Homepage Slider

Είστε εδώ

Η πολιτική και η νομοθεσία για το βιοντίζελ στην Ευρώπη και την Ελλάδα

Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ανανεώσιμες και εναλλακτικές πηγές ενέργειας βασίστηκε στην ανάγκη να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα αειφορίας που σχετίζονται με την ατμοσφαιρική ρύπανση και την κλιματική αλλαγή, να βελτιωθεί η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της Ευρώπης και να αναπτυχθεί η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης και η βιομηχανική και τεχνολογική καινοτομία. Το σταθερό πλαίσιο άσκησης πολιτικής εξασφαλίζεται από τη θέσπιση ευρωπαϊκής νομοθεσίας, όπου προσδιορίζεται η αναμενόμενη ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε κάθε κράτος μέλος. Στις Οδηγίες 2001/77/ΕΚ και 2003/30/ΕΚ καθορίζονται ενδεικτικοί στόχοι για όλα τα κράτη μέλη με ορίζοντα το έτος 2010. Ειδικότερα, η Οδηγία 2003/30/ΕΚ στοχεύει στην προώθηση της χρήσης των βιοκαυσίμων και άλλων ανανεώσιμων καυσίμων με σκοπό την αντικατάσταση του πετρελαίου κίνησης και της βενζίνης στις μεταφορές σε κάθε κράτος - μέλος, ως μέτρο για τη συμμόρφωση προς το πρωτόκολλο του Κιότο. Στα πλαίσια της Οδηγίας αυτής, τα κράτη - μέλη πρέπει να διασφαλίσουν ότι μία ελάχιστη αναλογία βιοκαυσίμων και άλλων ανανεώσιμων καυσίμων στα συμβατικά καύσιμα διατίθεται στις αγορές τους και καθορίζουν εθνικούς ενδεικτικούς στόχους.

