Homepage Slider

You are here

Αξιοποίηση Οργανικών Αποβλήτων

Στα πλαίσια της καταστατικής της φιλοσοφίας, η AGROENERGY έχει ξεκινήσει δυναμικά την ορθολογιστική διαχείριση και ανακύκλωση των οργανικών αποβλήτων, αλλά και υπολειμμάτων, παραπροϊόντων και υποπροϊόντων, με σκοπό την ενεργειακή αξιοποίησή τους, κυρίως στις μονάδες και τα εργοστάσια που εγκαθιστά, υποστηρίζει και εκμεταλλεύεται. Τα οργανικά αυτά υλικά είναι ελαιούχες ύλες (χρησιμοποιημένα και απόβλητα φυτικά έλαια, όπως τηγανέλαια κ.ά., απόβλητα και υπολειμματικά ζωικά λίπη, ολεΐνες κ.ά.), υποπροϊόντα και απόβλητα σφαγείων καθώς και μονάδων αδρανοποίησης, απόβλητα κτηνοτροφικών και τυροκομικών μονάδων, παραπροϊόντα και απόβλητα ελαιουργείων και πυρηνελαιουργείων, άλλα αγροτοβιομηχανικά οργανικά απόβλητα και υπολείμματα, απόβλητα και ληγμένα τρόφιμα, απόβλητα ορυκτέλαια και άλλα μη βρώσιμα έλαια κ.ά..

Η κύρια δραστηριότητα του Τομέα Συλλογής, Διαχείρισης, Ανακύκλωσης και Ενεργειακής Αξιοποίησης Οργανικών Αποβλήτων και Υπολειμμάτων είναι η εξειδικευμένη και περιβαλλοντικά υπεύθυνη συλλογή, μεταφορά και προσωρινή αποθήκευση των υλικών αυτών και, στη συνέχεια, η μεταφορά τους για επεξεργασία και η μετατροπή τους σε βιοκαύσιμα και ενέργεια.
 
 
Τι είναι η διαχείριση των αποβλήτων
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί τη μείωση κατά 35% μέχρι το 2020 της συνολικής ποσότητας των βιοαποικοδομήσιμων αστικών αποβλήτων, στα οποία ανήκουν και τα χρησιμοποιημένα μαγειρικά φυτικά έλαια και ζωικά λίπη και τα απόβλητα και ληγμένα τρόφιμα από τα εστιατόρια, σουπερμάρκετς κ.ά. Το 1995 η ποσότητα των αστικών αποβλήτων ήταν μικρότερη από 3.900.000 Mt, ενώ το 2001 αυξήθηκε στους 4.559.000 Mt.
Η ορθολογική διαχείριση των συγκεκριμένων αποβλήτων έχει ως στόχο τη μείωση των ποσοτήτων που καταλήγουν στους χώρους υγειονομικής ταφής, την ανάκτηση πολύ μεγαλύτερων ποσοτήτων ενέργειας από αυτά, την πραγματοποίηση μεγάλης κλίμακας λιπασματοποίησης, ενώ παράλληλα βελτιώνει ποσοτικά και ποιοτικά τη διαδικασία της ανακύκλωσης. Τα κύρια αναμενόμενα οφέλη της είναι η μεγαλύτερη αποδοτικότητα από οικονομικής πλευράς (μείωση κόστους διαχείρισης αποβλήτων, κέρδη από την παραγωγή ενέργειας), ο περιορισμός των εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι δραστηριότητες ανακύκλωσης και η ιδανικότερη για το περιβάλλον αξιοποίηση των σχετικών δαπανών (μείωση της ρύπανσης του υδροφόρου ορίζοντα και μείωση των εκπομπών των αερίων που ευθύνονται για το φαινόμενο του θερμοκηπίου).
 
Η διαχείριση των αποβλήτων διέπεται από τις ακόλουθες αρχές (ΚΥΑ 50910):
  1. Την αρχή της προφύλαξης και της πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων, σύμφωνα με την οποία επιδιώκεται ο περιορισμός του συνολικού όγκου των αποβλήτων και η μείωση των επιβλαβών συνεπειών για την υγεία και το περιβάλλον, μέσω της επαναχρησιμοποίησης, της ανάκτησης υλικών και της ανακύκλωσης, καθώς και της ανάκτησης ενέργειας χωρίς ρύπανση του περιβάλλοντος, ώστε να μειώνεται η ποσότητα των αποβλήτων προς τελική διάθεση, λαμβάνοντας υπόψη το οικονομικό και κοινωνικό κόστος.
  2. Την αρχή "ο ρυπαίνων πληρώνει" με έμφαση στην ευθύνη εκείνου που παράγει τα απόβλητα.
  3. Την αρχή της εγγύτητας, σύμφωνα με την οποία επιδιώκεται τα απόβλητα να οδηγούνται σε μία από τις πλησιέστερες εγκεκριμένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας ή και διάθεσης, εφόσον αυτό είναι περιβαλλοντικά αποδεκτό και οικονομικά εφικτό.
  4. Την αρχή της επανόρθωσης των ζημιών στο περιβάλλον.
Εν ολίγοις, η Ευρωπαϊκή Ένωση αναφέρει ότι τα απόβλητα πρέπει να απομακρύνονται και να διαχειρίζονται με υγιεινό και φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο, σύμφωνα με την ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία και δεν πρέπει να αποτελούν πηγή μόλυνσης είτε άμεσα είτε έμμεσα.
 
