Homepage Slider

Είστε εδώ

Ανάπτυξη εργοστασίων παραγωγής βιοντίζελ

 
H AGROENERGY σχεδιάζει, κατασκευάζει και υποστηρίζει μονάδες και εργοστάσια παραγωγής βιοντίζελ πρώτης και δεύτερης γενιάς, μικρής και μεγάλης δυναμικότητας, με πρώτες ύλες φυτικά έλαια, ραφιναρισμένα ή μη, τηγανέλαια, απόβλητα φυτικά λάδια (όξινα και υπερόξινα με σημαντική περιεκτικότητα σε νερό) καθώς και ζωικά λίπη. Το παραγόμενο βιοντίζελ θα μπορεί να οδηγείται στα διυλιστήρια για ανάμιξη με το συμβατικό ντίζελ και διάθεση του μίγματος στην κίνηση ή να χρησιμοποιείται στους υπάρχοντες καυστήρες για θέρμανση ή να οδηγείται σε μηχανές εσωτερικής καύσης (ΜΕΚ) για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας.

περισσότερα...

Γενικά για το βιοντίζελ
 
Η ανάγκη για τη χρήση εναλλακτικών και ανανεώσιμων καυσίμων έναντι του πετρελαίου και των προϊόντων του έχει αρχίσει να παίζει έναν σημαντικό ρόλο στον ανεπτυγμένο κόσμο, τόσο για περιβαλλοντικούς όσο και για οικονομικούς και διαχειριστικούς λόγους. Έτσι, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, υπάρχει ανάγκη προώθησης όλων των εναλλακτικών καυσίμων στον τομέα των μεταφορών και όχι μόνο.
Για το βιοντίζελ και τη βιοαιθανόλη, συγκεκριμένα, τα τελευταία χρόνια οι επενδύσεις αναπτύσσονται ταχύτατα σε ολόκληρο τον κόσμο. Οι πρώτες 15 χώρες σε παραγωγή βιοκαυσίμων για το 2011 φαίνονται στον Πίνακα 1‑1.

Πίνακας 1‑1. Οι πρώτες 15 χώρες στην παραγωγή βιοκαυσίμων το 2011.

Α/Α
Χώρα
Βιοαιθανόλη (δισεκατομμύρια λίτρα)
Βιοντίζελ
(δισεκατομμύρια λίτρα)
1
Ηνωμένες Πολιτείες
54,2
3,2
2
Βραζιλία
21,0
2,7
3
Γερμανία
0,8
3,2
4
Αργεντινή
0,2
2,8
5
Γαλλία
1,1
1,6
6
Κίνα
2,1
0,2
7
Καναδάς
1,8
0,2
8
Ινδονησία
0,0
1,4
9
Ισπανία
0,5
0,7
10
Ταϊλάνδη
0,5
0,6
11
Βέλγιο
0,4
0,4
12
Ολλανδία
0,3
0,4
13
Ιταλία
0,0
0,6
14
Κολομβία
0,3
0,3
15
Αυστρία
0,2
0,4
 
Συνολικά στην ΕΕ
4,3
9,2
 
Σύνολο παγκοσμίως
86,1
24,1
 
Πηγή: REN 21, Renewables Global Status Report
Σημείωση: Η σειρά κατάταξης είναι σύμφωνη με τη συνολική παραγωγή βιοκαυσίμων.
 
Στην Ευρώπη έχει προγραμματιστεί η χρήση βιοκαυσίμων στα καύσιμα κίνησης σε ποσοστό τουλάχιστον 2%, με βάση το ενεργειακό περιεχόμενο, επί του συνόλου της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης, προς χρήση στις μεταφορές από 1/1/2006, με στόχο την αύξησή τους σε ποσοστό τουλάχιστον 5,75% μέχρι 31/12/2010, σύμφωνα με την οδηγία 2003/30/EC της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ μέχρι το 2020 το ποσοστό αυτό αναμένεται να φτάσει το 20%.
 
