Homepage Slider

Είστε εδώ

Μελέτη κάθετης αξιοποίησης της βιομάζας σε βιομηχανική κλίμακα για την παραγωγή βιοκαυσίμων

Ανάδοχος :  Υπουργείο Ανάπτυξης
Τεχνολογία :
 Εξαγωγή φυτικών ελαίων από σπόρους,
 Εξευγενισμός των μπρούτων φυτικών ελαίων,
 Παραγωγή βιοντίζελ,
 Παραγωγή στερεών βιοκαυσίμων
Κόστος της μελέτης :  40.000 €

 

Περιγραφή Έργου:

Η AGROENERGY χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης για έργο με τίτλο «Μελέτη κάθετης αξιοποίησης της βιομάζας σε βιομηχανική κλίμακα για την παραγωγή βιοκαυσίμων», μετά από σχετική προκήρυξη μειοδοτικού διαγωνισμού.
 
Η συγκεκριμένη μελέτη ήταν η πρώτη ολοκληρωμένη και επιστημονικά τεκμηριωμένη μελέτη που έγινε στη χώρα μας, με στόχο τη διαμόρφωση προτάσεων για την κάθετη αξιοποίηση, σε επιχειρηματική βάση, της βιομάζας που θα προέρχεται από εκτάσεις που θα καλλιεργούνται για ενεργειακούς σκοπούς και όχι μόνο.
 
Συγκεκριμένα, η επιχειρηματική δράση, που προτείνουμε στη μελέτη, συνίσταται στην παραγωγή, εκμετάλλευση και γενικότερη διαχείριση της βιομάζας, με σκοπό την παραγωγή βιοκαυσίμων, έχοντας ως αιχμή την ανάπτυξη μονάδας παραγωγής βιοντίζελ, με πρώτη ύλη φυτικά έλαια τα οποία θα προέρχονται από αντίστοιχες ενεργειακές καλλιέργειες που θα αναπτύσσονται στην ευρύτερη περιοχή του εργοστασίου και όχι μόνο.
 
Στα πλαίσια αυτά διαμορφώθηκαν προτάσεις στη βάση μιας πιλοτικής παραγωγικής διαδικασίας η οποία περιλαμβάνει:
  • Κλασική μονάδα παραγωγής βιοντίζελ δυναμικότητας 5.000 τόνων βιοντίζελ ετησίως.
  • Ημι-ραφινερία ισοδύναμης δυναμικότητας, δηλ. δυνατότητας επεξεργασίας 5.500 τόνων μπρούτου φυτικού ελαίου ετησίως.
  • Μονάδα επεξεργασίας ελαιούχων σπόρων (πολυσπορικό σπορελαιουργείο) δυναμικότητας 7.000 τόνων σπόρου ετησίως.
  • Μονάδα εκμετάλλευσης της στερεής βιομάζας των ενεργειακών καλλιεργειών.
Η δυναμικότητα του σπορελαιουργείου υπολογίστηκε έτσι ώστε να απορροφά την παραγωγή ελαιούχων σπόρων 20.000 στρεμμάτων μονοετών καλλιεργειών ενεργειακών φυτών, όπως ο ηλίανθος, η ελαιοκράμβη, η σόγια κ.ά..
Η ημι-ραφινερία θα τροφοδοτείται με το εξαγόμενο από τους σπόρους λάδι, ενώ θα χρειαστεί να προμηθεύεται επιπλέον ποσότητες μπρούτου φυτικού ελαίου από άλλες περιοχές.
Η μονάδα του βιοντίζελ θα χρησιμοποιεί πρώτη ύλη (ημι-ραφιναρισμένο λάδι) προερχόμενη αποκλειστικά από την ημι-ραφινερία της καθετοποιημένης εγκατάστασης του εργοστασίου.
Και οι τρεις μονάδες πρέπει να αναπτυχθούν στον ίδιο χώρο και προτείνεται το εργοστάσιο να βρίσκεται όσο το δυνατόν πιο κοντά στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Με τον τρόπο αυτόν επιτυγχάνεται σημαντική μείωση του κόστους μεταφοράς των πρώτων υλών και των προϊόντων της παραγωγικής διαδικασίας προς και από κάθε επιμέρους μονάδα.
Η έκταση, όπου μπορεί να εγκατασταθεί το συγκεκριμένο εργοστάσιο, δεν ξεπερνά τα 10 στρέμματα. Βέβαια, μεγαλύτερες εκτάσεις αποτελούν σαφέστατα καλύτερη λύση, αφού θα χρειαστούν στην περίπτωση μελλοντικής επέκτασης της δυναμικότητας του εργοστασίου.
Για να καλύπτονται οι απαιτήσεις της παραγωγής των 5.000 τόνων βιοντίζελ τον χρόνο με το χαμηλότερο δυνατό λειτουργικό κόστος, το εργοστάσιο σχεδιάστηκε έτσι ώστε να είναι πλήρως αυτοματοποιημένο, να λειτουργεί 330 ημέρες τον χρόνο, 24 ώρες την ημέρα και να απασχολεί το ελάχιστο δυνατό προσωπικό.
Το εργοστάσιο, εκτός από τις τρεις κύριες παραγωγικές μονάδες, περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες κτιριακές εγκαταστάσεις, τη μονάδα βιολογικού καθαρισμού, ικανούς αποθηκευτικούς χώρους (δεξαμενές, σιλό, αποθήκες κ.ά.), καθώς και όλον τον απαραίτητο βοηθητικό και υποστηρικτικό εξοπλισμό για τη λειτουργία του (ατμολέβητα, μονάδα ψύξης, μονάδες παραγωγής πεπιεσμένου αέρα και αζώτου κ.ά.).
 
Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα κόστη, στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα κόστη αγοράς και διαμόρφωσης του χώρου εγκατάστασης του εργοστασίου (χωματουργικά κ.ά.), καθώς και τα κόστη των απαραίτητων μελετών για την αδειοδότηση του εργοστασίου και την υπαγωγή της επένδυσης στον Αναπτυξιακό Νόμο, υπολογίστηκε ένα συνολικό κόστος της επένδυσης ύψους 3.500.000 €.
 
Η βιωσιμότητα του προτεινόμενου μοντέλου εκτιμήθηκε το 2006 (τη χρονιά εκπόνησης της μελέτης) μέσω τεχνοοικονομικής ανάλυσης, βασιζόμενοι στα καλλιεργητικά κόστη για μονοετή καλλιέργεια (ηλίανθου), στους προϋπολογισμούς δαπανών εξοπλισμού και σε άλλα δεδομένα, λαμβάνοντας υπόψη και παράγοντες που σχετίζονται με τα περιβαλλοντικά οφέλη από τη χρήση των βιοκαυσίμων έναντι του συμβατικού πετρελαίου.
Έτσι, με την επίτευξη της αναμενόμενης παραγωγής 5.000 τόνων βιοντίζελ ετησίως και πώλησής του στα διυλιστήρια προς 0,78 €/λίτρο (το 2006) επιτυγχάνεται ένα κέρδος προ φόρων της τάξης των 650.000 € ετησίως, ποσό στο οποίο δεν έχουν ληφθεί υπόψη τα κέρδη από την εκμετάλλευση της στερεής βιομάζας. Στη μελέτη υπολογίστηκε και το όφελος του αγρότη που προκύπτει από τη συνεργασία του με διάφορους τρόπους με το επιχειρηματικό σχήμα.
 
Στη μελέτη παρουσιάστηκαν τα λεπτομερή σχέδια των εγκαταστάσεων σε δισδιάστατα μεθοδολογικά διαγράμματα ροής όλης της διαδικασίας (PFD).
Επίσης, εκτός από την προτεινόμενη παραγωγική διαδικασία, συμπεριλαμβάνονται και οι τεχνικές προδιαγραφές του σχεδιαζόμενου εξοπλισμού.
 
Στο Σχήμα παρουσιάζεται το διάγραμμα ροής της παραγωγικής διαδικασίας που αφορά στην κάθετη αξιοποίηση των ενεργειακών καλλιεργειών.
 