Σύμφωνα με την Οδηγία της ΕΕ, έως τις 31/12/2005 ως τιμή αναφοράς καθορίστηκε η συμμετοχή των βιοκαυσίμων στα συμβατικά καύσιμα σε ποσοστό 2% (με βάση το ενεργειακό περιεχόμενο) επί του συνόλου της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης, δηλαδή για χρήση στις μεταφορές. Έως τις 31/12/2010 το ποσοστό αυτό έπρεπε να ανέλθει σε 5,75%. Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 της Οδηγίας, η 1η εθνική έκθεση υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Ιούλιο του 2004 και περιελάμβανε τα αποτελέσματα της διαβούλευσης με σκοπό την ενσωμάτωση της Οδηγίας στο ελληνικό θεσμικό πλαίσιο. Τα βασικά σημεία της συγκεκριμένης έκθεσης, σχετικά με την εισαγωγή και προώθηση του βιοντίζελ στη χώρα μας, ήταν τα εξής:
 • Εκτιμήθηκαν οι καταναλώσεις πετρελαίου κίνησης για την περίοδο 2005 - 2010, με βάση τις οποίες προέκυψε ότι η ποσότητα βιοντίζελ που απαιτείτο για να καλύψει τον ενδεικτικό στόχο του 2% για το έτος 2005 ανερχόταν σε 47.000 τόνους, ενώ για το έτος 2010 και τον ενδεικτικό στόχο του 5,75% η αντίστοιχη ποσότητα ανερχόταν σε 148.000 τόνους.
 • Μία μονάδα παραγωγής βιοντίζελ κατασκευαζόταν εκείνη την περίοδο στην Ελλάδα από την εταιρεία ΕΛ.ΒΙ. Α.Ε. στο Κιλκίς, με ετήσια δυναμικότητα 40.000 τόνους. Επίσης, τέσσερις ακόμη εταιρείες είχαν εκφράσει ενδιαφέρον, μέχρι εκείνη τη στιγμή, για την κατασκευή μονάδων παραγωγής βιοντίζελ και μία είχε ξεκινήσει τις σχετικές εργασίες στη βιομηχανική περιοχή της Πάτρας.
 • Οι πρώτες ύλες που θα χρησιμοποιούσαν οι μονάδες αυτές θα ήταν κυρίως εισαγόμενα φυτικά έλαια (κυρίως κραμβέλαιο και σογιέλαιο), ενώ τα εγχώρια έλαια (κυρίως το βαμβακέλαιο την εποχή εκείνη και χρησιμοποιημένα λάδια, όπως τα τηγανέλαια) θα είχαν πολύ μικρότερη συνεισφορά, παρόλο που ο σχετικός νόμος που ψηφίστηκε στο τέλος του 2005 υποχρέωνε, μετά από δική μας παρέμβαση, όλη η ποσότητα των πρώτων υλών παραγωγής βιοντίζελ να είναι εγχώρια.
 • Το Γενικό Χημείο του Κράτους είχε ξεκινήσει τη διαδικασία ενσωμάτωσης των αναγκαίων τεχνικών κανονισμών στο εθνικό δίκαιο, όπως τα:
