Homepage Slider

Είστε εδώ

Η πολιτική, οι αγορές και η νομοθεσία για το βιοντίζελ στην Ευρώπη και την Ελλάδα

 
Η Στρατηγική για τα Βιοκαύσιμα στην Ε.Ε.
 
Η Οδηγία 2003/30/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Μαΐου 2003 στόχευε στην προώθηση της χρήσης βιοκαυσίμων και άλλων ανανεώσιμων καυσίμων που παράγονται από αγροτικές και άλλες πρώτες ύλες, προς αντικατάσταση μέρους του πετρελαίου και της βενζίνης στις μεταφορές σε κάθε κράτος μέλος, προκειμένου να συμβάλει στην ικανοποίηση των δεσμεύσεων του πρωτοκόλλου του Κιότο σχετικά με τις κλιματικές αλλαγές, τη φιλική προς το περιβάλλον ασφάλεια του εφοδιασμού των χωρών και την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Στα πλαίσια αυτής της αρχής, τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίσουν ότι μία ελάχιστη αναλογία βιοκαυσίμων και άλλων ανανεώσιμων καυσίμων διατίθεται στις αγορές τους και ότι καθορίζουν εθνικούς ενδεικτικούς στόχους.
Οι βασικοί στόχοι αφορούν στην προώθηση της χρήσης βιοκαυσίμων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των αναπτυσσόμενων χωρών, στην προετοιμασία για χρήση βιοκαυσίμων σε μεγάλη κλίμακα και στην υποκίνηση και υποστήριξη των αναπτυσσόμενων χωρών για βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη μέσω της παραγωγής βιοκαυσίμων.
Η αυξημένη χρήση βιοκαυσίμων, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα βοηθήσει στη μείωση της εξάρτησης των 25 κρατών μελών της από τις εισαγωγές ορυκτών καυσίμων. Άλλα αναμενόμενα οφέλη είναι η μείωση των εκπομπών επικίνδυνων ρυπαντών και αερίων που ευθύνονται για το φαινόμενο του θερμοκηπίου, νέες ευκαιρίες για τους αγρότες και οικονομικές ευκαιρίες για τις αναπτυσσόμενες χώρες.
Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι μεταφορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) ευθύνονται για το 21% των εκπομπών αερίων που ευθύνονται για την αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη μας (φαινόμενο του θερμοκηπίου) και το ποσοστό αυτό μεγαλώνει. Την ίδια στιγμή, η Ε.Ε. αποτελεί τον μεγαλύτερο εισαγωγέα ενέργειας στον κόσμο χρησιμοποιώντας το 17% περίπου της παγκόσμιας ενέργειας.
 
Σύμφωνα με τις πρώτες εκθέσεις των κρατών μελών της Ε.Ε., η παραγωγή βιοκαυσίμων αυξήθηκε με ταχύτερο ρυθμό το 2006 και το 2007 σε σύγκριση με προγενέστερα έτη. Το 2007 η χρήση βιοκαυσίμων στις οδικές μεταφορές ήταν 2,6% (8,1 Mtone). Το μερίδιο των βιοκαυσίμων αυξήθηκε κατά 1,6 ποσοστιαίες μονάδες μεταξύ 2005 και 2007, έναντι 0,5 ποσοστιαίων μονάδων μεταξύ 2003 και 2005.
Το 75% των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που χρησιμοποιήθηκαν το 2007 στις μεταφορές ήταν βιοντίζελ (6,1 Mtone), από το οποίο το 26% εισάχθηκε.
Το 15% των ανανεώσιμων καυσίμων στις μεταφορές ήταν βιοαιθανόλη (1,24 Mtone), από την οποία το 31% εισάχθηκε.
Το υπόλοιπο 10% ήταν καθαρό φυτικό έλαιο (χρησιμοποιείται ως καύσιμο στη Γερμανία, την Ιρλανδία και τις Κάτω Χώρες) και το βιοαέριο στη Σουηδία.
Tο 2006 και 2007 η Γερμανία, η Γαλλία, η Αυστρία, η Σουηδία και η Αγγλία ήταν οι 5 μεγαλύτεροι καταναλωτές βιοκαυσίμων στην Ε.Ε., καταναλώνοντας το 87% και 81%, αντίστοιχα, του συνόλου των βιοκαυσίμων στη Ε.Ε..
Η Οδηγία 2003/30/ΕΚ για τα βιοκαύσιμα όριζε ενδεικτικούς στόχους για τα κράτη μέλη, με ελάχιστη υποχρέωση τη χρήση βιοκαυσίμων στα καύσιμα κίνησης σε ποσοστό 2 % από 1/1/2006. Έως τις 31/12/2010 το ποσοστό αυτό έπρεπε να είχε ανέλθει στο 5,75 %. Σύμφωνα με τις εκθέσεις των κρατών μελών, το 2007 τα βιοκαύσιμα στην Ε.Ε. αντικατέστησαν 1.593,1 εκατομμύρια λίτρα βενζίνης και 7.729,9 εκατομμύρια λίτρα ντίζελ. Οι ποσότητες αυτές υγρών βιοκαυσίμων αντιπροσώπευαν λιγότερο από το 3% της συνολικής κατανάλωσης καυσίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση για οδικές μεταφορές.
Έτσι, για την εφαρμογή της οδηγίας αυτής πολλά από τα κράτη μέλη επαφίενται σε φορολογικές απαλλαγές για τα βιοκαύσιμα, κάτι που διευκολύνεται από οδηγίες για τη φορολόγηση της ενέργειας.
Πολλά κράτη μέλη έχουν στραφεί και σε υποχρεώσεις για τα βιοκαύσιμα, απαιτώντας από τις εταιρίες παραγωγής και εφοδιασμού καυσίμων να προσθέτουν δεδομένο ποσοστό βιοκαυσίμων στο καύσιμο που διαθέτουν στην εθνική αγορά.
Πολλές χώρες χρησιμοποιούν μηχανισμούς ποσοστώσεων και διαγωνισμών. Με τους μηχανισμούς αυτούς παρέχεται στις κυβερνήσεις η δυνατότητα να αποφασίζουν για την ποσότητα των βιοκαυσίμων που θα πρέπει να προμηθεύονται κάθε χρόνο, έτσι ώστε να ρυθμίζουν σε κάποιο βαθμό την αγορά.
Η ικανοποιητική πρόοδος που προέκυψε από φοροαπαλλαγές και νέα μέτρα, όπως η υποχρέωση χρήσης βιοκαυσίμων, εξακολουθεί να είναι εμφανής σήμερα. Απόδειξη αποτελεί η περίπτωση των κρατών μελών των οποίων η πρόοδος ξεπερνούσε τον μέσο όρο χρήσης βιοκαυσίμων μεταξύ του 2005 και 2007, όπως φαίνεται στο επόμενο γράφημα, από το οποίο προκύπτει, επίσης, ότι εννέα κράτη μέλη έχουν σημειώσει ελάχιστη ή μηδενική πρόοδο για την εκπλήρωση των εθνικών τους στόχων.
Η πρόοδος για την επίτευξη των εθνικών στόχων του 2010 (στήλες και αριστερός κατακόρυφος άξονας)
και η μεταβολή των μεριδίων των καυσίμων για τις μεταφορές
στο διάστημα 2005 - 2007 (τετραγωνίδια, δεξιός κατακόρυφος άξονας) στα κράτη μέλη.
 