Μετά τη συγκομιδή, ο ελαιούχος σπόρος οδηγείται σε σπορελαιουργείο όπου εξάγεται το λάδι, ενώ η πίτα αξιοποιείται ως ζωοτροφή.
Το παραγόμενο λάδι οδηγείται στη μονάδα παραγωγής βιοντίζελ όπου μετατρέπεται σε βιοντίζελ, ενώ η γλυκερίνη, που παράγεται ως παραπροϊόν, μπορεί να αξιοποιηθεί π.χ. ως πηγή ενέργειας.
Το βιοντίζελ πιστοποιείται και διατίθεται στην αγορά αυτούσιο (μέσω αντλίας που μπορεί να υπάρχει έξω από το εργοστάσιο παραγωγής του) ή οδηγείται στα διυλιστήρια και στις εταιρείες εμπορίας καυσίμων για ανάμιξη με το συμβατικό ντίζελ, ενώ ένα μέρος του μπορεί να διατίθεται για ιδία χρήση, δηλ. στα πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα της επιχείρησης και των εργαζομένων σε αυτή, καθώς και στα αυτοκίνητα και μηχανήματα των αγροτών της περιοχής.
Το ξυλώδες τμήμα του φυτού μπορεί να αξιοποιηθεί από την επιχείρηση ως πηγή θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας.
 
Τα κύρια στάδια, που συνιστούν την κάθετη παραγωγική διαδικασία, είναι:
  • Η καλλιέργεια των ελαιούχων σπόρων.
  • Η επεξεργασία των σπόρων και η εξαγωγή του ελαίου στη μονάδα του σπορελαιουργείου.
  • Η πρώτη επεξεργασία του παραγόμενου ελαίου στην ημιραφινερία.
  • Η μετατροπή του ελαίου σε βιοντίζελ.
Τα τελικά προϊόντα της παραγωγικής διαδικασίας είναι το βιοντίζελ, η γλυκερίνη, η πίτα και η στερεή βιομάζα (τα στελέχη του ηλίανθου και οι φλοιοί των σπόρων).
 
Οι ποσότητες των πρώτων υλών και των τελικών προϊόντων φαίνονται στους Πίνακες 1 και 2. Οι υπολογισμοί βασίστηκαν σε μία μέση στρεμματική απόδοση ηλίανθου της τάξης των 350 κιλών σπόρου ανά στρέμμα και ανά έτος σε ποτιστικό χωράφι. Το εξαγόμενο από το σπόρο έλαιο υπολογίστηκε στο 42% του βάρους του σπόρου [1], η πίτα που απομένει στο 38%, ενώ το υπόλοιπο 20% αποτελεί υπολείμματα, όπως ο φλοιός του σπόρου αλλά και ένα ποσοστό υγρασίας.
Με βάση τα παραπάνω, το εξαγόμενο έλαιο από το σύνολο των σπόρων είναι 2.940 τόνοι. Η ποσότητα του ελαίου αυτού δεν επαρκεί για να καλύψει τη δυναμικότητα της μονάδας παραγωγής βιοντίζελ. Η μονάδα είναι σχεδόν διπλάσιας δυναμικότητας και επομένως η ανάγκη για άλλους 2.060 τόνους ελαίου θα καλύπτονται από την αγορά μπρούτου ελαίου, το οποίο μπορεί να προέρχεται και από άλλους ελαιούχους σπόρους (π.χ. βαμβακέλαιο, κραμβέλαιο, σογιέλαιο κ.ά.).

[1] Η περιεκτικότητα του σπόρου σε έλαιο είναι μεγαλύτερη και μπορεί να αγγίξει σε ορισμένες περιπτώσεις και το 55%. Στην μελέτη επιλέχθηκε το 42% να είναι το ωφέλιμο ποσοστό ελαίου που μπορεί τελικά να εξαχθεί από το σπόρο. Το υπόλοιπο ποσοστό παραμένει στη μάζα της πίτας.
 
Πίνακας 1. Οι ποσότητες των πρώτων υλών του εργοστασίου.   Πίνακας 2. Οι ποσότητες των τελικών προϊόντων του εργοστασίου.
Πρώτες ύλες που εισέρχονται στο εργοστάσιο   Τελικά προϊόντα
Ηλιόσπορος από καλλιέργειες τόνοι / έτος 7.000   Ηλιόπιτα από σπόρους που επεξεργάστηκαν τόνοι / έτος 2.660
Μπρούτο ηλιέλαιο από αγορά τόνοι / έτος 2.060   Βιοντίζελ τόνοι / έτος 5.000
Μεθανόλη (CH3OH) τόνοι / έτος 595   Γλυκερίνη τόνοι / έτος 535
Υδροξείδιο του καλίου (ΚΟΗ) τόνοι / έτος 175   Βιομάζα από φλοιό σπόρων τόνοι / έτος 700
Φωσφορικό Οξύ (H3PO4) τόνοι / έτος 100        
 