Οι μεθυλεστέρες των λιπαρών οξέων, κοινώς γνωστοί ως βιοντίζελ, θεωρούνται ως το πλέον υποσχόμενο και διαδεδομένο βιοκαύσιμο και αποτελούν παραπλήσιο και άριστο υποκατάστατο του συμβατικού (πετρελαϊκού) ντίζελ. Οι βασικές πρώτες ύλες, από τις οποίες προέρχεται το βιοντίζελ, είναι τα φυτικά έλαια και τα ζωικά λίπη. Το τελικό βιοκαύσιμο μπορεί να χρησιμοποιείται σε κινητήρες εσωτερικής καύσης τόσο αυτούσιο 100% (Β100) όσο και σε διάφορες αναλογίες σε μίγματα με το συμβατικό ντίζελ, π.χ. σε ποσοστό 5% στο ντίζελ (Β5).
Οι κύριοι λόγοι, που έχουν προκαλέσει το τεράστιο αυτό ενδιαφέρον για το βιοντίζελ, είναι η σημαντική μείωση των επιβλαβών εκπομπών που προέρχονται από την καύση του πετρελαίου και των λοιπών συμβατικών μη ανανεώσιμων καυσίμων, η επιτάχυνση που μπορεί να προκαλέσει στην ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας, η μείωση της εξάρτησης της εκάστοτε χώρας από τις εισαγωγές πετρελαίου, η ενεργειακή αυτονομία μικρών παραγωγών με την ιδιοκατανάλωση του βιοκαυσίμου, η απομάκρυνση από την τροφική αλυσίδα μη κατάλληλων ελαίων και λιπών και η παραγωγή υψηλής προστιθέμενης αξίας προϊόντων (βιοκαυσίμων) από χρησιμοποιημένα και απόβλητα φυτικά έλαια, π.χ. τηγανέλαια, και χαμηλής ποιότητας ζωικά λίπη.

περισσότερα...

Η πολιτική, οι αγορές και η νομοθεσία για το βιοντίζελ στην Ευρώπη και την Ελλάδα
 
Η Οδηγία 2003/30/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Μαΐου 2003 στοχεύει στην προώθηση της χρήσης βιοκαυσίμων και άλλων ανανεώσιμων καυσίμων που παράγονται από αγροτικές και άλλες πρώτες ύλες, προς αντικατάσταση μέρους του πετρελαίου και της βενζίνης στις μεταφορές σε κάθε κράτος μέλος, προκειμένου να συμβάλει στην ικανοποίηση των δεσμεύσεων του πρωτοκόλλου του Κιότο σχετικά με τις κλιματικές αλλαγές, τη φιλική προς το περιβάλλον ασφάλεια του εφοδιασμού των χωρών και την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Στα πλαίσια αυτής της αρχής, τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίσουν ότι μία ελάχιστη αναλογία βιοκαυσίμων και άλλων ανανεώσιμων καυσίμων διατίθεται στις αγορές τους και ότι καθορίζουν εθνικούς ενδεικτικούς στόχους.

περισσότερα...

Οι προδιαγραφές του βιοντίζελ
 
Όπως σε όλα τα βιομηχανικώς παραγόμενα προϊόντα, έτσι και στη περίπτωση του βιοντίζελ που είναι ένα καύσιμο που χρησιμοποιείται στα πετρελαιοκίνητα οχήματα και διακινείται σε όλον τον κόσμο, είναι επιτακτικός ο έλεγχος της ποιότητάς του. Απαιτείται, επομένως, η ύπαρξη προδιαγραφών που θα διασφαλίζουν την ποιότητα και τις ιδιότητές του σε παγκόσμιο επίπεδο. Το γεγονός ότι το βιοντίζελ παράγεται από μία πολύ μεγάλη ποικιλία ελαιούχων πρώτων υλών (φυτικών ελαίων και ζωικών λιπών) με τη χρήση διαφόρων μεθόδων και διεργασιών, καθιστά την προτυποποίησή του απαραίτητη και τη θέσπιση τέτοιων προδιαγραφών ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις ενός καυσίμου που τροφοδοτεί σύγχρονους κινητήρες εσωτερικής καύσης.

περισσότερα...