Ο στόχος του 2% για το 2006 δεν επιτεύχθηκε. Με τους στόχους που τέθηκαν από τα κράτη μέλη, το μερίδιο των βιοκαυσίμων είχε φτάσει το πολύ στο 1,4%. Μόνο η Γερμανία (3,8 %) και η Σουηδία (2,2%) κατάφεραν να φτάσουν τον στόχο του 2%. Από το 2005 η Ε.Ε. κίνησε διαδικασίες παράβασης σε 62 περιπτώσεις, κατά τις οποίες τα κράτη μέλη είτε είχαν θέσει χαμηλούς στόχους χωρίς την επιβαλλόμενη αιτιολογία είτε δεν υπέβαλλαν την έκθεση που είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν. Όλες αυτές οι υποθέσεις έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς. Η Ε.Ε. (Ευρωπαϊκή Επιτροπή) θα συνεχίσει να παρακολουθεί την πρόοδο των κρατών μελών όσον αφορά στην εκπλήρωση των στόχων τους.
Γόνιμες αγορές για την ανάπτυξη της χρήσης βιοκαυσίμων προσφέρονται από στόλους αυτοκινήτων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθώς επίσης και από αγροτικά αυτοκίνητα και βαρέα φορτηγά αυτοκίνητα, όπου οι φορολογικές απαλλαγές ή οι μειώσεις φόρων έχουν αποδειχθεί ιδιαίτερα επιτυχείς, ενθαρρύνοντας έτσι τη χρήση βιοκαυσίμων σε υψηλά ποσοστά στα μίγματα με τα συμβατικά καύσιμα. Άλλος τομέας όπου η ζήτηση βιοκαυσίμων θα μπορούσε να τονωθεί περαιτέρω είναι ο τομέας των αλιευτικών στόλων και σκαφών που προσφέρει δυνητική αγορά για τη χρήση βιοντίζελ.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξακολουθήσει να ενθαρρύνει τη χρήση βιοκαυσίμων στους τομείς αυτούς. Έχει καταθέσει πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την προώθηση καθαρών οχημάτων για τις οδικές μεταφορές, περιλαμβανομένων των οχημάτων που χρησιμοποιούν βιοκαύσιμα σε σημαντικά ποσοστά στα καύσιμα μίγματα.
Σε πολλές αναπτυσσόμενες χώρες απαιτείται η ανάπτυξη πολιτικών και στρατηγικών για τα βιοκαύσιμα, λαμβανομένων υπόψη των εθνικών δυνατοτήτων, εθνικών, περιφερειακών και διεθνών προοπτικών αγοράς, τεχνικών προτύπων, υποδομής και άλλων οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών παραμέτρων. Η ανάπτυξη εθνικών πλατύβαθρων, όπου συναντώνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι από τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, φαίνεται ότι αποτελεί ουσιώδες βήμα στη διαδικασία αυτή. Σε περιφερειακό επίπεδο οι οικονομίες κλίμακας και η τεχνολογική τυποποίηση αυξάνουν τις ευκαιρίες για την ανάπτυξη των βιοκαυσίμων. Τα περιφερειακά σχέδια δράσης για βιοκαύσιμα, που αναπτύσσονται από περιφερειακούς οργανισμούς και έχουν στόχο την ανάπτυξη περιφερειακής αγοράς, είναι δυνατόν να αποτελέσουν όργανο για την ανάπτυξη των βιοκαυσίμων. Η Ε.Ε. θα αναζητήσει τον καλύτερο τρόπο με τον οποίο μπορεί να βοηθήσει για αμφότερες τις παραμέτρους αυτές. Επιπλέον, θα συμβάλει στην άμβλυνση των περιβαλλοντικών κινδύνων μέσω ερευνών κατά περίπτωση και στήριξης για την ανάπτυξη του αποτελεσματικού κανονιστικού πλαισίου.
 
 
Αγορά Πετρελαιοειδών
 
Η Ελληνική Αγορά Πετρελαιοειδών ρυθμίζεται από το Νόμο 3054/2002 (όπως τροποποιήθηκε με το Νόμο 3335/2005) και τον σχετικό Κανονισμό Αδειών.
 
Στην εσωτερική αγορά δεσπόζουσα θέση από πλευράς όγκου στην τελική κατανάλωση κατέχει ο τομέας των μεταφορών με ποσοστό 59%.
Οι οδικές μεταφορές αντιπροσωπεύουν περισσότερο από τα 3/4 της ζήτησης πετρελαιοειδών στις μεταφορές και ακολουθούν η αεροπλοΐα με 15%, η ακτοπλοΐα με 8% και οι σιδηροδρομικές μεταφορές μόνο με 0,4%.
Οι βενζίνες και το πετρέλαιο για κινητήρες εσωτερικής καύσης αποτελούν το 81% της συνολικής κατανάλωσης πετρελαιοειδών στις μεταφορές και το ποσοστό τους διευρύνεται με την αύξηση του αριθμού των οχημάτων.
 
Ο δεύτερος από πλευράς ενδιαφέροντος τομέας κατανάλωσης πετρελαιοειδών, με συμμετοχή 18% στην τελική κατανάλωση το 2007, είναι ο οικιακός τομέας στον οποίο το κυρίαρχο προϊόν κατανάλωσης είναι το πετρέλαιο θέρμανσης.
Ακολουθεί ο τομέας της βιομηχανίας, με ποσοστό 14% στην τελική κατανάλωση, ο οποίος παρουσιάζει πτωτική πορεία τα τελευταία χρόνια.
Μικρότερη, τέλος, είναι η συμμετοχή του αγροτικού τομέα στην τελική ζήτηση (6%) και του τομέα των υπηρεσιών με 3%.
 