Κόστη παραγωγής της κάθετης παραγωγικής διαδικασίας
 
Στον Πίνακα 3 παρουσιάζονται ενδεικτικά στοιχεία κόστους καλλιέργειας ηλίανθου. Το ενοίκιο του χωραφιού (ποτιστικού) υπολογίστηκε στα 40 €/στρέμμα (το 2006), διαφέρει, όμως, κατά πολύ από περιοχή σε περιοχή. Στην Ορεστιάδα το ενοίκιο ανερχόταν στα 30 €/στρέμμα, αλλά στο νομό Αιτωλοακαρνανίας δεν ήταν μικρότερο των 60 €/στρέμμα και έφθανε στα 90 €/στρέμμα. Στην Εύβοια κυμαινόταν από 40 €/στρέμμα στα βόρεια του νομού μέχρι 60 €/στρέμμα νοτιότερα. Στο νομό Φθιώτιδας κυμαινόταν από 60-80 €/στρέμμα. Βέβαια, στα πλαίσια της νέας ΚΑΠ και όταν οι επιδοτήσεις θα έχουν συρρικνωθεί και αποτελέσουν παρελθόν τα ενοίκια θα μειωθούν σημαντικά.
Ένα άλλο πρόβλημα αποτελεί το νερό, το κόστος του οποίου επίσης διαφέρει από περιοχή σε περιοχή. Στον Θεσσαλικό κάμπο το κόστος του είναι πολλαπλάσιο απ΄ ότι σε άλλες περιοχές. Βέβαια, ο ηλίανθος απαιτεί πολύ μικρότερες ποσότητες νερού από αυτές που χρειάζεται το βαμβάκι, το οποίο έχει εξαντλήσει πολλές περιοχές (όχι μόνο τον Θεσσαλικό κάμπο).
 
Πίνακας 3. Αναλυτικά στοιχεία κόστους παραγωγής ηλίανθου (€/στρέμμα) [1].
Κόστος καλλιέργειας ηλίανθου
 
 
 
Σύνολο 20.000 στρεμμάτων
Αγορά σπόρου
€/στρέμμα
4,0
80.000 €
Λίπανση
€/στρέμμα
15,0
300.000 €
Ζιζανιοκτόνα
€/στρέμμα
2,0
40.000 €
Άρδευση
€/στρέμμα
9,4
188.000 €
Συγκομιδή με θεριζοαλωνιστική
€/στρέμμα
7,5
150.000 €
Μηχανήματα
€/στρέμμα
7,4
149.000 €
Ανθρώπινη εργασία
€/στρέμμα
5,7
114.000 €
Ενοίκιο
€/στρέμμα
40,0
800.000 €
Σύνολο
€/στρέμμα
91,0
1.821.000 €
 
Από τα στοιχεία του πίνακα υπολογίζεται ένα κόστος καλλιέργειας της τάξης των 45,3 €/στρέμμα χωρίς τον συνυπολογισμό του ενοικίου και της ανθρώπινης εργασίας, ένα κόστος καλλιέργειας της τάξης των 51,0 €/στρέμμα εάν συνυπολογιστεί στο κόστος καλλιέργειας και η ανθρώπινη εργασία του παραγωγού και τέλος ένα κόστος της τάξης των 91,0 €/στρέμμα εάν συνυπολογιστεί και το κόστος του ενοικίου της καλλιεργήσιμης γης. Θεωρώντας μία μέση απόδοση, όπως είπαμε παραπάνω, της τάξης των 350 κιλών σπόρου / στρέμμα, υπολογίζεται ένα κόστος παραγωγής σπόρου όπως φαίνεται στον Πίνακα 4 [2].
 
Πίνακας 4. Κόστος παραγωγής ηλίανθου (€/τόνο ηλιόσπορου).
Κόστος καλλιέργειας ηλίανθου
Χωρίς ανθρώπινη εργασία & χωρίς ενοίκιο
€/τόνο ηλιόσπορου
130
Με ανθρώπινη εργασία & χωρίς ενοίκιο
€/τόνο ηλιόσπορου
146
Με ανθρώπινη εργασία & με ενοίκιο
€/τόνο ηλιόσπορου
260
 
Το συνολικό κόστος της κάθετης παραγωγικής διαδικασίας φαίνεται στον Πίνακα 5. Το επιπλέον ηλιέλαιο (μπρούτο), που χρειάζεται η ημι-ραφινερία, θεωρήθηκε ότι αγοράζεται προς 550 €/τόνο μπρούτου λαδιού (το 2006).
 
