Homepage Slider

Είστε εδώ

Ενεργειακές καλλιέργειες για την παραγωγή στερεών βιοκαυσίμων

Ο ευκάλυπτος, το καλάμι, ο μίσχανθος, η αγριοαγκινάρα, το switchgrass, το κυτταρινούχο σόργο και το κενάφ είναι ενεργειακές καλλιέργειες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πρώτη ύλη για την παραγωγή στερεών βιοκαυσίμων.

Ευκάλυπτος

Χαρακτηρίζονται από γρήγορους ρυθμούς ανάπτυξης μετά τη συγκομιδή. Τα δύο σημαντικότερα είδη του για τα μεσογειακά κλίματα είναι ο eucalyptus globulus labill και ο eucalyptus camaldulensis dehnh. . Ο τελευταίος πληρεί τις προδιαγραφές των ενεργειακών καλλιεργειών διότι παρουσιάζει καλύτερη ικανότητα προσαρμογής σε διάφορα μικροπεριβάλλοντα σε σχέση με τα υπόλοιπα είδη, αναπτύσσεται γρήγορα , έχει μεγάλη παραγωγή βιομάζας και παρουσιάζει εύκολη πρεμνοβλάστηση μετά από κοπή. Επίσης, η επίδραση της άρδευσης και της λίπανσης, επί των αποδόσεων ξηρής ουσίας δεν ήταν στατιστικά σημαντική. Το ενεργειακό δυναμικό του ανέρχεται σε 1,29 ΤΙΠ*/στρέμμα/έτος.

Καλάμι

Το καλάμι ανήκει στα αγροστώδη πολυετή φυτά. Συναντάται κοντά σε ποτάμια, λίμνες και γενικά σε περιοχές με υψηλή υγρασία, όμως μπορεί να καλλιεργηθεί σε ευρεία κλίμακα εδαφών και κλιμάτων. Πρόκειται για ένα δυναμικό φυτό που πολλαπλασιάζεται κυρίως με ριζώματα, δύναται όμως να αναπαραχθεί και με μοσχεύματα. Στην Ελλάδα οι καταγεγραμμένες επιδόσεις κυμάνθηκαν από 0,5 έως 3 τόνους ανά στρέμμα σε ξηρή ουσία. Οι αποδόσεις διέφεραν σημαντικά αναλόγως των επιπέδων άρδευσης που εφαρμόστηκαν. Υψηλά επίπεδα αυτών συνεπάγονται υψηλές αποδόσεις. Από την άλλη, η λίπανση δεν διαφοροποίηση αισθητά τις αποδόσεις. Η θερμογόνος αξία του ανέρχεται σε 18,6 MJ/kg ξηρής ουσίας και η περιοκτικότητα σε τέφρα 6,9% σε ξηρή βάση. Με βάση αυτούς τους αριθμούς, το ενεργειακό δυναμικό του καλαμιού μπορεί να φτάσει τους 1,29 ΤΙΠ/στρέμμα/έτος

Μίσχανθος

Αγροστώδες, πολυετές, ριζωματώδες φυτό, με καταγωγή από την ΝΑ Ασία. Καλλιεργείται εδώ και καιρό στην Ευρώπη ως καλλωπιστικό. Χαρακτηρίζεται από σχετικά υψηλές αποδόσεις σε χλωρή και ξηρή ουσία, χαμηλή περιεκτικότητα σε υγρασία και ανθεκτικότητα σε ασθένειες και παθογόνους οργανισμούς. Οι αποδόσεις του διαφοροποιούνται ανάλογα με την περιοχή και τις κλιματικές συνθήκες. Στην Ελλάδα, το ύψος της φυτείας μπορεί να φτάσει τα 3 μέτρα και η παραγωγή ξηράς ουσίας κυμαίνεται από 0,8 έως 3 τόνους/στρέμμα/έτος. Η άρδευση αποτελεί περιοριστικό παράγοντα για την επίτευξη της μέγιστης παραγωγής. Τα στελέχη του έχουν υψηλή θερμιδική αξία, 17,3 MJ/kg ξηρού βάρους, με χαμηλή περιεκτικότητα σε τέφρα, 1,64% επί του ξηρού βάρους.

