Homepage Slider

Είστε εδώ

μονάδες αξιοποίησης αστικών αποβλήτων

 
Η AGROENERGY, σε συνεργασία με μεγάλη εταιρεία του εξωτερικού η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα διαχείρισης των αστικών απορριμάτων, προσφέρει αρθρωτές και επεκτεινόμενες λύσεις, οι οποίες βασίζονται σε τεχνολογία διαχωρισμού απορριμάτων με τη χρήση μηχανικής όρασης πολυφασματικής τεχνολογίας. Τα προϊόντα καλύπτουν από έναν μικρό σταθμό διαχωρισμού και ανακύκλωσης μέχρι ολοκληρωμένες λύσεις για διαχείριση απορριμάτων μεγάλων αστικών περιοχών. Το όφελος, από την πώληση των ανακυκλώσιμων υλικών υψηλής καθαρότητας, τη χρήση και την πώληση της ενέργειας που παράγεται από το οργανικό κλάσμα, καθώς και από τη σημαντική μείωση του όγκου των απορριμάτων, είναι πολλαπλό.
 
Η AGROENERGY, σε συνεργασία με την εταιρεία αυτή, αναπτύσσει τη λύση διαχείρισης απορριμάτων με πυρήνα κατοχυρωμένη τεχνολογία μηχανικής όρασης. Η τεχνολογία έχει εφαρμοστεί με επιτυχία και σε άλλες βιομηχανικές εφαρμογές (π.χ. στον έλεγχο ποιότητας κεραμικών υλικών) καθώς και σε συστήματα ανακύκλωσης και διαχωρισμού υλικών. Το σύστημα υλικού - λογισμικού έχει δημιουργηθεί από την εταιρεία αυτή και διαρκώς εξελίσσεται.
 
Η διαχείριση των απορριμάτων αποτελεί ένα από τα πλέον σύνθετα και δύσκολα προβλήματα που καλείται να αντιμετωπίσει κάθε σύγχρονη κοινωνία. Κάθε κάτοικος της ΕΕ παράγει κατά μέσο όρο 500 κιλά αστικών απορριμάτων ετησίως. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μία τάση σημαντικής αύξησης της παραγωγής των αστικών απορριμάτων, με ταυτόχρονη αλλαγή της ποιοτικής τους σύστασης (αύξηση των επικίνδυνων και τοξικών απορριμάτων, εμφάνιση σύνθετων υλικών συσκευασίας κ.λπ.). Παράλληλα, παρατηρείται όλο και μεγαλύτερο πρόβλημα στην εξεύρεση και αποδοχή χώρων για τη διαχείρισή τους, κυρίως λόγω κοινωνικών αντιδράσεων. Εκτός αυτού, μεγάλες ποσότητες αξιοποιήσιμων υλικών, όπως χαρτί, γυαλί, αλουμίνιο, πλαστικό, μέταλλα, ξύλο και οργανικά απορρίματα, χάνονται, ενώ θα μπορούσαν να ανακυκλωθούν και αξιοποιηθούν, εξοικονομώντας έτσι μεγάλες ποσότητες πρώτων υλών και ενέργειας.
 
Το μοντέλο διαχείρισης που προτείνουμε συνεισφέρει στη μείωση των αποστάσεων μεταφοράς, που συνεπάγονται κόστος λόγω των αυξημένων τιμών των καυσίμων αλλά και περιβαλλοντικές επιπτώσεις, στη μείωση της απαίτησης χώρων προσωρινής αποθήκευσης και μεταφόρτωσης και γενικά στη βελτιστοποίηση της διαδικασίας ανακύκλωσης. Οι μονάδες διαχωρισμού και ανακύκλωσης των υλικών βρίσκονται κοντά στον κεντρικό χώρο διάθεσης απορριμάτων. Τα εξελιγμένα συστήματα διαχωρισμού και ανακύκλωσης μπορούν να τροφοδοτούνται με υλικό από τους εξειδικευμένους κάδους διαλογής στην πηγή, με ανάμικτα υλικά συσκευασιών αλλά και με μη διαχωρισμένα ανάμικτα απορρίματα, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου δεν έχει εγκατασταθεί ακόμα δίκτυο διαλογής μέσω εξειδικευμένων κάδων ανακύκλωσης. Για την επεξεργασία ανάμικτων απορριμάτων το οργανικό κλάσμα χρησιμοποιείται για την παραγωγή βιοαερίου με τη διαδικασία της αναερόβιας χώνευσης και στη συνέχεια ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας για τις ανάγκες της εγκατάστασης και τη διάθεση - πώληση του περισσεύματος στο εθνικό δίκτυο παροχής ηλεκτρισμού. Το υποπροϊόν της διεργασίας της χώνευσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βιολογικό λίπασμα. Η υπολειπόμενη μάζα από την επεξεργασία των απορριμάτων καταλαμβάνει πολύ μικρότερο όγκο και είναι πολύ πιο αδρανής και λιγότερο τοξική σε σχέση με την αρχική της μορφή.
 