Στην αγορά δραστηριοποιούνται:
 • 2 εταιρείες διύλισης με 4 διυλιστήρια.
 • 22 εταιρείες εμπορίας που έχουν άδεια Α, με εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διακίνησης ανά την Ελλάδα.
 • 30 εταιρείες που έχουν άδεια Β1 ή/και Β2 για ναυτιλιακά ή/και αεροπορικά καύσιμα με ευκολίες ανεφοδιασμού πλοίων σε λιμάνια και με σταθμούς ανεφοδιασμού αεροσκαφών σε περίπου 25 αεροδρόμια. Από αυτές τις εταιρείες, οι 13 διαθέτουν και άδεια τύπου Α.
 • 26 εταιρείες που έχουν άδεια Γ, δηλαδή εμπορίας υγραερίου με εγκαταστάσεις ή/και εμφιαλωτήρια υγραερίων. Από αυτές τις εταιρείες, οι 3 διαθέτουν και άδεια τύπου Α.
 • 25 εταιρείες που έχουν άδεια Δ, δηλαδή εμπορίας ασφάλτου. Από αυτές τις εταιρείες, οι 9 διαθέτουν και άδεια τύπου Α.
 • 1 εταιρεία που έχει άδεια μεταφοράς με αγωγό και η οποία δραστηριοποιείται στη μεταφορά jet fuels από τα Διυλιστήρια στον Αερολιμένα Ε. Βενιζέλος.
 • Περίπου 7.000 πρατήρια (που η πλειοψηφία τους φέρει σήματα εταιρειών).
  • Στην Ελλάδα αντιστοιχεί 1 πρατήριο ανά 1.400 κατοίκους, ενώ ο μέσος όρος της Ε.Ε. είναι 1 πρατήριο ανά 3.800 κατοίκους.
 • Περίπου 1.500 πωλητές πετρελαίου θέρμανσης.
Για τη διακίνηση των καυσίμων χρησιμοποιούνται:
 • δίκτυο σωληναγωγών - pipelines,
 • περίπου 1.300  βυτιοφόρα δημόσιας χρήσης,
 • περίπου 390 βυτιοφόρα ιδιωτικής χρήσης των εταιρειών εμπορίας,
 • περίπου 8.600 μικρά βυτιοφόρα ιδιωτικής χρήσης διανομής για θέρμανση.
Οι εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών αποτελούν τον δεύτερο κρίκο στην αλυσίδα διακίνησης των πετρελαιοειδών, δηλαδή μεσολαβούν μεταξύ των διυλιστηρίων και των λιανοπωλητών και τελικών καταναλωτών.
Δεδομένου, όμως, ότι το πετρέλαιο απαιτεί τεχνογνωσία και εμπειρία για τη σωστή φύλαξη, διαχείριση, αποθήκευση και διακίνησή του, οι επιχειρήσεις αυτές, παρόλο που ονομάζονται εταιρείες «εμπορίας» καυσίμων, στην πραγματικότητα είναι βιομηχανικές επιχειρήσεις, με ένταση επενδύσεων και χαμηλό περιθώριο κέρδους, όπως κάθε συνήθης κλάδος βιομηχανίας.
 
Οι άδειες εμπορίας διακρίνονται σε 4 κατηγορίες ανάλογα με τα προϊόντα που διακινούνται:
ΑΔΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ «Α», ΑΔΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ «Β1», ΑΔΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ «Β2», ΑΔΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ «Γ», ΑΔΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ «Δ».
 
Οι κάτοχοι της άδειας εμπορίας πετρελαιοειδών Α μπορούν να δραστηριοποιούνται σε εμπορία βενζινών, πετρελαίου κίνησης, πετρελαίου θέρμανσης και μαζούτ:
 
1. Απευθείας σε τελικούς καταναλωτές:
 • τεχνικές / κατασκευαστικές εταιρείες,
 • εμπορικούς και βιομηχανικούς πελάτες (βιομηχανίες - βιοτεχνίες - ξενοδοχεία - θερμοκήπια - κρατικούς φορείς - κλπ),
 • πελάτες θέρμανσης.
2. Σε κατόχους άδειας λιανικής πώλησης:
 • πρατήρια λειτουργούντα σε χώρους ελεγχόμενους από εταιρείες εμπορίας ή από πρατηριούχους,
 • ανεξάρτητα πρατήρια - χωρίς σήμα εταιρείες εμπορίας,
 • πωλητές πετρελαίου θέρμανσης.
Οι επενδύσεις των εταιρειών εμπορίας την τριετία 2008 - 2010 έφτασαν το ύψος των 275.792.000 €. Η παρουσία σοβαρών επιχειρήσεων είναι προϋπόθεση για τη σωστή λειτουργία της αγοράς καυσίμων, πολύ περισσότερο μάλιστα αφού ενεργούν και ως εισπράκτορες, για λογαριασμό του κράτους, του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ), ο οποίος, όπως είναι γνωστό, αποτελεί ένα σημαντικό τμήμα της τελικής τιμής των καυσίμων. Οι εταιρείες εμπορίας καυσίμων, επίσης, έχουν τη δυνατότητα να κάνουν, και κάποιες από αυτές πραγματοποιούν εισαγωγές σχετικών προϊόντων που συμβάλλουν στην εξασφάλιση μεγαλύτερης επάρκειας για τη χώρα, βελτιώνοντας παράλληλα τους όρους ανταγωνιστικής λειτουργίας της αγοράς.
 
Πωλήσεις Εσωτερικής Αγοράς μέχρι το 2007
 
Η Ελλάδα είναι η πλέον εξαρτημένη από το εισαγόμενο πετρέλαιο χώρα της Ε.Ε., τόσο για την κίνηση όσο και για την παραγωγή ενέργειας γενικότερα.
Το 2004 η κατανάλωση καυσίμου για μεταφορές στην Ελλάδα ήταν συνολικά 2.036.000 tn πετρελαίου κίνησης και 3.814000 tn βενζίνης.
Το 2007 η κατανάλωση αυξήθηκε στους 2.185.000 και 4.026.000 tn αντίστοιχα, ενώ δείχνει μία συνεχώς αυξανόμενη πορεία.
 

Πωλήσεις Εσωτερικής και Διεθνούς Αγοράς για την περίοδο 2007-2011

Σύμφωνα με στοιχεία του Συνδέσμου Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδος, οι πωλήσεις το 2011 ήταν:
 • Στην εσωτερική αγορά: 9.131.000 τόνοι
 • Στη διεθνή αγορά: 4.235.000 τόνοι
Στο σύνολο της αγοράς: 13.366.000 τόνοι
 
Οι συνολικές πωλήσεις καυσίμων για την πενταετία 2007 - 2011 μειώθηκαν κατά 20,50%. Οι πωλήσεις Εσωτερικής Αγοράς κινήθηκαν με πτώση 21,87%, ενώ οι πωλήσεις Διεθνούς Αγοράς με πτώση 17,39%.
 
