Homepage Slider

Είστε εδώ

Τα προϊόντα και παραπροϊόντα της παραγωγής βιοντίζελ

Το κύριο προϊόν της μετεστεροποίησης των φυτικών ελαίων και των ζωικών λιπών με μεθανόλη είναι οι μεθυλεστέρες (βιοντίζελ). Παράλληλα, παράγεται και γλυκερίνη ως παραπροϊόν, σε ποσότητες ίσες με το 10% του βάρους του παραγόμενου βιοντίζελ. Επίσης, από τη διαδικασία παράγονται και μικρές ποσότητες λιπαρών οξέων.

Η γλυκερίνη ή γλυκερόλη (1,2,3 προπανοτριόλη) είναι μία αλκοόλη υγρή, διαφανής, άοσμη, γλυκιά και παχύρρευστη. Οι παραδοσιακές χρήσεις της, είτε ως πρώτη ύλη είτε ως βοηθητική, είναι ως πρόσθετο τροφίμων, καπνού, φαρμάκων, καλλυντικών κ.ά., καθώς και στη σύνθεση τρι-νιτρογλυκερίνης, ρητινών και πολυουρεθάνης. Χρησιμοποιείται, επίσης, για την παρασκευή αναγεννημένης κυτταρίνης, συνθετικών πλαστικών, λάκας, μελάνης, βερνικιών, κόλλας κ.ά..
 
Τα τελευταία χρόνια, λόγω της μεγάλης παραγωγής του βιοντίζελ, προέκυψε πλεόνασμα γλυκερίνης, με αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση της αγοραστικής της αξίας. Έτσι, η βιομηχανία στοχεύει στην ανάπτυξη λύσεων και νέων προϊόντων για την αξιοποίηση της γλυκερίνης. Ένας τομέας που σχετίζεται με την αξιοποίηση της γλυκερίνης είναι η παραγωγή βιοκαυσίμων, όπως βιοαερίου και υδρογόνου.
Τεχνική Γλυκερίνη
Σύσταση (%)
Γλυκερίνη
>80-85
Νερό
Υπόλοιπο
Μεθανόλη
< 0,1
Μονογλυκερίδια
< 1,5
Άλατα
< 5
Η γλυκερίνη που παράγεται από τις τυπικές μονάδες παραγωγής βιοντίζελ είναι τεχνικής ποιότητας και προέρχεται μετά από επεξεργασία της ακατέργαστης γλυκερίνης με:
α) διάσπαση των περιεχόμενων σαπουνιών με ισχυρό οξύ, όπως H2SO4 ή HCl, και διαχωρισμό από αυτήν των παραγόμενων λιπαρών οξέων και
β) απομάκρυνση με εξάτμιση της περίσσειας της μεθανόλης.
 
Από τη γλυκερίνη τεχνικής ποιότητας (technical grade) μπορεί να παραχθεί γλυκερίνη αναλυτικής ποιότητας με κλασματική απόσταξη.
 
Στον  πίνακα παρουσιάζονται τα κύρια χαρακτηριστικά της γλυκερίνης τεχνικής ποιότητας που παράγεται από την κύρια μάζα των εργοστασίων παραγωγής βιοντίζελ.
 
Τα λιπαρά οξέα, που παράγονται κατά τη οξίνιση της γλυκερίνης (διάσπαση των σαπώνων), συνήθως χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ενέργειας από την καύση τους σε καυστήρες μαζούτ. Θεωρητικά, τα οξέα αυτά αποτελούν πρώτη ύλη για την παραγωγή βιοντίζελ με την προϋπόθεση της χρήσης έντονου συστήματος εστεροποίησης.
 
 
Οι προδιαγραφές του βιοντίζελ
 
Όπως σε όλα τα βιομηχανικά προϊόντα, έτσι και στο βιοντίζελ πρέπει να γίνεται έλεγχος της ποιότητάς του. Απαιτείται, επομένως, η ύπαρξη προδιαγραφών που να διασφαλίζουν την ποιότητα και τις ιδιότητές του σε παγκόσμιο επίπεδο. Το γεγονός ότι το βιοντίζελ παράγεται από μία μεγάλη ποικιλία πρώτων υλών (ελαίων και λιπών) με τη χρήση διαφόρων διεργασιών, καθιστά απαραίτητη την τυποποίησή του και τη θέσπιση τέτοιων προδιαγραφών ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις ενός καυσίμου που τροφοδοτεί σύγχρονους κινητήρες εσωτερικής καύσης.
 