Οι πρώτες ύλες του βιοντίζελ - Εθνικό Δυναμικό
 
Για την εγχώρια παραγωγή βιοντίζελ σημαντικές πρώτες ύλες είναι το ηλιέλαιο, το κραμβέλαιο, το βαμβακέλαιο, το σογιέλαιο, τα τηγανέλαια. Από τα παραπάνω, το βαμβάκι καλλιεργείται συστηματικά σε πολλές περιοχές της χώρας, ενώ ο ηλίανθος και η ελαιοκράμβη άρχισαν να καλλιεργούνται συστηματικά σε αρκετές περιοχές της χώρας εντός του 2007, με κυρίαρχες τη Θράκη και τη Μακεδονία, ενώ η σόγια εισάγεται. Επίσης, τα απόβλητα και χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια (τηγανέλαια) αλλά και τα ζωικά λίπη μπορούν να χρησιμοποιηθούν εναλλακτικά ως πρώτες ύλες για την παραγωγή βιοντίζελ, βοηθώντας παράλληλα στη μείωση της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος από τα εν λόγω απόβλητα. Ενδεικτικά, σύμφωνα με την 6η Εθνική Έκθεση (2009) σχετικά με «την προώθηση της χρήσης των βιοκαυσίμων ή άλλων ανανεώσιμων καυσίμων στις μεταφορές στην Ελλάδα» παρατίθενται τα παρακάτω στοιχεία (Πίνακας 1-6) σε ότι αφορά την προέλευση του βιοντίζελ από εγχώριες πρώτες ύλες:

Πίνακας 1-6. Παραγωγή βιοντίζελ από εγχώριες πρώτες ύλες.

 
 
Απόδοση
σε βιοντίζελ
3)
Κατανεμημένη
ποσότητα βιοντίζελ
3)
Ποσοστό επί
της συνολικής κατανεμόμενης ποσότητας βιοντίζελ
(123.000 Μ3)
Ενεργειακές καλλιέργειες (στρέμματα)
116.725
11.672
36.900
30%
Βαμβακόσπορος (κιλά)
900.000
126
Χρησιμοποιημένα φυτικά έλαια και ζωικά λίπη (τόνοι)
3.999
3.799
7.134
6%
 
 
Η παραγωγή του βιοντίζελ
 
Το βιοντίζελ παράγεται με τη μέθοδο της μετεστεροποίησης των τριγλυκεριδίων (TGs) και της εστεροποίησης των ελεύθερων λιπαρών οξέων (FFAs) με αλκοόλες μικρού μοριακού βάρους. Συνήθως χρησιμοποιείται η μεθανόλη λόγω του χαμηλού κόστους και των φυσικών και χημικών πλεονεκτημάτων που διαθέτει. Η αντίδραση καταλύεται από βάσεις, οξέα και ένζυμα και πραγματοποιείται σε χαμηλές ή υψηλές θερμοκρασίες.
Τα τριγλυκερίδια αποτελούν το κύριο συστατικό (σε ποσοστό μέχρι και 98% κ.β.) των φυτικών ελαίων και ζωικών λιπών.
Τα ελεύθερα λιπαρά οξέα περιέχονται σε σημαντικές περιεκτικότητες στα μπρούτα καθώς και στα απόβλητα ή υπολειμματικά φυτικά έλαια και ζωικά λίπη.

περισσότερα...

 
Η AGROENERGY αναλαμβάνει τις μελέτες και τις διαδικασίες αδειοδότησης της εγκατάστασης και λειτουργίας των εργοστασίων, τον αρχικό και τον αναλυτικό σχεδιασμό καθώς και την κατασκευή και εγκατάσταση των εργοστασίων «με το κλειδί στο χέρι», τη συνεχή τεχνική υποστήριξη της παραγωγικής διαδικασίας, την εξασφάλιση των ιδανικότερων πρώτων υλών και τη διαχείρισή τους (από την πηγή τους μέχρι το εργοστάσιο και μέσα σε αυτό), και αποτελεί συνεχή αρωγό τεχνογνωσίας, πιστοποιεί τις πρώτες ύλες, το παραγόμενο βιοντίζελ και τα παραπροϊόντα της παραγωγικής διαδικασίας, και μπορεί να φροντίσει για την εξασφάλιση ικανής ποσόστωσης διάθεσης βιοντίζελ για κίνηση.
Την επίβλεψη και ευθύνη κάθε έργου μπορεί να αναλάβει η AGROENERGY.
 