  • ΕΝ 590 του 2004 για το ντίζελ κίνησης και
  • ΕΝ 14214 για τις προδιαγραφές του βιοντίζελ κίνησης.
 • Για την προώθηση της χρήσης του βιοντίζελ και γενικότερα των βιοκαυσίμων, κρίθηκε απαραίτητη, σε πρώτη φάση, η αποφορολόγηση της ελάχιστης ποσότητας βιοντίζελ που θα έπρεπε να διατίθεται και άρα να παράγεται σε κάθε χώρα της ΕΕ σύμφωνα με την Οδηγία της ΕΕ, ώστε το βιοντίζελ να καταστεί ανταγωνιστικό έναντι του συμβατικού ντίζελ, δεδομένου ότι έχει διπλάσιο κόστος ex-factory (χωρίς να περιλαμβάνονται φόροι). Επίσης, την ίδια περίοδο αλλά και τα αμέσως επόμενα χρόνια εξετάστηκαν διάφορα σενάρια αποφορολόγησης των βιοκαυσίμων, στη βάση της Οδηγίας 2003/96/ΕΚ, λαμβάνοντας υπόψη και την τελική τιμή στον καταναλωτή.

περισσότερα...

Θεσμικό πλαίσιο
 
Η εναρμόνιση της εθνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 2003/30/ΕΚ και η εισαγωγή των βιοκαυσίμων (κυρίως του βιοντίζελ) στην ελληνική αγορά έγινε με την κατάλληλη τροποποίηση και συμπλήρωση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου για τα πετρελαιοειδή, δηλαδή του νόμου 3054/2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 230/A/02.10.2002), με το νόμο 3423/2005 «Εισαγωγή στην Ελληνική Αγορά των βιοκαυσίμων και άλλων ανανεώσιμων καυσίμων» (ΦΕΚ 304/Α/13.12.2005).
Με το νόμο 3423/2005 θεσπίζεται η Άδεια Διάθεσης Βιοκαυσίμων για τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στην παραγωγή και την εμπορία βιοκαυσίμων (βιοντίζελ) στη χώρα μας. Ο κάτοχος της σχετικής άδειας θα έχει το δικαίωμα παραγωγής ή εισαγωγής αυτούσιων βιοκαυσίμων και άλλων ανανεώσιμων καυσίμων και της διάθεσής τους εντός της Ελληνικής Επικράτειας. Επίσης, καθίσταται υποχρεωτική η παραλαβή από τα διυλιστήρια των ποσοτήτων αυτούσιων βιοκαυσίμων που προορίζονται για ανάμιξη με προϊόντα διύλισης αργού πετρελαίου, καθώς και η διάθεσή τους από α) κατόχους Άδειας Διύλισης, β) κατόχους Άδειας Εμπορίας κατηγορίας Α’, εφόσον αυτοί πραγματοποιούν εισαγωγές έτοιμων προϊόντων διύλισης αργού πετρελαίου.
Η φιλοσοφία και οι βασικές διατάξεις του νόμου καθορίστηκαν από τους ιδρυτές της AGROENERGY.
 