Switchgrass

Πολυετές, αγροστώδες φυτό, με ριζικό σύστημα που μπορεί να ξεπεράσει τα τρία μέτρα βάθους. Υπό κατάλληλες συνθήκες μπορεί να φτάσει τα 2,5 μέτρα ύψος. Η καλλιέργειά του παρουσιάζει πλεονεκτήματα, αφού παράγονται σημαντικές ποσότητες βιομάζας και σε αντίξοες συνθήκες και ταυτόχρονα έχει χαμηλές αρδευτικές ανάγκες. Στην Ελλάδα, οι αποδόσεις του κυμάνθηκαν από 1,7 τόνους ξηρής βιομάζας, σε συνθήκες μη άρδευσης και έως 2,1 τόνους για αρδευόμενες καλλιέργειες.

Αγριοαγκινάρα

Πολυετές είδος αγκαθιού. Προσαρμόζεται πολύ καλά στο ξηρό κλίμα και επειδή είναι χειμερινό φυτό, δίνει το μέγιστο των αποδόσεων ακόμα και χωρίς άρδευση, εκμεταλλευόμενο τις φθινοπωρινές και χειμερινές βροχοπτώσεις. Επιπρόσθετα, λόγω του εύρωστου ριζικού συστήματός του, προστατεύει τα επικλινή κι άγονα εδάφη. Η παραγωγή ξηράς ουσίας, ανάλογα με την πυκνότητα φύτευσης επί των γραμμών, κυμάνθηκε από 1,7 έως 3,3 τόνους/στρέμμα. Η θερμογόνος δύναμη, για τα διάφορα μέρη του φυτού της αγριοαγκινάρας, κυμαίνεται από 14,53 MJ/kg ξηρού βάρους -για τα φύλλα και τα βράκτια φύλλα- και σε 24,53 MJ/kg ξηρού βάρους για τους σπόρους, λόγω της υψηλής περιεκτικότητας των τελευταίων σε έλαια. Τα φύλλα έχουν μεγάλη περιεκτικότητα σε τέφρα, 14%, ενώ για τα υπόλοιπα μέρη η περιεκτικότητα σε τέφρα κυμαίνεται από 3,3 έως 5,3%. Το ενεργειακό δυναμικό της καλλιέργειας ποικίλει από 0,6 έως 1,2 ΤΙΠ/στέμμα/έτος.

Κυτταρινούχο σόργο

Ετήσιο φυτό με υψηλές αποδόσεις σε βιομάζα. Εν αντιθέσει, με το γλυκό σόργο, το κυτταρινούχο έχει σχετικά μικρή περιεκτικότητα σε διαλυτά σάκχαρα και το ενεργειακό δυναμικό του οφείλεται στις υψηλές συγκεντρώσεις λιγνοκυτταρινούχων συστατικών. Στον ελλαδικό χώρο, οι αποδόσεις του φτάνουν τους 2,8 τόνους/στρέμμα σε ξηρό βάρος.

Κενάφ

Ετήσιο φυτό, μικρής ημέρας, με κυτταρίνες υψηλής ποιότητας. Ενώ είναι φυτό των τροπικών και υποτροπικών κλιμάτων, μπορεί να προσαρμοστεί σε ευρεία κλιμάτων και εδαφών. Από πειραματικές καλλιέργειες στην Ελλάδα, οι αποδόσεις σε ξηρή βιομάζα κυμάνθηκαν από 0,7 έως 2,4 τόνους/στρέμμα. Η παραγωγή σπόρου ήταν δυνατή μόνο στις όψιμες ποικιλίες (άνθιση στο τέλος Ιουλίου).

Στον πίνακα που ακολουθεί δίνονται οι στρεμματικές αποδόσεις ενεργειακών καλλιεργειών για την παραγωγή στερεών βιοκαυσίμων, καθώς και το ενεργειακό τους περιέχομενο.Ενεργειακή καλλιέργεια

Θερμογόνος δύναμη (MJ/kg)

Αποδόσεις σε ξηρή βιομάζα (τόνοι/στρέμμα)

Ενεργειακό δυναμικό (ΤΙΠ/στρέμμα)

Ευκάλυπτος

19,0

1,8-3,2

0,8-1,3

Καλάμι

18,6

2-3

0,9-1,3

Μίσχανθος

17,3

0,8-3

0,3-1,2

Αγριαγκινάρα

14,5

1,7-3,3

0,6-1,1

Switchgrass

17,4

2,6

1,1

* ΤΙΠ : Τόνοι Ισοδύναμου Πετρελαίου

Undefined

Page Back


Κατασκευή Ιστοσελίδων GIM Greek Internet Marketing