Με δεδομένο ότι θα κατατεθεί φάκελος για χρηματοδότηση της επένδυσης από τον Αναπτυξιακό Νόμο, το επενδυτικό σχήμα πρέπει να διαθέτει το 25% του κόστους της επένδυσης ως ίδια κεφάλαια.
 
Ένα παράδειγμα:
 
Αν υποθέσουμε ότι το επενδυτικό σχήμα διαθέτει για την επένδυση αυτή το ποσό των 250.000 €, τότε το συνολικό κόστος της επένδυσης δεν μπορεί να ξεπεράσει το ποσό του 1.000.000 €.
Συνεπώς, η επένδυση θα αφορά στην εγκατάσταση εργοστασίου παραγωγής βιοντίζελ του οποίου η δυναμικότητα δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των 10.000 τόνων βιοντίζελ ανά έτος.
 
Μέρος από το παραγόμενο βιοντίζελ θα οδηγείται στα διυλιστήρια για ανάμιξη με το συμβατικό ντίζελ και διάθεση του μίγματος στην κίνηση. Άρα, το βιοντίζελ αυτό θα πρέπει να είναι αυστηρών προδιαγραφών, οπότε και το εργοστάσιο πρέπει να διαθέτει και θα διαθέτει όλες τις προδιαγραφές που απαιτούνται για την παραγωγή σωστού βιοντίζελ για κίνηση.
 
Στο σημείο αυτό τονίζουμε ότι η AGROENERGY σε κάθε περίπτωση, δηλαδή για την παραγωγή βιοντίζελ για κάθε χρήση, εγκαθιστά μονάδες και εργοστάσια παραγωγής βιοντίζελ με τις αυστηρότερες προδιαγραφές. Η προστασία της υγείας των εργαζομένων και του περιβάλλοντος καθώς και η ποιότητα του παραγόμενου βιοντίζελ για κάθε χρήση είναι ζητήματα αδιαπραγμάτευτα για εμάς.
 
Ένα άλλο μέρος από το παραγόμενο βιοντίζελ θα μπορεί να οδηγείται σε μηχανή εσωτερικής καύσης (ΜΕΚ) για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (και θερμότητας). Έστω ότι θέλουμε να παραχθεί ενέργεια εγκατεστημένης ηλεκτρικής ισχύος 250 KWel.
 
Το υπόλοιπο μέρος μπορεί να οδηγείται στους υπάρχοντες καυστήρες για θέρμανση, αυτούσιο ή σε μίγματα με το συμβατικό πετρέλαιο θέρμανσης, στα διυλιστήρια, σε εταιρείες εισαγωγής πετρελαίου και σε αγορές του εξωτερικού.
 
Για όλα αυτά, με το ποσό του 1.000.000 € θα εγκαταστήσουμε ένα εργοστάσιο παραγωγής βιοντίζελ δυναμικότητας 5.000 έως 10.000 τόνων βιοντίζελ τον χρόνο.
Η τελική δυναμικότητα θα εξαρτηθεί από πολλούς παράγοντες, τους οποίους συζητάμε με τον κάθε επενδυτή κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού του εργοστασίου και της παραγωγικής διαδικασίας.
 
Η αρχική ποσόστωση που θα εξασφαλίσουμε για το συγκεκριμένο εργοστάσιο, δηλαδή η αρχική ποσότητα βιοντίζελ που θα μπορέσει το εργοστάσιο να διαθέσει στα διυλιστήρια, θα εξασφαλίζει ένα κέρδος (προ φόρων) που θα ξεπερνά το ποσό των 300.000 €/χρόνο.
 
Στη ΔΕΗ θα πωλείται ηλεκτρική ενέργεια (0,250 MWel) x (24 ώρες/ημέρα) x (365 ημέρες/χρόνο) x (95% λόγω σέρβις κινητήρα κ.λπ.) x (96% λόγω απωλειών δικτύου κ.λπ.) = 1.997 MWhel/χρόνο. Η τιμή πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας στη ΔΕΗ είναι 200 €/MWhel. Άρα, τα έσοδα από την πώληση της ηλεκτρικής ενέργειας θα είναι τουλάχιστον (1.997 MWhel/χρόνο) x (200 €/MWhel) = 399.400 €/χρόνο, δηλαδή περίπου 400.000 €/χρόνο.
Στο εργοστάσιο (στις ΜΕΚ) θα παράγεται και θερμική ισχύς περίπου 0,250 MWth, από την οποία ένα μέρος θα χρησιμοποιείται ως ιδιοκατανάλωση στο εργοστάσιο.
Για την ηλεκτροπαραγωγή η ποσότητα του βιοντίζελ που θα χρειαστεί θα κοστίζει λιγότερο από 350.000 €/χρόνο.
Άρα, θα προκύπτει ένα ελάχιστο κέρδος (προ φόρων) από την ηλεκτροπαραγωγή της τάξης των 400.000 - 350.000 = 50.000 €/χρόνο.
 
