Homepage Slider

You are here

Φιλοσοφία

 
Στην εταιρεία μας
 
Πιστεύουμε πως η επένδυση στον άνθρωπο και στη γνώση είναι η αποδοτικότερη επένδυση για το μέλλον των επιχειρήσεων, την ανάπτυξη των οικονομιών, την εξέλιξη των κοινωνιών. Γι' αυτό και η αναζήτηση, η ανάπτυξη και η αξιοποίηση των καινοτόμων δραστηριοτήτων και των νέων τεχνολογιών αποτελεί προτεραιότητα για την εταιρεία μας.
 
Πιστεύουμε πως η ευαισθησία για το περιβάλλον πρέπει όχι απλά να επιδεικνύεται για λόγους προβολής αλλά να αποδεικνύεται σε κάθε επιχειρηματική δράση, σε κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα. Γι' αυτό προσπαθούμε να συνδυάσουμε την επιστημονική μας γνώση, την τεχνογνωσία και την επιχειρηματική μας δυνατότητα με την περιβαλλοντική πολιτική.
 
Πιστεύουμε πως το τρίπτυχο ΑΠΟΒΛΗΤΑ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ αποτελεί μία τεράστια πρόκληση για τη σύγχρονη επιχειρηματική δραστηριότητα και την εφαρμογή σχετικής πολιτικής στη χώρα μας, στα Βαλκάνια, στην Ευρώπη. Γι' αυτό προσανατολίζουμε και εξειδικεύουμε τις δράσεις μας κυρίως σε αυτόν τον τομέα.
 
Αυτός είναι ο τομέας που θα κυριαρχήσει αναγκαστικά στις πολιτικές κρατών, κυβερνήσεων και υπερεθνικών οργανισμών την επόμενη 20ετία. Τα διαρκώς εντεινόμενα περιβαλλοντικά προβλήματα ανατρέπουν παραδοσιακές οικονομικές δραστηριότητες (πρωτογενής παραγωγή - κλιματικές αλλαγές) και επιβαρύνουν ασφυκτικά τους προϋπολογισμούς των κρατών. Ένας νέος ενεργειακός σχεδιασμός προκύπτει ως άμεση προτεραιότητα για τις ανεπτυγμένες αλλά και τις αναπτυσσόμενες χώρες. Η διείσδυση των ανανεώσιμων και εναλλακτικών πηγών ενέργειας, τόσο στην παραγωγή ενέργειας όσο και στις μεταφορές, ολοένα και θα αυξάνεται. Η αναγκαία απεξάρτηση των κοινωνιών και των οικονομιών από τα ορυκτά καύσιμα οδηγεί με γρήγορους ρυθμούς προς αυτή την κατεύθυνση. Νέες τεχνολογίες αναπτύσσονται και περνούν από την πιλοτική στη βιομηχανική εφαρμογή. Η αξιοποίηση των αποβλήτων και υπολειμμάτων για την παραγωγή βιοκαυσίμων και ενέργειας δίνει όχι μόνο λύσεις στα πολλά περιβαλλοντικά προβλήματα αλλά και προστιθέμενη αξία σε ένα μεγάλο κύκλο παραγόμενων προϊόντων.
  • Προσφέρει μεγάλες επενδυτικές ευκαιρίες.
  • Συνδέει τις επιχειρήσεις με τις τοπικές κοινωνίες, τις οποίες μετατρέπει σε συμμάχους της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
  • Η διαχείριση των απορριμμάτων, αποβλήτων και υπολειμμάτων, που σήμερα αποτελεί πρόβλημα, με την ανάκτηση ενέργειας από αυτά μετατρέπεται σταδιακά σε κερδοφόρα δραστηριότητα.
Η εφαρμογή της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει» θα οδηγήσει στην εξεύρεση φθηνών πρώτων υλών.
 