Πίνακας 5. Σύνολο εξόδων της κάθετης παραγωγικής διαδικασίας [3].
Καλλιεργητικά κόστη 20.000 στρεμμάτων ηλίανθου
1.821.000 €
Έξοδα μονάδας σπορελαιουργείου
241.884 €
Έξοδα μονάδας ημιραφινερίας (μαζί με την αγορά του λαδιού)
1.359.978 €
Έξοδα μονάδας παραγωγής βιοντίζελ
717.281 €
Άλλα έξοδα
114.000 €
Τελικό σύνολο εξόδων
4.254.143 €
 
Τα παραπάνω κόστη μεταφράζονται σε κόστος της σπορελαιουργικής δράσης στα 34,6 €/τόνο σπόρου, της ημι-ραφινερίας στα 45,4 €/τόνο μπρούτου λαδιού και της μονάδας του βιοντίζελ στα 0,09 €/λίτρο βιοντίζελ.
 
 
Έσοδα και κέρδη της κάθετης παραγωγικής διαδικασίας
 
Τα κέρδη προέρχονται από την πώληση των τελικών προϊόντων και συγκεκριμένα του βιοντίζελ, της πίτας και της γλυκερίνης. Με τιμή πώλησης του βιοντίζελ (το 2006) στα 0,78 €/λίτρο [4], μία τιμή πώλησης της πίτας της τάξης των 160 €/τόνο και μία ενδεικτική τιμή πώλησης της γλυκερίνης στα 75 €/τόνο, υπολογίζονται τα έσοδα από την πώληση των τελικών προϊόντων, όπως φαίνεται στον Πίνακα 6.
 
Πίνακας 6. Έσοδα από την πώληση των τελικών προϊόντων του εργοστασίου.
Έσοδα
Πώληση Βιοντίζελ
4.431.818 €
Πώληση Γλυκερίνης
40.116 €
Πώληση Ηλιόπιτας
425.040 €
Σύνολο
4.896.974 €
 
Επομένως, τα κέρδη προ φόρων της κάθετης παραγωγικής διαδικασίας, δηλαδή του εργοστασίου, ανέρχονται στο ποσό των 642.832 € τον χρόνο.
Τα κέρδη αυτά, αναλογιζόμενοι το αρχικό κόστος της επένδυσης, είναι σημαντικότατα και καθιστούν τη συγκεκριμένη επένδυση αρκετά δελεαστική.
 
Στη μελέτη δεν έχει ληφθεί υπόψη η εκμετάλλευση της στερεής βιομάζας (υπολείμματα των καλλιεργειών, δηλ. τα στελέχη - το ξυλώδες τμήμα των φυτών και οι φλοιοί των σπόρων).
 
Από στοιχεία της ίδιας μελέτης προκύπτει ότι, αν υποθέσουμε ότι οι αγρότες, που θα καλλιεργούν 20.000 στρέμματα, συμμετείχαν στην κάθετη επιχειρηματική δράση παραγωγής 5.000 tn βιοντίζελ το χρόνο σε ποσοστό 100%, δηλ. αν το εργοστάσιο αυτό ήταν δικό τους, τότε κάθε στρέμμα θα συμμετείχε στο ποσοστό (25%) της ιδίας συμμετοχής της επένδυσης κατά 46 €, ενώ θα κέρδιζε 33 € το χρόνο μέχρι την αποπληρωμή του δανείου και 42 € στη συνέχεια. Το κάθετο εργοστάσιο, λοιπόν, των 5.000 τόνων ετησίως καλύπτει κατά ελάχιστο τρόπο μόνο τους παραγωγούς 20.000 στρεμμάτων.
 