Τα έσοδα από την πώληση του υπόλοιπου παραγόμενου βιοντίζελ για θέρμανση και εξαγωγή θα ξεπερνούν κατά μέσο όρο το ποσό των 5.500.000 €/χρόνο.
Το κόστος του βιοντίζελ αυτού δεν θα ξεπερνά το ποσό των 5.000.000 €/χρόνο. Άρα θα προκύπτει ένα ελάχιστο κέρδος (προ φόρων) από την πώληση βιοντίζελ για θέρμανση και για εξαγωγή της τάξης των 500.000 €/χρόνο.
 
Για την πραγματοποίηση μιας τέτοιας επένδυσης πρέπει να επιλεγεί το γήπεδο εγκατάστασης του εργοστασίου και η AGROENERGY να ξεκινήσει τις σχετικές μελέτες, τις διαδικασίες αδειοδότησης της εγκατάστασης του εργοστασίου και τη σύνταξη του φακέλου χρηματοδότησης της επένδυσης από τον Αναπτυξιακό Νόμο, στα πλαίσια της πρώτης σύμβασης που θα υπογραφεί μεταξύ του επενδυτή και της AGROENERGY.
Μία δεύτερη σύμβαση, που μπορεί να υπογραφεί μετά την απόκτηση της άδειας εγκατάστασης και της έγκρισης της χρηματοδότησης, θα αφορά στην κατασκευή και την εγκατάσταση του εργοστασίου «με το κλειδί στο χέρι».
Μία τρίτη σύμβαση θα αφορά στο τεχνικό management και στην υποστήριξη του εργοστασίου που θα αναλάβει η AGROENERGY (εξασφάλιση πρώτων υλών, διαρκής παροχή τεχνογνωσίας και τεχνολογίας, διαχείριση και αξιοποίηση των προϊόντων και παραπροϊόντων κ.ά.). Γενικότερα, η εταιρεία μας μπορεί να αναλάβει το εργοστάσιο και να αποδίδει τα μέγιστα κέρδη στο επιχειρηματικό σχήμα εκμετάλλευσης του έργου, τουλάχιστον αυτά που θα προσδιορίζονται από το business plan του έργου, έναντι συγκεκριμένης αμοιβής ανά έτος.
Στην περίπτωση αυτή, δηλαδή στην περίπτωση να μην προϋπάρχει ούτε το γήπεδο, με το ποσό του 1.000.000 € η AGROENERGY θα εγκαταστήσει ένα εργοστάσιο δυναμικότητας τουλάχιστον 5.000 τόνων τον χρόνο (όχι 10.000 τόνων), τη μηχανή ηλεκτροπαραγωγής και όλα τα σχετικά.
Σε μία περιοχή όπου το ύψος χρηματοδότησης από τον Αναπτυξιακό Νόμο είναι 40%, θα εξασφαλιστεί χρηματοδότηση ύψους 400.000 €.
Έτσι, θα χρειαστεί ιδία συμμετοχή ύψους 600.000 €, από την οποία το 25% του συνολικού κόστους της επένδυσης, δηλαδή το ποσό των 250.000 €, θα αποτελεί τα απαραίτητα ίδια κεφάλαια, οπότε το υπόλοιπο ποσό των 350.000 €, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 35% του συνολικού κόστους της επένδυσης, θα είναι δάνειο.
Το κόστος των μελετών, των διαδικασιών αδειοδότησης και του φακέλου χρηματοδότησης θα είναι μέρος του συνολικού κόστους της επένδυσης.
 