 
Συλλογή χρησιμοποιημένων φυτικών ελαίων (τηγανελαίων κ.ά.) και ζωικών λιπών, καθώς και προϊόντων που έχουν υπερβεί το όριο διατήρησής τους
και τροφίμων που αποβάλλονται
 
Τα χρησιμοποιημένα μαγειρικά λίπη και έλαια, καθώς και τα απόβλητα και ληγμένα τρόφιμα, ανήκουν στα αστικά απόβλητα. Στον κατάλογο που έχει εκδοθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τις κατηγορίες αποβλήτων, αναφέρονται ως ‘’απόβλητα βρώσιμα φυτικά έλαια και λίπη’’ και "απόβλητα από αγορές" αντίστοιχα. Τα συγκεκριμένα υλικά αποτελούν πηγή μόλυνσης είτε άμεσα, επιμολύνοντας τα τρόφιμα που ετοιμάζονται π.χ. στην κουζίνα ενός εστιατορίου, είτε έμμεσα, μολύνοντας τον υδροφόρο και τον εδαφικό ορίζοντα όταν απορρίπτονται στους χώρους υγειονομικής ταφής. Έτσι, επιβάλλεται η διαχείρισή τους με υγιεινό και συγχρόνως φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο.
Για τον σκοπό αυτόν, η AGROENERGY έχει οργανώσει δίκτυο συλλογής και διαχείρισης των αποβλήτων αυτών, έχει ξεκινήσει την ενημέρωση εκείνων που παράγουν και απορρίπτουν χρησιμοποιημένα μαγειρικά φυτικά έλαια και ζωικά λίπη, καθώς και απόβλητα και ληγμένα τρόφιμα, ιδιαίτερα για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να γίνεται η απομάκρυνσή τους, και αναλαμβάνει τη συλλογή, διαχείριση και ενεργειακή αξιοποίησή τους. Διανέμει κάδους και δοχεία συλλογής και αναλαμβάνει τη συλλογή ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ, παρόλο που η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβάλει την άποψη ο ρυπαίνων να πληρώνει, κάτι που έχει επικυρωθεί και από την Ελλάδα με την ΚΥΑ 50910. Το μόνο που χρειάζεται η εταιρεία μας, ως μοναδική υποχρέωση του ρυπαίνοντα, είναι ο διαχωρισμός των χρησιμοποιημένων ελαίων και λιπών από τα υπόλοιπα απόβλητα (νερά, απορρυπαντικά, εμφανή στερεά, όπως π.χ. σακούλες, πλαστικά, κ.ά.) στα δοχεία συλλογής. Όλα τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνει η AGROENERGY.

περισσότερα...

Διαχείριση και Αξιοποίηση των παραπροϊόντων, υπολειμμάτων και αποβλήτων της ελαιουργικής δράσης
 
Ένα από τα πλέον δύσκολα προβλήματα της χώρας μας και των χωρών της νότιας Ευρώπης είναι η διαχείριση των παραπροϊόντων, υπολειμμάτων και αποβλήτων της ελαιουργικής και πυρηνελαιουργικής δράσης (της τριφασικής ή διφασικής πυρήνας και κυρίως του κατσίγαρου).
Μία λύση διαχείρισης του απόβλητου κατσίγαρου αποτελεί η εξάτμιση, την οποία έχουμε προτείνει σε ελαιουργεία και πυρηνελαιουργεία σε συνεργασία με την ALFA LAVAL. Μία άλλη πρόταση αξιοποίησης του κατσίγαρου και της πυρήνας, που απομένει μετά την αφαίρεση του μεγαλύτερου μέρους του ξυλώδους κλάσματός της και του πυρηνέλαιου, είναι η αναερόβια χώνευσή τους και η παραγωγή ενέργειας. Ακόμα μεγαλύτερη ενέργεια μπορεί να παραχθεί αν δεν εκχυλιστεί το πυρηνέλαιο. Άλλωστε, το πυρηνέλαιο αξίζει, πλέον, μόνο για την παραγωγή βιοντίζελ και μάλιστα με την προϋπόθεση ότι το εργοστάσιο μπορεί να διαχειριστεί την υψηλή οξύτητα που περιέχει μετά την παραγωγή του. Έτσι, δεν χρειάζεται να πάμε στο πυρηνελαιουργείο. Η πυρήνα, η τριφασική μαζί με τον κατσίγαρο ή η διφασική που περιέχει τον κατσίγαρο, μπορεί να οδηγείται σε αναερόβιο χωνευτήρα σε συνδυασμό με άλλα ζυμώσιμα οργανικά αγροτικά και βιομηχανικά απόβλητα και υπολείμματα της ευρύτερης περιοχής ενός ελαιουργείου ή πυρηνελαιουργείου και να δίνει ενέργεια.
Ένα από τα ελκυστικότερα προϊόντα της χώρας μας είναι το ελαιόλαδο. Η ελαιουργική δράση πρέπει να στηριχθεί. Όμως, πρώτο πρόβλημα της δράσης αυτής αποτελεί η διαχείριση των αποβλήτων της. Η εταιρεία μας έχει προσπαθήσει να πείσει πυρηνελαιουργεία και μεγάλα ελαιουργεία να βελτιώσουν την αξιοποίηση της πυρήνας σε συνδυασμό με τη διαχείριση των αποβλήτων τους (κατσίγαρου κ.λπ.). Δυστυχώς, οι επιχειρηματίες είναι επιφυλακτικοί έως αρνητικοί κι αυτό γιατί η πολιτεία δεν στηρίζει κάποια ολοκληρωμένη πρόταση. Αυτό λειτουργεί ως άλλοθι για την πολιτεία για να μην επιβάλλει πρόστιμα και τελικά να επιτρέπει να διαιωνίζεται ένα πρόβλημα αιχμής.