Ειδικότερα, στην πενταετία 2007 - 2011 στην
 • Εσωτερική Αγορά:
  • Οι βενζίνες μειώθηκαν κατά 19,46% και το πετρέλαιο θέρμανσης μειώθηκε κατά 18,47%. To πετρέλαιο κίνησης μειώθηκε κατά 22,38%. Στο πετρέλαιο, βέβαια, το άγνωστο στοιχείο είναι η ποσότητα θέρμανσης που χρησιμοποιείται παράνομα ως πετρέλαιο κίνησης.
  • Οι πωλήσεις μαζούτ μειώθηκαν κατά 46,33%, ενώ οι πωλήσεις υγραερίου σημειώνουν μικρή αύξηση κατά 2,97% λόγω της ανάπτυξης της υγραεριοκίνησης.
 • Διεθνή Αγορά:
  • Τα αεροπορικά καύσιμα (Jet Fuel) ενώ παρουσιάζουν μικρή αύξηση το 2011 σε σχέση με το 2010, συνολικά στην πενταετία μειώθηκαν κατά 18,56%.
  • Τα ναυτιλιακά καύσιμα παρουσίασαν συνολική πτώση 17,05%. Πιο συγκεκριμένα, το πετρέλαιο ναυτιλίας μειώθηκε κατά 20,44%, ενώ το μαζούτ ναυτιλίας παρουσίασε μείωση κατά 16,38%. Στο μαζούτ ναυτιλίας η πτώση οφείλεται κυρίως στις ανταγωνιστικότερες τιμές που προσφέρουν γειτονικά λιμάνια.
Αξίζει να σημειωθεί ότι:
 • Η συνολική μείωση στις πωλήσεις της Διεθνούς Αγοράς ήταν 17,39%.
 • Τα αποτελέσματα του κλάδου το 2011 συνέχισαν να είναι αρνητικά και έτσι η ζημιά ανά μονάδα πώλησης (μετά τον φόρο εισοδήματος) είναι -3,49 €/τόνο (δηλαδή -0,00349 €/κιλό) ή περίπου -3,04 €/Μ3 (δηλαδή -0,00304 €/λίτρο)!
 • Οι συνολικές επενδύσεις του κλάδου ανήλθαν σε 64 εκατομμύρια Ευρώ.
 • Η σημαντικότατη πτώση στις βενζίνες και το πετρέλαιο οφείλεται στις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες, στην αύξηση των διεθνών τιμών, αλλά κυρίως στην μεγάλη αύξηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) και του Φ.Π.Α.
 • Γενικά, η οικονομική κρίση και τα έκτακτα οικονομικά μέτρα επηρέασαν αρνητικά τις πωλήσεις.
 
Τα Βιοκαύσιμα στην Ελληνική Αγορά
 
Ο Αναπτυξιακός Νόμος ενισχύει τις επενδύσεις για την παραγωγή βιοκαυσίμων.
 
Με το νόμο που ψηφίστηκε το Νοέμβριο του 2005, τις βασικές διατάξεις του οποίου καθόρισε η AGROENERGY, εναρμονίστηκε η Εθνική Νομοθεσία με την Κοινοτική Οδηγία 2003/30/ΕΚ, η οποία στόχευε στην ικανοποίηση των δεσμεύσεων του πρωτοκόλλου του Κιότο σχετικά με τις κλιματικές αλλαγές και τη μείωση των εκπομπών των αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου, την ασφάλεια του εφοδιασμού, κατά τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον, την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις μεταφορές κ.ά..

Τα βασικότερα σημεία του νόμου ήταν:

 • Ο καθορισμός της συμμετοχής των βιοκαυσίμων και των άλλων ανανεώσιμων καυσίμων στην ελληνική αγορά σε ποσοστό τουλάχιστον 5,75 % του συνόλου της βενζίνης και του πετρελαίου εσωτερικής καύσης που θα καταναλώνονταν στον τομέα των μεταφορών έως την 31η Δεκεμβρίου του 2010.
 • Η θέσπιση της Άδειας Διάθεσης Βιοκαυσίμων για τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στην παραγωγή και την εμπορία βιοκαυσίμων στη χώρα μας. Ο κάτοχος της άδειας αυτής έχει το δικαίωμα παραγωγής ή εισαγωγής αυτούσιων βιοκαυσίμων και άλλων ανανεώσιμων καυσίμων και διάθεσής τους εντός της Ελληνικής Επικράτειας.
 • Η πρόβλεψη για την κατάρτιση του «Προγράμματος Κατανομής Ποσοτήτων Βιοκαυσίμων» που απαλλάσσονταν από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ) τα τρία πρώτα χρόνια ισχύος του νόμου. Σε κάθε συμμετέχοντα στο Πρόγραμμα παρέχεται η δυνατότητα και παράλληλα επιβάλλεται η υποχρέωση διάθεσης στην ελληνική αγορά συγκεκριμένης ποσότητας βιοκαυσίμων για κάθε έτος.
 • Η ρύθμιση θεμάτων που σχετίζονται με την ανάμιξη των βιοκαυσίμων με τα αντίστοιχα συμβατά προϊόντα διύλισης του αργού πετρελαίου, με την εξασφάλιση της διάθεσης των βιοκαυσίμων στην ελληνική αγορά, καθώς και θεμάτων που άπτονται της ποιότητας και της διακίνησης των βιοκαυσίμων στη χώρα μας.

Τα οφέλη από την διάθεση των βιοκαυσίμων στην ελληνική αγορά είναι μεγαλύτερα και διακρίνονται σε:

 • Σημαντικό συναλλαγματικό όφελος, λόγω μείωσης των εισαγωγών του πετρελαίου και άλλων συμβατικών ορυκτών καυσίμων.
 • Όφελος από τη μείωση εκπομπών CO2 που μεταφράζεται και σε οικονομική ωφέλεια, λόγω των δεσμεύσεων της χώρας από το Πρωτόκολλο του Κιότο.
 • Οφέλη από νέες θέσεις εργασίας και αξιοποίηση ενεργειακών καλλιεργειών.
Στα παραπάνω οφέλη πρέπει να συνυπολογιστούν και τα οφέλη για την ελληνική αγροτική οικονομία μέσω της αναδιάρθρωσης των καλλιεργειών, με συνέπεια όχι μόνο την ενίσχυση του αγροτικού εισοδήματος, αλλά και τη συγκράτηση του πληθυσμού της υπαίθρου, την ενδυνάμωση της περιφερειακής ανάπτυξης και εν κατακλείδι την αύξηση του ΑΕΠ. Επιπλέον, σημαντικά είναι τα οφέλη για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία. Παράλληλα, μετά από σχετικές παρεμβάσεις μας αλλά και κατευθύνσεις της Ε.Ε., έχει ξεκινήσει και μία στροφή στην παραγωγή βιοκαυσίμων από απόβλητα έλαια, μαγειρεμένα έλαια (τηγανέλαια) αλλά και ζωικά λίπη. Η συγκεκριμένη στροφή προσφέρει προηγμένη περιβαλλοντική ανάπτυξη και πολιτική αλλά και ουσιαστική οικονομική λύση στην παραγωγή των βιοκαυσίμων, αφού οι συγκεκριμένες πρώτες ύλες αποτελούν απόβλητα ή χαμηλής αξίας τελικά προϊόντα που με τον έναν ή τον άλλο τρόπο καταλήγουν στον υδροφόρο ορίζοντα ή/και επιστρέφουν στην τροφική αλυσίδα.
 
Σήμερα στη χώρα μας υπάρχουν ήδη και δραστηριοποιούνται με το βιοντίζελ 24 εταιρείες. Οι 7 από αυτές δραστηριοποιούνται στην εισαγωγή και εμπορία βιοντίζελ από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι υπόλοιπες 17 δραστηριοποιούνται στην παραγωγή του βιοκαυσίμου χρησιμοποιώντας ως πρώτη ύλη κυρίως εξευγενισμένα φυτικά έλαια και ζωικά λίπη.
 