Η AGROENERGY διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία και τεχνολογία, τις κατάλληλες συνεργασίες με εταιρείες του εξωτερικού και την επιχειρηματική ανησυχία για να υποστηρίξει ένα τέτοιο εγχείρημα, από τον αρχικό σχεδιασμό της παραγωγικής διαδικασίας μέχρι και την εγκατάσταση του εργοστασίου "με το κλειδί στο χέρι", το start-up και την εκπαίδευση του κατάλληλου προσωπικού λειτουργίας του εργοστασίου, την εγγύηση σωστής λειτουργίας του εργοστασίου και κάθε επιμέρους εξοπλισμού καθώς και της απόδοσης, σύμφωνα με το αρχικό επιχειρηματικό σχέδιο που θα καταθέσει στο επιχειρηματικό σχήμα υλοποίησης του έργου.
 
Η AGROENERGY επιλέγει, κατά περίπτωση, και τη συμμετοχή της ως μέτοχος σε ένα τέτοιο έργο.
Συγκεκριμένα, η εκμετάλλευση του εργοστασίου και η περαιτέρω ανάπτυξή του στα πλαίσια μιας κάθετης παραγωγικής διαδικασίας μπορεί να γίνει από ένα επιχειρηματικό σχήμα στο οποίο θα συμμετέχει η AGROENERGY. Το σχήμα αυτό θα είναι μία νέα εταιρεία που θα αδειοδοτήσει, θα εγκαταστήσει και θα εκμεταλλεύεται το εργοστάσιο. Η νέα εταιρεία θα μπορεί να καθετοποιήσει το έργο και προς την κατεύθυνση των πρώτων υλών και προς την κατεύθυνση των προϊόντων της παραγωγικής διαδικασίας. Επίσης, η νέα εταιρεία θα μπορεί να εφαρμόσει τη συγκεκριμένη επιχειρηματική δράση και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, αναπτύσσοντας παρόμοια έργα.
Η AGROENERGY θα συμμετέχει στη νέα εταιρεία με ένα ποσοστό χωρίς οικονομική υποχρέωση. Ο βασικός χρηματοδότης θα εξασφαλίσει τη χρηματοπιστωτική υποστήριξη της επένδυσης και θα εγγυηθεί για το δάνειο. Το τεχνικό management του έργου αναλαμβάνει η AGROENERGY, στα πλαίσια ετήσιας αμοιβής.
Εναλλακτικά, η συμμετοχή της AGROENERGY ως μέτοχος στο έργο μπορεί να γίνει με την εξασφάλιση ενός ποσοστού επί των εσόδων από την πώληση του παραγόμενου βιοντίζελ.
Με τη συμμετοχή της ως μέτοχος, η AGROENERGY αναλαμβάνει να καταθέτει αφενός μεν όλη την τεχνογνωσία και τεχνολογία που διαθέτει σχετικά με την παραγωγή του βιοντίζελ, όχι μόνο για την κλασική διεργασία αλλά και για τις νέες διεργασίες που αναπτύσσει και εφαρμόζει, αφετέρου δε την επιχειρηματική προσέγγιση και γνώση που απαιτείται για την επίτευξη της βέλτιστης και αποδοτικότερης βιωσιμότητας της παραγωγικής διαδικασίας και του εργοστασίου, από το στάδιο της εξασφάλισης και διαχείρισης των κατάλληλων πρώτων υλών, όχι μόνο αυτών στις οποίες στηρίζεται το επιχειρηματικό σχέδιο, μέχρι και το στάδιο της διάθεσης και γενικότερης διαχείρισης των τελικών προϊόντων και υποπροϊόντων του εργοστασίου, σύμφωνα με το business plan του έργου που θα έχει καταθέσει η AGROENERGY.
 
 
Όπως είπαμε, το έργο έχει δύο φάσεις - υποέργα.
 
Η πρώτη φάση (το πρώτο υποέργο Α) ολοκληρώνεται με την απόκτηση της άδειας εγκατάστασης του εργοστασίου.
Για την ολοκλήρωση της φάσης αυτής απαιτείται χρονικό διάστημα μικρότερο των 6 μηνών.
 