Η βιομάζα, τα βιοκαύσιμα και οι άλλες πηγές ανανεώσιμης ενέργειας (ήλιος, άνεμος, γεωθερμία κ.ά.) συμβάλλουν:
  • στην ελάττωση των εκπομπών επικίνδυνων ρυπαντών, αυτών που ευθύνονται για το φαινόμενο του θερμοκηπίου, τις κλιματικές αλλαγές και τη μόλυνση του περιβάλλοντος,
  • στη μείωση της εξάρτησης από τις εισαγωγές ορυκτών καυσίμων,
  • στην παράλληλη δημιουργία νέων ευκαιριών για τους αγρότες, τη μεταποίηση, τη βιομηχανία.
Παράλληλα, η αξιοποίηση της απόβλητης και υπολειμματικής βιομάζας για την παραγωγή των βιοκαυσίμων προστατεύει το περιβάλλον και τον υδροφόρο ορίζοντα, οπότε η κοινωνία κερδίζει από την ενέργεια που παράγεται χρησιμοποιώντας βιομάζα που διαφορετικά μολύνει.
Στόχος των ερευνών παγκοσμίως και της πολιτικής των κοινωνιών, καθώς και της επιστημονικής - ερευνητικής προσπάθειας και διαδρομής της εταιρείας μας, αποτελεί η παραγωγή βιοκαυσίμων δεύτερης και τρίτης γενιάς, καθώς και ενέργειας από αυτά, στα πλαίσια επιχειρηματικών μοντέλων κάθετης αξιοποίησης της απόβλητης και υπολειμματικής βιομάζας, με την εφαρμογή νέων διεργασιών, καθώς και εκείνης της βιομάζας που θα προέρχεται από εκτάσεις που θα καλλιεργούνται και για ενεργειακούς σκοπούς στα πλαίσια μιας ισορροπημένης εκμετάλλευσης των αγροτικών δυνατοτήτων για διατροφή (ανθρώπων και ζώων), ως προτεραιότητα, και παραγωγή ενέργειας.
 
Μία επιχειρηματική δράση συνίσταται στην παραγωγή υγρών βιοκαυσίμων (βιοντίζελ, βιοαιθανόλης, πράσινου ντίζελ κ.ά., κυρίως δεύτερης και τρίτης γενιάς) από αγροτική, βιομηχανική και άλλη βιομάζα.
Μία παράλληλη επιχειρηματική δράση συνίσταται στην παραγωγή αερίων βιοκαυσίμων (βιοαερίου, βιοϋδρογόνου, αερίου σύνθεσης - syngas κ.ά.) και ενέργειας από αυτά (ηλεκτρικής και θερμικής), με πρώτες ύλες αγροτική (γεωργική και κτηνοτροφική) και βιομηχανική βιομάζα, κυρίως απόβλητη και υπολειμματική, καθώς και το οργανικό ζυμώσιμο - βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα των αστικών αποβλήτων.
 
Τα οικονομικά και κοινωνικά οφέλη που απορρέουν από τις επιχειρηματικές αυτές δράσεις είναι πολλά.
Δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας, τόσο στα πλαίσια της παραγωγικής διαδικασίας όσο και στη γενικότερη διαχείριση των παραγόμενων προϊόντων.
Οι πρώτες ύλες παράγονται ή προκύπτουν ως απόβλητα και υπολείμματα σε τοπικό επίπεδο, ενισχύοντας έτσι την αγροτική και μεταποιητική - βιομηχανική οικονομία και κατ’ επέκταση την οικονομία της περιοχής.
Οι αγρότες μπορούν να εκμεταλλευτούν την ευκαιρία αυτή ώστε νέες ή ήδη υπάρχουσες καλλιέργειες να χαρακτηριστούν ως ενεργειακές.
Στη Ελλάδα πολλές εκτάσεις έχουν εγκαταλειφτεί. Άλλες εκτάσεις έχουν απαξιωθεί.
Πολλά κλασικά φυτά, όπως ο καπνός και το βαμβάκι, στα οποία στηριζόταν έως τώρα η αγροτική δράση σε μεγάλο βαθμό, πρέπει να μειωθούν.
Στις εκτάσεις αυτές και στη θέση των φυτών αυτών μπορούν να καλλιεργηθούν φυτά που είναι σε θέση να δώσουν μεγαλύτερο εισόδημα στον αγρότη, χωρίς την ανάγκη της επιδότησης, με την προϋπόθεση, όμως, ότι ολόκληρο το φυτό θα οδηγείται σε ενεργειακή και άλλη χρήση, στα πλαίσια κάθετων επιχειρηματικών δράσεων όπου θα μπορεί να συμμετέχει και ο ίδιος ο αγρότης.
Η αξιοποίηση των αγροτικών αποβλήτων και υπολειμμάτων για την παραγωγή ενέργειας συνεπάγεται διπλό όφελος για τον παραγωγό: Τον απαλλάσσει από τα μεγάλα προβλήματα που προκαλούν στις κτηνοτροφικές μονάδες και στα χωράφια, όταν μένουν και σαπίζουν σε αυτά, και επιπλέον ωφελείται οικονομικά από τη μετατροπή τους σε ενέργεια.
Η ενεργειακή αξιοποίηση των οργανικών αποβλήτων και υπολειμμάτων μονάδων μεταποίησης αγροτικών προϊόντων και άλλων βιομηχανικών μονάδων ενισχύει τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων υπέρ της παραγωγής φθηνών προϊόντων σε τοπικό επίπεδο και υπέρ της προστασίας του περιβάλλοντος.
Οι εισαγωγές π.χ. κρέατος, γάλακτος και γεωργικών προϊόντων αποτελούν ντροπή για τη χώρα μας.
Η καθετοποίηση, όμως, των μονάδων παραγωγής των προϊόντων αυτών και προς την κατεύθυνση της ενεργειακής αξιοποίησης των αποβλήτων και υπολειμμάτων τους θα βοηθήσει την ανάπτυξή τους και τη δημιουργία νέων μονάδων, που έχει ανάγκη η χώρα μας, τις οποίες μπορεί να στηρίξει γιατί διαθέτει ανθρώπους με την εμπειρία και την τεχνογνωσία που απαιτούνται.
 