Είναι σημαντικό να εξεταστεί η επίπτωση που έχει τόσο στον επιχειρηματία όσο και στον τελικό καταναλωτή η τιμή πώλησης του βιοντίζελ. Οι υπολογισμοί γίνονται για καύσιμο μίγμα Β5 [5]. Όπως φαίνεται και από τα στοιχεία του Πίνακα που ακολουθεί, η τιμή πώλησης του βιοντίζελ στα διυλιστήρια, όπου θα αναμιχθεί με το ντίζελ, δεν έχει ουσιαστική επίπτωση στον τελικό καταναλωτή, ακόμα κι αν η τιμή αυτή φθάσει στο 1,2 €/λίτρο βιοντίζελ (που είναι σήμερα).
Αντίθετα, το κέρδος του αγρότη, που συμμετέχει στην επιχείρηση με τον τρόπο που αναπτύχθηκε παραπάνω (υποθετικό σενάριο συμμετοχής κατά 100%), επηρεάζεται σημαντικότατα από την τιμή πώλησης του βιοντίζελ..
 
Πίνακας 7. Επίπτωση της τιμής πώλησης του βιοντίζελ στον τελικό καταναλωτή και στον αγρότη. Η ανάλυση αναφέρεται σε καύσιμο μίγμα Β5.
Τιμή ντίζελ
Τιμή βιοντίζελ
Τιμή Β5
Μεταβολή τιμής Β5
Ποσοστό αύξησης
Πώληση σπόρων
Κάθετο μοντέλο
Διαφορά
€/λίτρο
€/λίτρο
€/λίτρο
€/λίτρο
 
€/στρ.
€/στρ.
€/στρ.
0,7000
0,65 
0,6975 
-0,0025 
-0,36%
-17,6
-5
13
0,7000
0,70 
0,7000 
0,0000 
0,00%
-17,6
9
27
0,7000
0,75 
0,7025 
0,0025 
0,36%
-17,6
24
41
0,7000
0,80 
0,7050 
0,0050 
0,71%
-17,6
38
55
0,7000
0,85 
0,7075 
0,0075 
1,07%
-17,6
52
70
0,7000
0,90 
0,7100 
0,0100 
1,43%
-17,6
66
84
0,7000
0,95  
0,7125 
0,0125 
1.79%
-17,6
80
98
0,7000
100 
0,7150 
0,0150 
2.14%
-17,6
95
112
0,7000
1,05 
0,7175 
0,0175 
2.50%
-17,6
109
126
0,7000
1,10 
0,7200 
0,0200 
2.86%
-17,6
123
141
0,7000
1,15 
0,7225 
0,0225 
3,21%
-17,6
137
155
0,7000
1,20 
0,7250 
0,0250 
3,57%
-17,6
151
169
 
Επίπτωση της τιμής πώλησης του βιοντίζελ στον τελικό καταναλωτή και στον αγρότη. Η ανάλυση αναφέρεται σε καύσιμο μίγμα Β5.
 
 
Όπως παρατηρεί κανείς, η αύξηση της τιμής πώλησης του βιοντίζελ στα διυλιστήρια δεν επηρεάζει ουσιαστικά την τελική τιμή του καύσιμου μίγματος. Αντίθετα, ακόμα και μικρή αύξηση στην τιμή του έχει σημαντικότατο αντίκτυπο στα κέρδη του κάθετου μοντέλου.
Για παράδειγμα, με τιμή πώλησης του βιοντίζελ το 1 € / λίτρο, η τιμή του ντίζελ (του μίγματος) αυξάνεται κατά 2,14% ή 0,015 €, την ίδια στιγμή που τα κέρδη του μοντέλου αυξάνονται στα 95 €/στρέμμα (χωρίς να υπολογιστεί η επιδότηση των 4,5 €/στρέμμα).
Το κέρδος αυτό είναι ικανό να δώσει ένα ικανοποιητικό εισόδημα στον αγρότη καλλιεργώντας περίπου 150 με 200 στρέμματα γης.
Για τιμή πώλησης του βιοντίζελ το 1,2 €/λίτρο, η τιμή του ντίζελ αυξάνεται κατά 3,57% ή 0,025 €, ενώ το κέρδος του μοντέλου ανεβαίνει στα 151 €/στρέμμα. Η αύξηση αυτή έχει ως αποτέλεσμα ένα ικανοποιητικό εισόδημα για τον αγρότη, καλλιεργώντας ακόμα και 100 στρέμματα μονοετούς ενεργειακού φυτού (ηλίανθου).
 