Το 2006-07 παρήχθησαν στην Ελλάδα και διατέθηκαν στα διυλιστήρια για ανάμιξη με το συμβατικό ντίζελ 51.050 m3 βιοντίζελ, ενώ το 2007-08 το ποσό αυτό αυξήθηκε στις 107.000 m3 βιοντίζελ (παράλληλα, 7.000 m3 έγιναν εισαγωγή). Το 2008-09 παρήχθησαν στη χώρα μας 112.000 m3 (ενώ 11.000 m3 έγιναν εισαγωγή). Για το 2009-10 το ποσό αυτό ανέρχεται στις 182.000 m3, για το 2010-11 στις 164.000 m3 και για το 2011-12 στις 132.000 m3. Τα εργοστασία βιοντίζελ στην Ελλάδα από το 2008 μέχρι το 2012 και οι ποσοστώσεις που έλαβαν φαίνονται στον Πίνακα 1-4. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εταιρείες που διαθέτουν μονάδες παραγωγής βιοντίζελ στην Ελλάδα παίρνουν μεγαλύτερο μέρος της ποσότητας βιοντίζελ που ορίζεται από το πρόγραμμα κατανομής από αυτές που κάνουν εισαγωγή βιοντίζελ.

Πίνακας 1‑4. Μονάδες παραγωγής βιοντίζελ και οι κατανεμημένες ποσότητες αυτούσιου βιοντίζελ.

Α/Α
Δικαιούχος εταιρεία
Ετήσια κατανεμημένη ποσότητα αυτούσιου βιοντίζελ (χιλιόλιτρα)
2008-09
2009-10
2010-11
2011-12
2012-13
1
ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ - ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ
3.250
5.892
4.448
5.215
2.319
2
ΠΑΥΛΟΣ ΠΕΤΤΑΣ ΑΒΕΕ
33.525
38.513
27.892
28.422
15.323
3
ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ ΕΠΕ
4.026
6.835
7.071
7.118
3.076
4
VERTOIL ΑΕ
5.259
2.230
-
-
-
5
AGROINVEST AEBE
25.467
26.165
15.323
12.240
19.247
6
STAFF COLOUR - ENERGY ΑΒΕΕ
4.752
5.284
2.796
349
1900
7
ΕΛ.ΒΙ. - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΟΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΒΕΕ
17.191
19.744
32.148
19.110
6.437
8
ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΕ
10.740
14.095
10.707
10.786
7.704
9
MIL OIL HELLAS AE
406
2.655
3.420
2.795
3.007
10
ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΕ
2.395
3.801
-
1.099
1.993
11
GF ENERGY ΑΒΕΕ
2.251
20.269
17.894
19.115
10.227
12
ΦΥΤΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΕ
2.272
11.706
12.587
14.656
8.723
13
ΜΑΝΟΣ Α.Ε.
183
4.465
11.483
3.975
3.898
14
BIODIESEL A.E.*
5.699
7.270
7.552
-
1.217*
15
DP LUBRIFICANTI SRL*
2.682
3.789
-
239
161
16
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ - ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.*
2.320
5.874
1.898
431
1.242
17
CAFFARO CHIMICA SRL*
582
-
-
-
-
18
ΚΑΤΟΪΛ ΑΕΒΕ*
-
221
2.837
280
427
19
BIODIESEL VIENNA GmbH*
-
1.075
-
-
-
20
OIL.B SRL*
-
2.117
4.488
344
-
21
ΠΕΤΣΑΣ ΑΕ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ
-
-
1.458
2.281
 
22
ΑΔΡΙΑΤΙΚΑ OIL AE
-
-
-
334
 
23
ΠΕΤΡΟΪΛ ΑΕ
-
-
-
285
 
24
ΕΛΛΑΣ ΟΙΛ ΑΕ
-
-
-
259
 
25
MUENZER BIOINDUSTRIE G.M.B.H.
-
-
-
133
 
26
BIOPOWER ΒΙΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΕΠΕ
-
-
-
72,48
 
27
GOECO AE
-
-
-
58,17
 
28
ΕΛ.ΠΕ. ΑΕ
-
-
-
2.403
1.393
29
ΤΕΪΛΟΡΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΕΠΕ*
-
-
-
-
1.243
30
ΡΕΒΟΪΛ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΕ*
-
-
-
-
1.243
32
ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ*
-
-
-
-
1.217
 
ΣΥΝΟΛΟ
123.000
182.000
164.000
132.000
92.000

* Εισαγωγή από χώρες του εξωτερικού

Όπως αναφέρθηκε, οι μονάδες παραγωγής βιοντίζελ χρησιμοποιούν ως πρώτη ύλη εξευγενισμένα φυτικά έλαια και ζωικά λίπη. Σύμφωνα, όμως, με έκθεση του ΟΟΣΑ, από τις διαθέσιμες τεχνολογίες, που αφορούν στο βιοντίζελ, μόνο η παραγωγή βιοντίζελ από λίπη ζώων και χρησιμοποιημένα φυτικά έλαια (τηγανέλαια) μειώνει σημαντικά τα αέρια του θερμοκηπίου σε σχέση με το συμβατικό ντίζελ. Επιπλέον, το παραγόμενο από τηγανέλαια και ζωικά λίπη βιοντίζελ είναι ακόμα φιλικότερο προς το περιβάλλον από αυτό που παράγεται από ηλίανθο, ελαιοκράμβη κ.ά., διότι δεν απαιτεί επιπλέον πόρους (γη, νερό, λίπασμα, φυτοφάρμακα, ενέργεια καλλιέργειας και άντλησης νερού), αυτούς που απαιτούνται για την παραγωγή του πρωτογενούς λαδιού για ανθρώπινη κατανάλωση.
 
Το πρώτο στην Ελλάδα πιστοποιημένο εργοστάσιο εξευγενισμού αποβλήτων φυτικών ελαίων, τηγανελαίων και ακατέργαστων ζωικών λιπών για τεχνική χρήση άρχισε να λειτουργεί επίσημα τον Οκτώβριο του 2009 στη ΒΙ.ΠΕ. της Λάρισας από την εταιρεία Agroil Energy Α.Β.Ε.Ε., με συνολική εγκατεστημένη δυναμικότητα 16.000 τόνους πρώτης ύλης ετησίως. Το συγκεκριμένο εργοστάσιο μελέτησε, σχεδίασε, κατασκεύασε, εγκατέστησε και λειτούργησε η εταιρεία AGROENERGY Α.Ε..
 
 
Προδιαγραφές του Βιοντίζελ
 
Όπως σε όλα τα βιομηχανικώς παραγόμενα προϊόντα, έτσι και στη περίπτωση του βιοντίζελ που είναι ένα καύσιμο που χρησιμοποιείται στα πετρελαιοκίνητα οχήματα και διακινείται σε όλον τον κόσμο, είναι επιτακτικός ο έλεγχος της ποιότητάς του. Απαιτείται, επομένως, η ύπαρξη προδιαγραφών που θα διασφαλίζουν την ποιότητα και τις ιδιότητές του σε παγκόσμιο επίπεδο. Το γεγονός ότι το βιοντίζελ παράγεται από μία πολύ μεγάλη ποικιλία ελαιούχων πρώτων υλών (φυτικών ελαίων και ζωικών λιπών) με τη χρήση διαφόρων μεθόδων και διεργασιών, καθιστά την προτυποποίησή του απαραίτητη και τη θέσπιση τέτοιων προδιαγραφών ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις ενός καυσίμου που τροφοδοτεί σύγχρονους κινητήρες εσωτερικής καύσης.