Είμαστε εκείνοι που κατάφεραν, με συνεχείς παρεμβάσεις και πιέσεις, να ενισχυθούν οι ελληνικές ελαιούχες ύλες (φυτικά έλαια, ζωικά λίπη και τα απόβλητα φυτικά λάδια και ζωικά λίπη) ως πρώτες ύλες για την παραγωγή του βιοντίζελ στη χώρα μας, με στόχο να τονωθεί η δική μας αγροτική οικονομία και να προστατευθεί ο δικός μας υδροφόρος ορίζοντας.
Πιέσαμε και καταφέραμε, το βιοντίζελ που παράγεται στη χώρα μας και συμμετέχει στο πρόγραμμα κατανομής του βιοντίζελ που προορίζεται για την κίνηση να παράγεται αποκλειστικά από ελληνικές πρώτες ύλες.
 
Το 2008 ψηφίσθηκε ο νόμος 3653/2008 «Θεσμικό πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 49/Α/21.03.2008) και συγκεκριμένα, διαγράφεται η φράση «που υπόκεινται στο ειδικό φορολογικό καθεστώς των διατάξεων του άρθρου 78 του νόμου 2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α)».
 
Μέσα στο 2009 ψηφίσθηκε ο νόμος 3769 (ΦΕΚ 105/Α/07.2009). Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του συγκεκριμένου νόμου:
 • Επιτρέπεται η διάθεση μιγμάτων βιοκαυσίμων (βιοντίζελ) με προϊόντα διύλισης του αργού πετρελαίου με περιεκτικότητα σε βιοκαύσιμα πέραν του ορίου που καθορίζεται από τις αποφάσεις του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου (ΑΧΣ), εφόσον οι λοιπές προδιαγραφές των μιγμάτων αυτών βρίσκονται εντός των ορίων που καθορίζονται από τις ισχύουσες αποφάσεις του ΑΧΣ για το βιοκαύσιμο ή άλλο ανανεώσιμο καύσιμο και το προϊόν διύλισης του αργού πετρελαίου.
 • Υποχρεώνονται οι κάτοχοι άδειας λιανικής εμπορίας και άδειας διάθεσης βιοκαυσίμων να αναρτούν ειδική σήμανση στα σημεία πώλησης α) αυτούσιων βιοκαυσίμων ή άλλων ανανεώσιμων καυσίμων, β) βιοντίζελ αναμεμειγμένο με συμβατικό πετρέλαιο κίνησης σε ποσοστό μεγαλύτερο από το όριο που καθορίζεται από τις εκάστοτε σχετικές αποφάσεις του ΑΧΣ για τις προδιαγραφές του πετρελαίου κίνησης.
 • Ρυθμίζονται τα θέματα της ετήσιας κατανομής αυτούσιου βιοντίζελ σε ότι αφορά την πρόσκληση κατανομής, τον υπολογισμό της ποσότητας για κάθε δικαιούχο, τον έλεγχο των αιτήσεων συμμετοχής, τα κριτήρια αξιολόγησης και τέλος την απόφαση της κατανομής. Η προς κατανομή ετήσια ποσότητα αυτούσιου βιοντίζελ καθορίζεται με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία εκδίδεται κάθε έτος πριν την 15η Απριλίου, για την περίοδο από 1η Ιουλίου τρέχοντος έτους έως 30 Ιουνίου του επόμενου έτους.
 • Εισάγεται ειδικός τύπος Σ, με βάση τον οποίο γίνεται η ετήσια κατανομή του βιοντίζελ. Η ποσότητα αυτούσιου βιοντίζελ που προέρχεται από συμβολαιοποιημένες ελληνικές ενεργειακές καλλιέργειες για το έτος 2009 ανέρχεται σε ποσοστό 35% επί του συνόλου της κατανεμημένης ποσότητας βιοντίζελ. Επίσης, σύμφωνα με τον ίδιο τύπο, ποσοστό 10% επί της συνολικής κατανεμημένης ποσότητας κατανέμεται μεταξύ των δικαιούχων οι οποίοι καταθέτουν συμβάσεις συνεργασίας που έχουν κάνει με Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Ιδρύματα ή συμβάσεις συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα εντός της Ε.Ε., για θέματα σχετικά με τα βιοκαύσιμα και τη βιομάζα.
Με τους παραπάνω νόμους καταρτίζεται το «Πρόγραμμα Κατανομής Ποσοτήτων Βιοκαυσίμων» για τη ρύθμιση των διαδικασιών και της μεθοδολογίας κατανομής των ποσοτήτων αυτούσιων βιοκαυσίμων (βιοντίζελ) σε ετήσια βάση. Όπως προβλέπεται από το νόμο, μετά από πρόσκληση, μέσω ΚΥΑ των Υπουργείων Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, των ενδιαφερομένων παραγωγών ή εμπόρων - εισαγωγών, εγκρίνεται η κατανομή των ποσοτήτων αυτούσιου βιοντίζελ, μέσω ΚΥΑ των Υπουργείων Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Ανάπτυξης.
Μετά τη λήξη του προγράμματος αποφορολόγησης του αυτούσιου βιοντίζελ στις 31.12.2007, το βιοντίζελ φορολογείται πλέον με τον ίδιο ΕΦΚ που έχει και το συμβατικό ντίζελ. Όμως, η τιμή πώλησης του βιοντίζελ στα διυλιστήρια αποφασίζεται από τα αρμόδια Υπουργεία να είναι ιδιαίτερα υψηλή, οπότε και με την προσθήκη του ΕΦΚ στην τιμή του εξασφαλίζεται μεγάλη κερδοφορία στις ελληνικές εταιρείες παραγωγής του και τους εισαγωγείς σε βάρος του Έλληνα καταναλωτή.
 