Οι επιχειρηματικές αυτές δράσεις της ενεργειακής αξιοποίησης ολόκληρης της βιομάζας που θα προέρχεται από εκτάσεις, από μεταποιητικές και βιομηχανικές μονάδες, από αστικά κέντρα κ.ά., στα πλαίσια ενός βιοδιυλιστηρίου που μπορεί να αναπτυχθεί για τον σκοπό αυτόν σε κάθε περιοχή της χώρας μας, με την ουσιαστική συμμετοχή και του πρωτογενούς τομέα, αποτελεί ένα πρότυπο επιχειρηματικό μοντέλο, ικανό να οδηγήσει την τοπική κοινωνία σε οικονομική και κοινωνική άνθηση.
 
Για τον αγρότη πρέπει να τονίσουμε ότι μόνο όταν ο ίδιος γίνει ένας σύγχρονος επιχειρηματίας, ο οποίος δεν θα παραδίδει τη σοδειά του και θα εισπράττει την επιδότηση, όπως έκανε μέχρι τώρα, αλλά θα αξιοποιεί το χωράφι του με στόχο τη μέγιστη πρόσοδο σε ετήσια βάση και την προστασία του περιβάλλοντος και της δικής του υγείας και ο οποίος θα συνεργάζεται με τον μεταποιητικό τομέα, από το στάδιο της πρωτογενούς παραγωγής μέχρι και το στάδιο της διάθεσης των τελικών προϊόντων, στα πλαίσια μιας σύγχρονης, υγιούς και κάθετης επιχειρηματικής δράσης, μόνο τότε μπορούν να προκύψουν βιώσιμες λύσεις και θα μπορούμε να μιλάμε για πραγματική ανάπτυξη της αγροτικής και γενικότερα της εθνικής οικονομίας.
Τα ίδια ισχύουν και για τους επιχειρηματίες του μεταποιητικού και βιομηχανικού τομέα.
Η βιομηχανική δράση ολοκληρώνεται και ο κύκλος της παραγωγής υπηρεσιών και προϊόντων κλείνει παγκοσμίως με τη διαχείριση και κυρίως με την αξιοποίηση των αποβλήτων και υπολειμμάτων τους.
 
Οι πολιτικές των κρατών και γενικότερα των κοινωνιών πρέπει να συμπεριλάβουν κίνητρα ανάπτυξης μοντέλων κάθετης παραγωγής βιοκαυσίμων δεύτερης - τρίτης γενιάς, κυρίως από την απόβλητη και υπολειμματική βιομάζα, και γενικότερα προϊόντων και ενέργειας φιλικών προς το περιβάλλον και ικανών να αποτελέσουν καταλύτες για την οικονομική τους ανάπτυξη και ευημερία.
 
Ευκαιρίες και προοπτικές υπάρχουν.
Το ερώτημα είναι ποιος θα εδραιώσει, με τους καλύτερους όρους (πιο γρήγορα, αξιόπιστα και αποτελεσματικά), την παρουσία όλων αυτών στην κοινωνία και την αγορά.
Η εταιρεία μας διαθέτει όλα τα εχέγγυα. Η πολιτεία και οι επενδυτές πρέπει να σταθούν στο πλευρό μας. Τότε θα υπάρξουν αποτελέσματα.
 
Undefined
category: 

Page Back


Κατασκευή Ιστοσελίδων GIM Greek Internet Marketing