουργίας μέρους ή και ολόκληρης της επιχείρησης. Επίσης, οι υπηρεσίες Υγιεινής της Περιφέρειας ελέγχουν την εφαρμογή των κανόνων υγιεινής, όπως επίσης και τον τρόπο διαχείρισης των αποβλήτων.
 
 
HACCP και διαχείριση αποβλήτων
 
Η σωστή και αποτελεσματική διαχείριση των αποβλήτων είναι προαπαιτούμενο των αρχών του HACCP. Τα όποια απόβλητα πρέπει να απομακρύνονται με υγιεινό και φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο, ώστε να διασφαλίζεται η μη επιμόλυνση των τροφίμων είτε άμεσα είτε έμμεσα.
 
 
Οφέλη της επιχείρησης από τη συλλογή και διαχείριση των οργανικών αποβλήτων της
 • Μεγιστοποίηση της ασφάλειας των τροφίμων που διαθέτει προς κατανάλωση και ενίσχυση της σχέσης εμπιστοσύνης με τον καταναλωτή.
 • Απόρριψη και καταστροφή ελαττωματικών τροφίμων, κυρίως όσον αφορά στην επιβάρυνση της υγείας του καταναλωτή (τροφική δηλητηρίαση).
 • Συμμόρφωση με τη νομοθεσία.
 • Τεκμηρίωση και συνεπώς απόδειξη προς τις ελεγκτικές αρχές της συμμόρφωσης προς τη σχετική νομοθεσία.
 • Εύκολοι, γρήγοροι και φθηνοί έλεγχοι προληπτικού χαρακτήρα.
 • Βελτίωση της επιχείρησης και ισχυρό όπλο marketing.

 


 
 
Η AGROENERGY καταθέτει πρόταση συλλογής και ενεργειακής αξιοποίησης των τηγανελαίων και άλλων χρησιμοποιημένων και αποβλήτων φυτικών ελαίων και ζωικών λιπών των Δήμων, τα οποία θα οδηγούνται στην πιλοτική μονάδα παραγωγής βιοντίζελ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και σε άλλες εργοστασιακές μονάδες παραγωγής βιοντίζελ που υποστηρίζει η εταιρεία μας. Το παραγόμενο βιοντίζελ θα μπορεί να χρησιμοποιείται ως υποκατάστατο του συμβατικού πετρελαίου κίνησης, θέρμανσης και ηλεκτροπαραγωγής στους υπάρχοντες πετρελαιοκινητήρες και καυστήρες.
Η πρόταση αυτή γίνεται στα πλαίσια ενός προγράμματος ενεργειακής αξιοποίησης της απόβλητης και υπολειμματικής ελαιούχου βιομάζας της χώρας μας, το οποίο έχει σχεδιαστεί και θα εφαρμοστεί σε όλη τη χώρα από την AGROENERGY, αξιοποιώντας όλες τις δυνατές διεργασίες παραγωγής υγρών και αερίων βιοκαυσίμων, τα οποία θα χρησιμοποιούνται απ’ ευθείας ή αφού πρώτα μετατραπούν σε ηλεκτρική ενέργεια και θερμότητα.
Το πρόγραμμα αυτό εφαρμόζεται με τη συνεργασία και την υποστήριξη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, όπου μελετήθηκε και παράχθηκε για πρώτη φορά, σε πιλοτική κλίμακα, το πρώτο βιοντίζελ στη χώρας μας από την καρδιά της επιστημονικής ομάδας της AGROENERGY.
Η συγκεκριμένη επιχειρηματική δράση αποτελεί μέρος ενός γενικότερου προγράμματος της AGROENERGY, το οποίο στοχεύει στην καθετοποιημένη αξιοποίηση του συνόλου της απόβλητης και υπολειμματικής βιομάζας για την παραγωγή βιοκαυσίμων και ενέργειας σε τοπικό επίπεδο.
 
 
Undefined

Page Back


Κατασκευή Ιστοσελίδων GIM Greek Internet Marketing