Το 2012 ψηφίσθηκε ο νόμος 4062 (ΦΕΚ 70/Α/30.3.2012), με τον οποίο γίνεται η ενσωμάτωση της οδηγίας 2009/28 της ΕΕ στην ελληνική νομοθεσία και η κατάργηση της οδηγίας 2003/30.

περισσότερα...

Στοιχεία παραγωγής και κατανάλωσης
 
Το έτος 2008 οι καταναλώσεις του πετρελαίου κίνησης στην Ελλάδα ανήλθαν σε 2.575.000 ΜΤ. Την ίδια χρονική περίοδο διατέθηκαν 76.255 ΜΤ βιοντίζελ από 17 εταιρείες, δεκατρείς (13) ελληνικές εταιρείες με εγχώρια μονάδα παραγωγής, δύο (2) ελληνικές εταιρείες που έκαναν εισαγωγή από μονάδα παραγωγής εγκατεστημένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δύο (2) άλλους εισαγωγείς.
Το αυτούσιο βιοντίζελ αναμιγνύεται με το ντίζελ κίνησης, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 590 του 2004, το οποίο ήταν σε ισχύ έως τον Ιανουάριο 2010, ενώ διατίθεται από το υπάρχον δίκτυο διανομής πετρελαίου κίνησης σε όλη τη εγχώρια αγορά. Ο Εθνικός Στόχος Βιοκαυσίμων, σύμφωνα με την Οδηγία 2003/30/ΕΚ, υπολογίζεται βάσει του ενεργειακού περιεχομένου επί του συνόλου της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης που διατίθενται την ίδια περίοδο προς χρήση στις μεταφορές.
 • Εντός του 2005 στη χώρα διακινήθηκαν μέχρι το τέλος του έτους μόνο 420 ΜΤ αυτούσιου βιοντίζελ.
 • Για το έτος 2006 ο εθνικός στόχος ήταν οι 80.000 ΜΤ αυτούσιου βιοντίζελ (ή 91.000 Μ3), το οποίο αποτελούσε το 1,1% του Εθνικού Ενδεικτικού Στόχου Βιοκαυσίμων. Τελικά, όμως, διατέθηκαν μόνο 53.600 ΜΤ.
 • Για το έτος 2007 ο εθνικός στόχος ήταν οι 100.000 ΜΤ αυτούσιου βιοντίζελ (ή 114.000 Μ3), το οποίο αποτελούσε το 1,4% του Εθνικού Ενδεικτικού Στόχου Βιοκαυσίμων. Τελικά, διατέθηκαν 94.470 ΜΤ αυτούσιου βιοντίζελ. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι μία εταιρεία δεν διέθεσε καθόλου ποσότητα από τους 3.520 ΜΤ (4.000 Μ3) που είχε πάρει από το Πρόγραμμα Κατανομής και οι λοιπές ποσότητες από τεχνικά - πρακτικά κωλύματα που προέκυψαν κατά τη διάρκεια του έτους.
 • Για το έτος 2008 ο εθνικός στόχος ήταν οι 108.240 ΜΤ αυτούσιου βιοντίζελ (ή 123.000 Μ3), το οποίο αποτελούσε το 1,47% του Εθνικού Ενδεικτικού Στόχου Βιοκαυσίμων. Τελικά, διατέθηκαν 76.255 ΜΤ αυτούσιου βιοντίζελ. Αυτό οφείλεται στη μη τήρηση της υποχρέωσης από ορισμένες εταιρείες καθώς και σε τεχνικά - πρακτικά κωλύματα που προέκυψαν κατά τη διάρκεια του έτους.
 • Για το έτος 2009 ο εθνικός στόχος ήταν οι 120.000 ΜΤ αυτούσιου βιοντίζελ (ή 136.000 Μ3), το οποίο αποτελούσε το 1,59% του Εθνικού Ενδεικτικού Στόχου Βιοκαυσίμων.
 • Για το έτος 2010 ο εθνικός στόχος ήταν οι 158.000 ΜΤ αυτούσιου βιοντίζελ (ή 180.000 Μ3), το οποίο αποτελούσε το 2,02% του Εθνικού Ενδεικτικού Στόχου Βιοκαυσίμων.
Στον πίνακα, που ακολουθεί, παρουσιάζονται οι εταιρείας παραγωγής και εισαγωγής βιοντίζελ στην Ελλάδα, καθώς και οι ποσότητες βιοντίζελ που κατανεμήθηκαν τα έτη 2007 - 2012.
 
α/α
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ
2007-08
2008-09
2009-10
2010-11 2011-12
1
ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
Μονάδα παραγωγής στο Δ.Δ. Βιστωνίδας
Ξάνθης
3.000
3.250
5.892
   
2
ΠΑΥΛΟΣ Ν. ΠΕΤΤΑΣ Α.Β.Ε.Ε.
Μονάδα παραγωγής στη ΒΙ.ΠΕ.
Αχαΐας
31.000
33.525
38.513
   
3
ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ Ε.Π.Ε.
Μονάδα παραγωγής στο Δ.Δ. Δρυμού
Ν. Θεσσαλονίκης
3.500
4.026
6.835
   
4
BIODIESEL Α.Ε
Εισαγωγή από Ιταλία
2.000
5.699
7.270
   
5
VERT OIL Α.Ε.
Μονάδα παραγωγής στον Αγ. Αθανάσιο
Θεσσαλονίκης
9.000
5.259
2.230
   
6
AGROINVEST Α.Ε.Β.Ε.
Μονάδα παραγωγής στο Αχλάδι
Ν. Φθιώτιδας
11.500
25.467
26.165
   
7
STAFF COLOUR - ENERGY Α.Β.Ε.Ε.
Μονάδα παραγωγής στη ΒΙ.ΠΕ.
Λάρισας
5.000
4.752
5.284
   
8
ΕΛ.ΒΙ. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΟΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Β.Ε.Ε.
Μονάδα παραγωγής στο Σταυροχώρι
Ν. Κιλκίς
34.000
17.191
19.744
   