Η συγκεκριμένη παντεταρισμένη τεχνολογία για τον διαχωρισμό των απορριμάτων επιτρέπει ευελιξία λόγω του μικτού μοντέλου επεξεργασίας απορριμάτων στις ίδιες εγκαταστάσεις και χωρίς την ανάγκη επαναρύθμισης του εξοπλισμού. Η τεχνολογία βασίζεται στην αυτοματοποιημένη αναγνώριση και στον διαχωρισμό των ομάδων των ανακυκλώσιμων υλικών μέσω μηχανικής όρασης με την ανάλυση πολυφασματικού φωτός, στο ορατό αλλά και μη ορατό φάσμα. Στην τεχνολογία γίνεται ταυτόχρονη χρήση της υπεριώδους, ορατής και υπέρυθρης περιοχής του φάσματος, σε μήκη κύματος μεταξύ 400 nm και 700 nm αλλά και σε μεγαλύτερα από 700 nm.
 
Τα επιμέρους υποσυστήματα της μηχανής είναι τα εξής:
  • Δονούμενο σύστημα εισαγωγής ή ταινία μεταφοράς για τη μεταφορά των τεμαχισμένων υλικών προς ανάλυση (για παράδειγμα τεμαχισμένα κομμάτια πλαστικού ή διάφορες συσκευασίες).
  • Σύστημα εκπομπής πολυφασματικού φωτός και κάμερα για τη λήψη πολυφασματικών εικόνων, μέσα σε ένα σφραγισμένο, ανθεκτικό στη σκόνη κιβώτιο, τοποθετημένο πάνω από την ταινία μεταφοράς.
  • Υπολογιστικό σύστημα ταχείας επεξεργασίας για την ανάλυση του φασματογραφήματος και την κατηγοριοποίηση του υλικού στην αντίστοιχη ομάδα.
  • Πνευματικό σύστημα ελεγχόμενο από ηλεκτροβαλβίδες εξαγωγής, το οποίο διαχωρίζει ταυτόχρονα περισσότερα του ενός υλικά με τη χρήση διαφορετικών πιέσεων και διάρκεια ροής αέρα.
  • Σύστημα ελέγχου της μονάδας με φιλική προς τον χρήστη οθόνης αφής.
Η τεχνολογία βασίζεται στο γεγονός ότι η ανακλαστικότητα διαφορετικών υλικών στα διάφορα μήκη κύματος είναι διαφορετική. Κατά τη διάρκεια της έκθεσης σε πολυφασματική ακτινοβολία, η πληροφορία που λαμβάνεται από την πολυφασματική κάμερα χρησιμοποιείται για να σχηματιστεί ένα φασματογράφημα, το οποίο αναπαριστά την ανακλαστικότητα στα διάφορα μήκη κύματος. Αυτό συγκρίνεται με τα μοναδικά φασματογραφήματα για τα υλικά αναφοράς που περιέχονται στη βάση δεδομένων και έτσι το κάθε υλικό μπορεί να κατηγοροποιηθεί.
Η χρήση πολυφασματικής πληροφορίας και ταχείας επεξεργασίας των δεδομένων δίνει στην τεχνολογία το συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση με παρόμοιες τεχνολογίες που χρησιμοποιούν μηχανική όραση με κάμερες στο ορατό φάσμα ή άλλες τεχνικές, τόσο σε ακρίβεια, που αντικατοπτρίζεται στην καθαρότητα του υλικού, όσο και σε ταχύτητα, που αυξάνει την παραγωγική δυνατότητα επιτρέποντας επεξεργασία μεγαλύτερου όγκου απορριμάτων στον ίδιο χρόνο, με αποτέλεσμα χαμηλότερο κόστος επεξεργασίας και γρηγορότερη απόσβεση της επένδυσης.
Η τεχνολογία είναι, επίσης, εξαιρετικά ευέλικτη και αρθρωτή, παρέχοντας λύσεις από μικρές εξειδικευμένες μονάδες (π.χ. διαλογής γυαλιού) μέχρι μεγάλες ολοκληρωμένες μονάδες διαχείρισης αστικών απορριμάτων.
 
Η AGROENERGY, σε συνεγασία με την εταιρεία αυτή, απευθύνεται στην τοπική αυτοδιοίκηση και σε επενδυτές, με σκοπό τη συνεργασία για την υλοποίηση τέτοιων έργων, στα πλαίσια σύμπραξης ιδιωτικού και δημόσιου φορέα. Επίσης, η AGROENERGY απευθύνεται σε μικρές εξειδικευμένες εταιρείες ανακύκλωσης για εμπορικές συμφωνίες με τεχνική υποστήριξη.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Undefined

Page Back


Κατασκευή Ιστοσελίδων GIM Greek Internet Marketing