περισσότερα...

Πρώτες Ύλες του Βιοντίζελ - Εθνικό Δυναμικό
 
Για την εγχώρια παραγωγή βιοντίζελ σημαντικές πρώτες ύλες είναι το ηλιέλαιο, το κραμβέλαιο και το βαμβακέλαιο. Από τα παραπάνω, το βαμβάκι καλλιεργείται συστηματικά σε πολλές περιοχές της χώρας, ενώ ο ηλίανθος και η ελαιοκράμβη άρχισαν να καλλιεργούνται συστηματικά σε αρκετές περιοχές της χώρας εντός του 2007, με κυρίαρχες τη Θράκη και τη Μακεδονία, ενώ η σόγια εισάγεται. Επίσης, τα απόβλητα και χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια (τηγανέλαια), αλλά και τα ζωικά λίπη μπορούν να χρησιμοποιηθούν εναλλακτικά, σε κάποιο ποσοστό, ως πρώτες ύλες για την παραγωγή βιοντίζελ, βοηθώντας παράλληλα στη μείωση της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος από τα εν λόγω απόβλητα. Ενδεικτικά, σύμφωνα με την 6η Εθνική Έκθεση (2009) σχετικά με «την προώθηση της χρήσης των βιοκαυσίμων ή άλλων ανανεώσιμων καυσίμων στις μεταφορές στην Ελλάδα» παρατίθενται τα παρακάτω στοιχεία (Πίνακας 1-6) σε ότι αφορά την προέλευση του βιοντίζελ από εγχώριες πρώτες ύλες:

Πίνακας 1-6. Παραγωγή βιοντίζελ από εγχώριες πρώτες ύλες.

 
 
Απόδοση
σε βιοντίζελ
3)
Κατανεμημένη
ποσότητα βιοντίζελ
3)
Ποσοστό επί
της συνολικής κατανεμόμενης ποσότητας βιοντίζελ
(123.000 Μ3)
Ενεργειακές καλλιέργειες (στρέμματα)
116.725
11.672
36.900
30%
Βαμβακόσπορος (κιλά)
900.000
126
Χρησιμοποιημένα φυτικά έλαια και ζωικά λίπη (τόνοι)
3.999
3.799
7.134
6%
 
 
Φορολόγηση
 
Μετά τη λήξη του προγράμματος αποφορολόγησης του αυτούσιου βιοντίζελ στις 31.12.2007, το εν λόγω ενεργειακό προϊόν από την 01.01.2008 φορολογείται, δυστυχώς, με τον ίδιο Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ) με τον οποίο φορολογείται και το συμβατικό ντίζελ και γενικότερα του επιβάλλεται το ίδιο φορολογικό καθεστώς με αυτό του συμβατικού πετρελαϊκού ντίζελ.
 
 
Υποχρεώσεις που απορρέουν από την παραγωγή βιοντίζελ
 
Δεδομένου ότι η μονάδα παραγωγής βιοντίζελ διαχειρίζεται χημικά, το εργοστάσιο και η μονάδα οφείλουν να πληρούν κάποιες προδιαγραφές χημικής βιομηχανίας και να ενημερώνει τους αρμόδιους κρατικούς φορείς για τη διακίνησή τους.
 
Εισαγωγή μεθανόλης
 
Η μεθανόλη, που χρησιμοποιείται ως βασικό αντιδραστήριο στην παραγωγή του βιοντίζελ, μπορεί να διατίθεται μόνο μετουσιωμένη. Η εισαγωγή καθαρής  (αμετουσίωτης) μεθανόλης είναι δυνατή μόνο κατόπιν έκδοσης σχετικής απόφασης από το ΓΧΚ βάσει της ΚΥΑ 7382/1439 (ΦΕΚ 724/19.07.1974) όταν αιτιολογημένα χρησιμοποιείται για παραγωγή ή επεξεργασία προϊόντων (π.χ. βιοντίζελ). Στην περίπτωση αυτή γίνεται επιθεώρηση των δεξαμενών αποθήκευσης της μεθανόλης από τη χημική υπηρεσία και ενημέρωση της υπηρεσίας κάθε φορά που γίνεται εισαγωγή, σχετικά με τις ποσότητες που καταναλώθηκαν και τις ποσότητες που εισήχθησαν, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι όλες οι ποσότητες αμετουσίωτης μεθανόλης χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή βιοντίζελ.
 
Κανονισμός REACH - Χημική Νομοθεσία
 
Βάσει του Κανονισμού REACH 1907/2006/EΚ, οι ουσίες που παράγονται στην ΕΕ ή εισάγονται από προμηθευτές εκτός ΕΕ, σε ποσότητες άνω του 1 tn ετησίως, θα πρέπει να καταχωρηθούν στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA) προκειμένου να διατίθενται - διακινούνται νόμιμα στην ευρωπαϊκή αγορά. Κατά τη διαδικασία παραγωγής του βιοντίζελ λαμβάνει χώρα αντίδραση μετεστεροποίησης των τριγλυκεριδίων (κύριο συστατικό των φυτικών ελαίων και ζωικών λιπών) και εστεροποίησης των ελεύθερων λιπαρών οξέων με τη μεθανόλη προς παραγωγή μεθυλεστέρων και γλυκερίνης από τη μετεστεροποίηση. Το μίγμα των παραγόμενων αλκυλεστέρων (UVCB), που αποτελεί το βιοντίζελ, υπόκειται σε υποχρέωση καταχώρισης βάσει του Κανονισμού REACH 1907/2006.
 
Ο Κανονισμός προϋποθέτει διαφορετικές καταληκτικές ημερομηνίες καταχώρισης ανάλογα με το tonnage band της παραγόμενης - εισαγόμενης ουσίας. Έτσι, διακρίνονται οι ακόλουθες περιπτώσεις (Πίνακας 1-7):

Πίνακας 1-7. Προθεσμίες καταχώρισης παραγόμενων ουσιών.

Tonnage band (tn/y)
Registration deadline
1 - 10
31/05/2018
10 - 100
31/05/2018
100 - 1.000
31/05/2013
> 1.000
01/12/2010
 
Αν κάποια εταιρεία θέλει να παράγει ποσότητες λιγότερες από 1.000 Mt/yr, τότε έχει προθεσμία να υποβάλει φάκελο καταχώρισης μέχρι την αντίστοιχη ημερομηνία του Πίνακα 1-7. Δεν θα πρέπει, ωστόσο, να υποτιμηθεί το απαιτούμενο χρονικό διάστημα για τη συγκρότηση του φακέλου, το οποίο είναι περίπου 1-2 μήνες.
Αν, αντίθετα, κάποια εταιρεία θέλει μετά την 01/12/2010 να παράγει ποσότητες άνω των 1.000 Mt/yr, θα πρέπει πριν ξεκινήσει την παραγωγή της ποσότητας να καταθέσει άμεσα αίτηση στον ECHA για να θεωρηθεί ότι βρίσκεται σε διαδικασία καταχώρισης, ώστε να μην είναι νομικά εκτεθειμένη στο χρονικό διάστημα των 2 μηνών περίπου, το οποίο απαιτείται μέχρι να ολοκληρωθεί η συγκρότηση του φακέλου καταχώρισης.  
 