9
ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε.
Μονάδα παραγωγής στη Β' ΒΙ.ΠΕ.
Μαγνησίας
8.000
10.740
14.095
   
10
MIL OIL HELLAS Α.Ε.
Μονάδα παραγωγής στη ΒΙ.ΠΕ. Λευκώνα
Ν. Σερρών
800
406
2.655
   
11
DP LUBRIFICANTI SRL
Εισαγωγή από Ιταλία
1.000
2.682
3.789
   
12
ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Α.Ε.
Μονάδα παραγωγής στη ΒΙ.ΠΑ. Λάκκωμα
Χαλκιδικής
1.200
2.395
3.801
   
13
GF ENERGY Α.Β.Ε.Ε.
Μονάδα παραγωγής στους Αγ. Θεοδώρους
Ν. Κορινθίας
-
2.251
20.269
   
14
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ)
ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ
Εισαγωγή από Ιταλία, Πορτογαλία,
Ρουμανία, Βουλγαρία
-
2.320
5.874
   
15
ΦΥΤΟΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε.
Μονάδα παραγωγής στο Παραλίμνιο
Ν. Σερρών
-
2.272
11.706
   
16
CAFFARO CHIMICA SRL
Εισαγωγή από Ιταλία
-
582
-
   
17
ΜΑΝΟΣ Α.Ε.
Μονάδα παραγωγής στη Β'  ΒΙ.ΠΕ
Μαγνησίας 
-
183
4.465
   
18
BIODIESEL VIENNA GmbH
Εισαγωγή από Αυστρία
-
-
1.075
   
19
OIL.B S.R.L.
Εισαγωγή από Ιταλία
-
-
2.117
   
 
ΣΥΝΟΛΟ
 
 
123.000
182.000
   
 
 
Για την εγχώρια παραγωγή βιοντίζελ, τα ελαιούχα φυτά που παίζουν σημαντικό ρόλο είναι ο ηλίανθος, το βαμβάκι, η ελαιοκράμβη και η σόγια. Το βαμβάκι καλλιεργείται συστηματικά σε πολλές περιοχές της χώρας, ενώ ο ηλίανθος και η ελαιοκράμβη άρχισαν να καλλιεργούνται συστηματικά σε αρκετές περιοχές της χώρας το 2007, κυρίως στη Θράκη και τη Μακεδονία. Η σόγια ακόμα εισάγεται. Επίσης, τα χρησιμοποιημένα έλαια, τα τηγανέλαια, αλλά και τα ζωικά λίπη μπορούν να χρησιμοποιηθούν εναλλακτικά ως πρώτες ύλες για την παραγωγή βιοντίζελ, σε κάποιο ποσοστό, βοηθώντας παράλληλα και στη μείωση της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος από τα εν λόγω απόβλητα. Ενδεικτικά, στην κατανομή του 2008 κατά τη διαδικασία αξιολόγησης ελήφθησαν υπόψη τα στοιχεία του επόμενου πίνακα σε ότι αφορά την προέλευση του βιοντίζελ από εγχώριες πρώτες ύλες.
 
 
 
Απόδοση
σε βιοντίζελ
3)
Κατανεμημένη
ποσότητα βιοντίζελ
3)
Ποσοστό επί της
συνολικής κατανεμόμενης
ποσότητας βιοντίζελ
(123.000 Μ3)
Ενεργειακές καλλιέργειες
(στρ.)
116.725
11.672
36.900
30%
Βαμβακόσπορος
(κιλά)
900.000
126
Τηγανέλαια,
χρησιμοποιημένα και απόβλητα
φυτικά έλαια και ζωικά λίπη
(τόνοι)
3.999
3.799
7.134
6%
 
 
 
 
Undefined

Page Back


Κατασκευή Ιστοσελίδων GIM Greek Internet Marketing