[1] Στοιχεία από μελέτη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος της Γενικής Γραμματείς Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) , στο οποίο συμμετείχαν το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΓΠΑ), τα ΕΛΠΕ, η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ, η Μινέρβα, οι Μύλοι Σόγιας και η ΔΕΗ, με ανάδοχο του έργου τη Μονάδα Μηχανικής Διεργασιών Υδρογονανθράκων και Βιοκαυσίμων της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ, δηλαδή τον καθηγητή κ. Ν. Παπαγιαννάκο και την καρδιά της επιστημονικής ομάδας της AGROENERGY. Το πρόγραμμα είχε τίτλο «Ανάπτυξη Νέων Χημικών Διεργασιών για την Παραγωγή Ελληνικού Βιοντίζελ και οι Χρήσεις του στην Ελληνική Αγορά» και ήταν το πρώτο και μοναδικό πρόγραμμα στη χώρα μας που μελέτησε και λύσεις για την παραγωγή του βιοντίζελ από το χωράφι μέχρι και την κάνουλα.
[2] Στο τελικό κόστος παραγωγής και στις τρεις περιπτώσεις δεν συνυπολογίζεται το κόστος μεταφοράς του σπόρου στον αγοραστή.
[3] Τα έξοδα του Πίνακα είναι συγκεντρωτικά των επιμέρους αναλυτικών εξόδων που υπάρχουν στη μελέτη. Γι’ αυτό και τα αντίστοιχα νούμερα δεν είναι στρογγυλά.
[4] 0,78 €/λίτρο ή 0,88 €/kg, θεωρώντας μία μέση πυκνότητα βιοντίζελ 0,886 kg/lt.
[5] Καύσιμο μίγμα βιοντίζελ σε ντίζελ το οποίο αποτελείται από 5% βιοντίζελ και 95% συμβατικό ντίζελ.
 
 
 
 
 

 
Σημαντική προέκταση του κάθετου αυτού επιχειρηματικού μοντέλου παραγωγής βιοντίζελ από φυτικά έλαια αποτελούν οι νέες διεργασίες παραγωγής βιοντίζελ, που έχουμε αναπτύξει.
Η AGROENERGY έχει σχεδιάσει ένα πρόγραμμα ενεργειακής αξιοποίησης των χρησιμοποιημένων και απόβλητων φυτικών ελαίων και ζωικών λιπών της χώρας, εφαρμόζοντας τις νέες διεργασίες. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, που έχει επιχειρηματικό και ταυτόχρονα ερευνητικό χαρακτήρα, πρόκειται να λειτουργήσει τουλάχιστον σε πέντε επιλεγμένες περιοχές της Ελλάδας που διαθέτουν υψηλό φορτίο αποβλήτων και αποτελεί μέρος ενός γενικότερου προγράμματος της εταιρείας μας που έχει ως στόχο την καθετοποιημένη αξιοποίηση του συνόλου της βιομάζας, κυρίως της απόβλητης και υπολειμματικής, για την παραγωγή βιοκαυσίμων σε τοπικό επίπεδο.
 
Η εγκατάσταση μονάδας προεπεξεργασίας όξινων απόβλητων φυτικών ελαίων και ζωικών λιπών ως εφαπτόμενη δραστηριότητα μιας μονάδας κλασικής παραγωγής βιοντίζελ και στη συνέχεια η εγκατάσταση νέας μονάδας απ’ ευθείας παραγωγής βιοντίζελ σε ένα στάδιο, από οποιαδήποτε ελαιούχο πρώτη ύλη, σε όποια μορφή κι αν βρίσκεται αυτή, εφαρμόζοντας για πρώτη φορά τις νέες διεργασίες που έχουν αναπτύξει για τον σκοπό αυτόν Έλληνες επιστήμονες, αποτελεί μία επιχειρηματική κίνηση που θα έχει άμεσα οφέλη από τη βιώσιμη πλέον παραγωγή του βιοντίζελ αλλά και έμμεσα από την προβολή και διαφήμιση του εργοστασίου για τη συμβολή του στην προστασία του περιβάλλοντος, αφού με τον τρόπο αυτόν επιχειρεί την καλύτερη δυνατή διαχείριση των απόβλητων φυτικών ελαίων και ζωικών λιπών.
 
Undefined
category: 

Page Back


Κατασκευή Ιστοσελίδων GIM Greek Internet Marketing