περισσότερα...

Undefined

Ανακύκλωση χρησιμοποιημένων φυτικών ελαίων και ζωικών λιπών, καθώς και ληγμένων τροφίμων

Τα χρησιμοποιημένα μαγειρικά λίπη και έλαια, καθώς και τα απόβλητα και ληγμένα τρόφιμα, ανήκουν στα αστικά απόβλητα. Στον κατάλογο που έχει εκδοθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τις κατηγορίες αποβλήτων, αναφέρονται ως ‘’απόβλητα βρώσιμα φυτικά έλαια και λίπη’’ και "απόβλητα από αγορές" αντίστοιχα. Τα συγκεκριμένα υλικά αποτελούν πηγή μόλυνσης είτε άμεσα, επιμολύνοντας..., είτε έμμεσα, μολύνοντας...

Undefined

Αξιοποίηση των αποβλήτων ελαιούχων υλών (τηγανελαίων κ.ά.) των Δήμων

Η AGROENERGY καταθέτει πρόταση συλλογής και ενεργειακής αξιοποίησης των τηγανελαίων και άλλων χρησιμοποιημένων και αποβλήτων φυτικών ελαίων και ζωικών λιπών των Δήμων, τα οποία θα οδηγούνται στην πιλοτική μονάδα παραγωγής βιοντίζελ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και σε άλλες εργοστασιακές μονάδες παραγωγής βιοντίζελ που υποστηρίζει η εταιρεία μας. Το παραγόμενο βιοντίζελ...

Undefined

Αξιοποίηση της απόβλητης και υπολειμματικής στερεής βιομάζας (κλαδέματα κ.ά.) των Δήμων

Η AGROENERGY καταθέτει σε κάθε Δήμο μία πρόταση για τη συλλογή και την αξιοποίηση της απόβλητης και υπολειμματικής στερεής βιομάζας (κλαδέματα κ.ά.) της ευρύτερης περιοχής του Δήμου. Στόχος της δράσης αυτής είναι η αντιμετώπιση και λύση του περιβαλλοντικού προβλήματος που αντιμετωπίζει κάθε Δήμος από από τη στερεή βιομάζα που αποβάλλεται ή προκύπτει...

Undefined

Απόσυρση και αξιοποίηση των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων (ορυκτελαίων κ.ά.) των Δήμων

Η AGROENERGY προτείνει συγκεκριμένο πρόγραμμα συλλογής των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων (ορυκτελαίων κ.ά.) κάθε Δήμου, τα οποία θα οδηγούνται σε κατάλληλες και ειδικές εργοστασιακές μονάδες αναγέννησης αποβλήτων ορυκτελαίων και άλλων, μία από τις οποίες υποστηρίζει και εκμεταλλεύεται η AGROENERGY. Το πρόγραμμα αυτό εφαρμόζεται με τη συνεργασία και υποστήριξη του ΕΜΠ.

Undefined

Αξιοποίηση των παραπροϊόντων, υπολειμμάτων και αποβλήτων της ελαιουργικής δράσης

Ένα από τα πλέον δύσκολα προβλήματα της χώρας μας και των χωρών της νότιας Ευρώπης είναι η διαχείριση των παραπροϊόντων, υπολειμμάτων και αποβλήτων της ελαιουργικής και πυρηνελαιουργικής δράσης (της τριφασικής ή διφασικής πυρήνας και κυρίως του κατσίγαρου). Μία λύση... αποτελεί η εξάτμιση. Μία άλλη πρόταση... είναι η συνδυασμένη αναερόβια χώνευση και η παραγωγή ενέργειας.

Undefined

Page Back


Subscribe to RSS - Αξιοποίηση Οργανικών Αποβλήτων
Κατασκευή Ιστοσελίδων GIM Greek Internet Marketing