Στη δεύτερη φάση (στο δεύτερο υποέργο Β) ο επενδυτής θα περάσει όταν αποφασίσει ότι θα κάνει το έργο, το οποίο συμβαίνει συνήθως μετά την απόκτηση της άδειας εγκατάστασης. Στη φάση αυτή κατασκευάζεται, εγκαθίσταται και ξεκινά τη λειτουργία του το εργοστάσιο. Τότε θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες απόκτησης της οικοδομικής άδειας, οι παραγγελίες κ.λπ..
 
Σε έναν μήνα μετά την εγκατάσταση θα αποκτηθεί η άδεια λειτουργίας του εργοστασίου.
Στη συνέχεια, η νέα εταιρεία πρέπει να αποκτήσει και άδεια διάθεσης του παραγόμενου βιοντίζελ. Για την απόκτηση και αυτής της άδειας θα χρειαστεί επίσης ένας μήνας. Έτσι, η νέα εταιρεία θα μπορεί να μπει στο πρόγραμμα κατανομής της ποσότητας του βιοντίζελ που αποφασίζεται κάθε χρόνο να οδηγείται στα ελληνικά διυλιστήρια για ανάμιξη με το συμβατικό πετρέλαιο και διάθεση του μίγματος στην κίνηση. Το μέρος της ποσότητας αυτής, δηλαδή η ποσόστωση που αποφασίζεται να πάρει κάθε εταιρεία παραγωγής βιοντίζελ στην Ελλάδα, καθώς και κάθε εταιρεία που θέλει να εισάγει βιοντίζελ για κίνηση, καθορίζεται από την εξίσωση κατανομής που είχαμε φτιάξει, η οποία έχει αρκετούς όρους, οι οποίοι έχουν διαφορετικούς συντελεστές βαρύτητας. Σημαντικός είναι ο όρος που αφορά στη χρήση αποβλήτων και υπολειμματικών ελαιούχων πρώτων υλών. Ο όρος αυτός έχει τον μεγαλύτερο συντελεστή βαρύτητας.
Η ΕΕ έχει αποφασίσει να κρατήσει χαμηλά τα ποσοστά συμμετοχής του βιοντίζελ πρώτης γενιάς στα μίγματα με το συμβατικό ντίζελ και να ενισχύσει τη συμμετοχή του βιοντίζελ δεύτερης γενιάς, δηλαδή του βιοντίζελ που παράγεται από απόβλητες και υπολειμματικές ελαιούχες ύλες με νέες διεργασίες και σύγχρονες τεχνολογίες, οικονομικά αποδοτικότερες και φιλικότερες προς το περιβάλλον, με χαμηλές απαιτήσεις σε ενέργεια και όσο το δυνατόν πιο συμβατές με τον όρο «βιοκαύσιμα».
Εμείς είμαστε οι μόνοι στην Ελλάδα που έχουμε αναπτύξει στο ΕΜΠ άμεσα εφαρμόσιμες νέες διεργασίες παραγωγής βιοντίζελ δεύτερης και τρίτης γενιάς.
 
Για κάθε φάση υπογράφεται και μία σύμβαση έργου.
 

Στα πλαίσια της πρώτης φάσης του έργου, δηλαδή για το υποέργο Α υλοποίησης του εργοστασίου, υπάρχουν τέσσερις επιμέρους φάσεις - τέσσερα επιμέρους έργα. Η AGROENERGY αναλαμβάνει και τα τέσσερα αυτά επιμέρους έργα.

Συγκεκριμένα, η AGROENERGY αναλαμβάνει:
 
i)       Την παρουσίαση του επιχειρηματικού σχεδίου.
         Την εκπόνηση μιας μελέτης σκοπιμότητας.
 
ii)      Τις εργασίες εκπόνησης τοπογραφικού κ.ά. - την απόκτηση της άδειας χρήσης γης.
 