Ο φάκελος καταχώρισης αποτελείται από δύο (2) τμήματα, δημιουργείται μέσω συγκεκριμένης ηλεκτρονικής εφαρμογής (IUCLID 5) και υποβάλλεται στον ECHA μέσω της πλατφόρμας REACH-IT.
Το 1ο τμήμα του φακέλου υποβάλλεται ξεχωριστά από τον κάθε καταχωρίζοντα και περιέχει πληροφορίες σχετικά με την καθαρότητα της ουσίας που παράγει / εισάγει, τις ποσότητες τις οποίες παρήγαγε / εισάγαγε την τελευταία 3ετία, τις χρήσεις της ουσίας, τα στοιχεία επικοινωνίας της εταιρείας και ενός υπευθύνου επικοινωνίας κλπ.
Το 2ο τμήμα του φακέλου (τεχνικό τμήμα) περιλαμβάνει όλες τις φυσικοχημικές ιδιότητες (σημείο ανάφλεξης, σημείο βρασμού, θερμοκρασία αυτανάφλεξης, ιξώδες κ.ά.) και οικοτοξικές πληροφορίες της ουσίας (επιπτώσεις στην υγεία των εργαζομένων και καταναλωτών και στο περιβάλλον). Οι πληροφορίες για το τμήμα αυτό του φακέλου καταχώρισης παρέχονται κατόπιν διεξαγωγής σχετικών μελετών, τις οποίες πραγματοποιούν οι παραγωγοί / εισαγωγείς της ίδιας ουσίας από κοινού (επιλέγεται ένα δείγμα της ουσίας που αντιπροσωπεύει όλες τις εταιρείες και στέλνεται για δοκιμές) σε πιστοποιημένα εργαστήρια. Αυτό συμβαίνει ώστε να αποφευχθούν επαναλαμβανόμενα τεστ για την ίδια ουσία και υπέρογκα κόστη που συνεπάγονται οι μελέτες αυτές. Έτσι, κάθε εταιρεία, που υποβάλει φάκελο καταχώρισης, αγοράζει το δικαίωμα χρήσης των μελετών αυτών συνήθως μέσω Letter of Access. Το κόστος αγοράς χρήσης των απαραίτητων φυσικοχημικών και οικοτοξικών μελετών - πληρωτέο στο EBB Consortium με την έναρξη της διαδικασίας καταχώρισης - για το 2013 ανακοινώθηκε τον Ιανουάριο του 2013.
 
Το ύψος των καταβλητέων παραβόλων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA), με την κατάθεση του φακέλου καταχώρισης, καθορίζεται από το μέγεθος της εταιρείας και το tonnage band σύμφωνα με τον Πίνακα 1-8.

Πίνακας 1-8. Πληρωτέα παράβολα στον ECHA.

Μέγεθος Εταιρείας
 
Tonnage band
1 - 10
10 - 100
100 - 1.000
> 1.000
Πολύ Μικρή
Εργαζόμενοι < 10
Κύκλος εργασιών < 2 εκατ.
120 €
323 €
863 €
2.235 €
Μικρή
Εργαζόμενοι < 50
Κύκλος Εργασιών < 10 εκατ.
480 €
1.290 €
3.450 €
9.300 €
Μεσαία
Εργαζόμενοι < 250
Κύκλος εργασιών < 50 εκατ.
840 €
2.258 €
6.038 €
16.275 €
Μεγάλη
Εργαζόμενοι > 250
Κύκλος Εργασιών > 50 εκατ.
1.200 €
3.225 €
8.625 €
23.250 €
 
Στο συνολικό κόστος καταχώρισης πρέπει να προστεθεί και το ενδεχόμενο κόστος συγκρότησης και υποβολής του φακέλου από ειδικό σύμβουλο ή εταιρεία.
Πρέπει να σημειωθεί ότι το κόστος καταχώρισης καταβάλλεται άπαξ.
Μετά την καταχώρηση η εταιρεία λαμβάνει τον αριθμό καταχώρισης, τον οποίο υποχρεωτικά επικοινωνεί στην εφοδιαστική αλυσίδα (π.χ. στα διυλιστήρια) και τις εθνικές αρμόδιες αρχές (Γενικό Χημείο Κράτους).  
Το σύνηθες μέσο, με το οποίο γίνεται η επικοινωνία του αριθμού καταχώρισης, είναι το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (Material Safety Data Sheet) το οποίο είναι ένα έγγραφο 16 παραγράφων (Πίνακας 1-9) που εκδίδει η παραγωγός εταιρεία και αποστέλλει στους πελάτες της.
Θα πρέπει να σημειωθεί, ακόμη, ότι τα φυτικά έλαια και ζωικά λίπη, ανεξάρτητα με την ποσότητα και την προέλευσης, καθώς και η γλυκερίνη, εξαιρούνται καταχώρισης. Η μεθανόλη, οι καταλύτες και τα λιπαρά οξέα εμπίπτουν σε υποχρέωση καταχώρισης, την οποία η παραγωγός εταιρεία μπορεί να αποφύγει είτε επειδή την υποχρέωση αυτή καλύπτουν οι προμηθευτές της, είτε βάσει συγκεκριμένης διαδικασίας και σχετικής τεκμηρίωσης.

Πίνακας 1-9. Περιεχόμενα Δελτίου Δεδομένων Ασφαλείας (Material Safety Data Sheet).

 1. Στοιχεία ουσίας / παρασκευάσματος & εταιρείας
 2. Προσδιορισμός επικινδυνότητας
 3. Σύνθεση / πληροφορίες για τα συστατικά
 4. Μέτρα πρώτων βοηθειών
 5. Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς
 6. Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης
 7. Χειρισμός και αποθήκευση
 8. Έλεγχος της έκθεσης στο προϊόν / ατομική προστασία
 9. Φυσικές και χημικές ιδιότητες
 10. Σταθερότητα και δραστικότητα
 11. Τοξικολογικές πληροφορίες
 12. Οικολογικές πληροφορίες
 13. Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση
 14. Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά
 15. Πληροφορίες σχετικά με τις κανονιστικές διατάξεις
 16. Άλλες πληροφορίες
 