Η πρώτη χώρα που θέσπισε προδιαγραφές για το βιοντίζελ που παράγεται από το κραμβέλαιο ήταν η Αυστρία το 1992. Οι προδιαγραφές αυτές τροποποιήθηκαν το 1995 (O-NORM C-1190,1995), ενώ στα επόμενα χρόνια παρουσιάστηκαν και άλλες αυστηρότερες και λεπτομερέστερες προδιαγραφές για το βιοντίζελ από άλλες χώρες, π.χ. από τη Γερμανία (DIN V51606,1996). Το 2001 θεσπίστηκε μία νεώτερη ευρωπαϊκή οδηγία (prEN 14214:2001) που καθορίζει τις γενικές προδιαγραφές του βιοντίζελ καθώς και τις μεθόδους προσδιορισμού των διαφόρων ιδιοτήτων του. Σήμερα, στην Ευρώπη και σε άλλες χώρες του κόσμου εφαρμόζεται το πρότυπο ΕΝ 14214 σύμφωνα με το οποίο γίνεται η πιστοποίηση και ο χαρακτηρισμός του παραγόμενου βιοντίζελ. Στον πίνακα, που ακολουθεί, παρατίθενται οι προδιαγραφές που επιβάλει το ΕΝ 14214.
 
 
 
Όρια
 
Ιδιότητα
Μονάδες
Min.
Max.
Μέθοδος
Εστέρες (μεθυλεστέρες)
% kg/kg
96,5
-
EN 14103
Πυκνότητα στους 15oC
kg/m3
860
900
EN 3675/12185
Ιξώδες στους 40oC
mm2/s
3,5
5,0
EN ISO 3104
Σημείο ανάφλεξης
oC
120
-
prEN ISO 3679
Θείο
mg/kg
-
10,0
EN ISO 10370
Υπόλειμμα άνθρακα
% kg/kg
-
0,3
EN ISO 10370
Αριθμός κετανίου
 
51
-
EN ISO 5165
Θειική τέφρα
% kg/kg
-
0,02
ISO 3987
Υγρασία
mg/kg
-
500
EN ISO 12937
Συνολική μόλυνση
mg/kg
-
24
EN 12662
Διάβρωση χάλκινου ελάσματος
(3h στους 50oC)
rating
Class 1
Class 1
EN ISO 2160
Σταθερότητα στην οξείδωση
στους 110oC
hours
6.0
-
EN 14112
Αριθμός οξύτητας
mg KOH/g
-
0,50
EN 14104
Αριθμός ιωδίου
giodine/100g
-
120
EN 14111
Μεθυλεστέρες λινολενικού οξέoς
% kg/kg
-
12,0
EN 14103
Πολυακόρεστοι μεθυλεστέρες
(≥ 4 διπλ. δεσμ.)
% kg/kg
-
1
 
Μεθανόλη
% kg/kg
-
0,20
EN 14110
Μονογλυκερίδια
% kg/kg
-
0,80
EN 14105
Διγλυκερίδια
% (m/m)
-
0,20
EN 14105
Τριγλυκερίδια
% kg/kg
-
0,20
EN 14105
Ελεύθερη Γλυκερίνη
% kg/kg
-
0,02
EN 14105
Συνολική Γλυκερίνη
% kg/kg
-
0,25
EN 14105
Μέταλλα (Na, K)
mg/kg
-
5,0
EN 14108/14109
Μέταλλα (Ca, Mg)
mg/kg
-
5,0
prEN 14538
Φώσφορος
mg/kg
-
10,0
EN 14107
 
Μία σημαντική ιδιότητα του βιοντίζελ, που σχετίζεται άμεσα με τη ροή του βιοντίζελ στις σωληνώσεις του οχήματος, είναι το σημείο απόφραξης ψυχρού φίλτρου, το CFPP (Cold Filter Plugging Point / EN 116). Η ιδιότητα αυτή ουσιαστικά σημαίνει τη χαμηλότερη θερμοκρασία στην οποία το καύσιμο ρέει μέσω του φίλτρου σωματιδίων του οχήματος. Τα όρια της ιδιότητας αυτής δεν είναι συγκεκριμένα για όλες τις χώρες. Κάθε χώρα, ανάλογα με τις θερμοκρασίες που επικρατούν σε αυτή, επιλέγει τα όρια για το CFPP. Στην Ελλάδα έχει επιλεγεί η θερμοκρασία των -5oC ως όριο για τους χειμερινούς μήνες και η θερμοκρασία των +5oC ως όριο για τους καλοκαιρινούς μήνες. Επειδή το βιοντίζελ που παράγεται από όλα τα ελληνικά έλαια δεν πληροί τις παραπάνω προδιαγραφές για το CFPP που επέλεξε η Ελλάδα, κρίνεται επιτακτική η προσθήκη στο βιοντίζελ αυτό προσθέτων αντιπηκτικών για την βελτίωση της ιδιότητας του CFPP.
 
Undefined

Page Back


Κατασκευή Ιστοσελίδων GIM Greek Internet Marketing