Πιστοποίηση Αειφορίας των Παραγόμενων Βιοκαυσίμων
 
Η Οδηγία 2009/28/EC, η οποία εναρμονίσθηκε στην εθνική νομοθεσία με το Νόμο 4062/2012 ΦΕΚ 70 A'/30.3.2012 σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, γνωστή ως RED, επιβάλει την πιστοποίηση της αειφορίας των βιοκαυσίμων που παράγονται / εισάγονται στην ΕΕ.
Με βάση τη νομοθεσία, τα βιοκαύσιμα που χρησιμοποιούνται στην ΕΕ πρέπει να συμμορφώνονται με τα κριτήρια αειφορίας ώστε να λαμβάνουν κρατική ενίσχυση ή να προσμετρούνται στους υποχρεωτικούς εθνικούς στόχους για την χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Τα κριτήρια αειφορίας επιβάλουν περιορισμούς στη παραγωγή πρώτων υλών που προορίζονται για την παραγωγή των βιοκαυσίμων και βιορευστών. Συγκεκριμένα, δεν θα πρέπει να έχουν παραχθεί από εδάφη:
 • με υψηλή αξία βιοποικιλότητας, όπως δάση, προστατευόμενες περιοχές, περιοχές προστασίας σπάνιων απειλούμενων ή υπό εξαφάνιση οικοσυστημάτων ή ειδών κ.ά.,
 • υψηλών αποθεμάτων άνθρακα, όπως υγροβιότοποι, συνεχώς δασωμένες περιοχές κ.ά.,
 • που είχαν χαρακτηριστεί ως τυρφώνες.
Επιπλέον, η εκτιμώμενη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, που επιτυγχάνεται με τη χρήση βιοκαυσίμων και βιορευστών, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 35% σε σχέση με τις εκπομπές από τη χρήση ορυκτών καυσίμων.
 • Για τις μονάδες που είναι σε λειτουργία προ της 23ης Ιανουαρίου 2008, η απαίτηση εφαρμογής ξεκινά την 1η Απριλίου 2013.
 • Για τις μονάδες με άδεια λειτουργίας μετά την 23/1/2008, η απαίτηση αρχίζει από την έκδοση σχετικής ΚΥΑ.
Στη συνέχεια, η απαίτηση αυτή θα ανέλθει σε μείωση 50% από την 1η Ιανουαρίου 2017 και σε μείωση 60% από την 1η Ιανουαρίου 2018.
 
Η πιστοποίηση πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα αναγνωρισμένα συστήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από την 19η Ιουλίου 2011 αναγνώρισε 7 συστήματα πιστοποίησης της βιωσιμότητας των βιοκαυσίμων τα οποία ισχύουν και στα 27 κράτη μέλη.
 
Το σύστημα πιστοποίησης, με το οποίο θα οφείλει να συμμορφώνεται η παραγωγός εταιρεία, περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα:
 
ΣΤΑΔΙΟ 1: Προ-αξιολόγηση:
 • Συλλογή όλων των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών που σχετίζονται με την παραγωγή και την παραγωγική διαδικασία.
 • Έλεγχος διαθέσιμων στοιχείων: ποσότητες χρησιμοποιούμενης πρώτης ύλης (χρησιμοποιημένα λάδια, έλαια από ραφινερίες κ.ά.). Εκπόνηση διαγνωστικής μελέτης της υφιστάμενης κατάστασης, των διαδικασιών της επιχείρησης και του τρόπου λειτουργίας, στην οποία θα περιγραφούν τυχόν αποκλίσεις από το πρότυπο.
 • Μέτρηση Δείκτη Αειφορίας (GHG value) βάσει της υφιστάμενης κατάστασης, με βάση τις προκαθορισμένες τιμές.
ΣΤΑΔΙΟ 2: Ανάπτυξη συστήματος και λήψη πιστοποίησης:
 • Αποτύπωση ολόκληρης της εφοδιαστικής αλυσίδας (μέτρηση ισοζυγίων μάζας, καταγραφή μέτρων διαχείρισης κ.λπ.).
 • Επιλογή Συστήματος Πιστοποίησης και Φορέα Πιστοποίησης.
 • Σχεδιασμός του Συστήματος, υιοθέτηση και εφαρμογή προδιαγραφών που επιβάλλονται από τα πρότυπα και τις αρχές του Συστήματος Πιστοποίησης. Ορισμός Υπεύθυνου Διαχείρισης του Συστήματος εκ μέρους της εταιρείας.
 • Συγγραφή εγχειριδίων και πρότυπων διαδικασιών διαχείρισης.
 • Ανίχνευση και εφαρμογή διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών.
 • Εκπόνηση διαγνωστικής μελέτης Ανάλυσης του Κύκλου Ζωής του προϊόντος (Life Cycle Assessment), με αποτύπωση της μεθοδολογίας και των υπολογισμών, για τον καθορισμό του Δείκτη Αειφορίας (GHG value) είτε με τις προκαθορισμένες είτε με τις πραγματικές τιμές, όπου είναι απαραίτητο, βάσει των προδιαγραφών του προτύπου και των απαιτήσεων της επιχείρησης.
 • Ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων στελεχών της επιχείρησης σχετικά με τις απαιτήσεις του Προτύπου και τα συμπεράσματα της διαγνωστικής μελέτης Ανάλυσης του Κύκλου Ζωής του προϊόντος.
 • Προετοιμασία στοιχείων για την επιθεώρηση.
 • Διενέργεια επιθεώρησης.
 • Λήψη της πιστοποίησης.
 
Κατανομή Αυτούσιου Βιοντίζελ με βάση το Σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης
 
Το σχέδιο αναρτάται κάθε χρόνο στον διαδικτυακό τόπο www.opengov.gr και μένει ανοικτό για 1-2 μήνες.
 
Υπολογισμός Κατανεμόμενης Ποσότητας
 
Για τον υπολογισμό της προς κατανομή ετήσιας ποσότητας αυτούσιου βιοντίζελ για την κίνηση λαμβάνεται υπόψη το μέγιστο ποσοστό ανάμειξης αυτούσιου βιοντίζελ στο πετρέλαιο κίνησης, όπως αυτό καθορίζεται με απόφαση του ΑΧΣ, και το 80% του πετρελαίου κίνησης που εκτιμάται ότι θα διατεθεί από τα διυλιστήρια το επόμενο έτος.
 
Διακίνηση Αυτούσιου Βιοντίζελ
 
Σύμφωνα με την τροποποίηση του νόμου 3054/2002 καθορίζεται η προς κατανομή ετήσια ποσότητα αυτούσιου βιοντίζελ για το επόμενο έτος και εκδίδεται πρόσκληση για την ποσοστιαία συμμετοχή παραγωγών και εισαγωγέων στην κατανεμόμενη ποσότητα.  
Από την πρόσκληση προκύπτει η κατανομή η οποία περιλαμβάνει τους δικαιούχους που υποχρεούνται να διαθέτουν στην ελληνική επικράτεια, από την 1η Ιανουαρίου και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους, τις κατανεμηθείσες σε αυτούς συνολικές ετήσιες ποσότητες αυτούσιου βιοντίζελ.
Παράλληλα, οι κάτοχοι άδειας διύλισης (τα διυλιστήρια) και οι κάτοχοι άδειας εμπορίας κατηγορίας Α’ (δηλαδή οι εταιρείες εμπορίας υγρών καυσίμων) είναι υποχρεωμένοι να προμηθεύονται αυτούσιο βιοντίζελ με τον τρόπο που παρουσιάζεται στις επόμενες υποενότητες, για την ανάμιξή του με το πετρέλαιο κίνησης που διακινούν, με βάση το ποσοστό ανάμειξης αυτούσιου βιοντίζελ στο μίγμα πετρελαίου κίνησης - βιοντίζελ που καθορίζεται από την πρόσκληση.

περισσότερα...

Undefined

Page Back


Κατασκευή Ιστοσελίδων GIM Greek Internet Marketing