iii)     Τον αρχικό - βασικό σχεδιασμό της παραγωγικής διαδικασίας, του εργοστασίου και γενικότερα του έργου, με βάση τη δυναμικότητα, τις πρώτες ύλες,
την επεκτασιμότητα και τον διαθέσιμο χώρο, καθώς και την εκπόνηση κάθε σχετικής μελέτης.
Συγκεκριμένα, στο επιμέρους αυτό έργο περιλαμβάνονται:
 • Μελέτη διαχείρισης όλων των δυνατών και κατάλληλων πρώτων υλών, μέχρι το εργοστάσιο και μέσα σε αυτό.
 • Μελέτη διαχείρισης όλων των βοηθητικών υλών (αντιδραστήρια κ.ά.).
 • Διάγραμμα ροής της παραγωγικής διαδικασίας (Process Flow Diagram).
 • Ισοζύγια μάζας και ενέργειας (ηλεκτρικής και θερμικής), αποβλήτων (υγρών και αερίων), παραπροϊόντων και υποπροϊόντων, ανάλογα με το είδος και τις ποσότητες των πρώτων υλών που έχουν επιλεγεί και της ποσότητας του παραγόμενου βιοντίζελ που έχει τελικά αποφασιστεί.
 • Βασικοί και αναλυτικοί υπολογισμοί.
 • Επιλογή του κατάλληλου ηλεκτρομηχανολογικού και λοιπού υποστηρικτικού εξοπλισμού του εργοστασίου.
 • Αρχικός - βασικός σχεδιασμός της παραγωγικής διαδικασίας και του εργοστασίου.
 • Βασικό layout (χωροθέτηση) της μονάδας (της γραμμής παραγωγής) και όλου του εργοστασίου.
 • Αναλυτική περιγραφή της παραγωγικής διαδικασίας και του εργοστασίου.
 • Τεχνικοοικονομική μελέτη.
Περιλαμβάνει, εκτός των άλλων, λίστα και περιγραφή των τμημάτων του μηχανολογικού και ηλεκτρολογικού καθώς και του λοιπού υποστηρικτικού εξοπλισμού του εργοστασίου, όπως μέρη της παραγωγικής διαδικασίας (π.χ. δεξαμενές αποθήκευσης κ.λπ.), ισχύς των μηχανημάτων του εξοπλισμού, λίστα απαραίτητων ανταλλακτικών και αναλωσίμων κ.ά..

Υπολογίζεται και αναλύεται η δυναμικότητα του εργοστασίου σε προϊόντα, παραπροϊόντα και υποπροϊόντα, οι καταναλώσεις σε ενέργεια κ.ά..

Προσδιορίζονται τα αναλυτικά κόστη αδειοδότησης, κατασκευής και εγκατάστασης του εργοστασίου και προτείνονται, παρουσιάζονται και αξιολογούνται τρόποι χρηματοδότησης και αποπληρωμής της επένδυσης.

Υπολογίζονται τα λειτουργικά κόστη του εργοστασίου, εκτιμώνται τα κέρδη της επένδυσης κ.ά..

Παρουσιάζεται ανάλυση βασικών χρηματοοικονομικών μεγεθών.

 • Αναλύσεις και πιστοποίηση της απόδοσης του εργοστασίου στο εργαστήριο του ΕΜΠ.
iv)     Την εκπόνηση των μελετών και τις διαδικασίες αδειοδότησης της εγκατάστασης και λειτουργίας του εργοστασίου.
Συγκεκριμένα, στο επιμέρους αυτό έργο περιλαμβάνονται:
 • Μελέτη διάθεσης παραπροϊόντων, υποπροϊόντων και αποβλήτων της παραγωγικής διαδικασίας. (Συμπεριλαμβάνονται συμφωνητικά με εταιρείες παραλαβής, μεταφοράς και διαχείρισης).
 • Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ).
 • Εργασίες Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων - Απόκτηση της ΕΠΟ (Περιβαλλοντική αδειοδότηση του εργοστασίου).
 • Μελέτες Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων - Τεχνική Περιγραφή Έργου. (Απαιτούνται για τον φάκελο χρηματοδότησης της επένδυσης, την απόκτηση της άδειας εγκατάστασης, την απόκτηση οικοδομικής άδειας και της άδειας λειτουργίας του εργοστασίου).
 • Σύνταξη φακέλου, κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών και διεκπεραίωση της διαδικασίας στην αρμόδια υπηρεσία για την απόκτηση της Άδειας Εγκατάστασης του εργοστασίου.
 • Εργασίες για την απόκτηση της Άδειας Λειτουργίας του εργοστασίου (εκτός του έργου που αναλαμβάνει ο Πολιτικός Μηχανικός).
 • Παροχή συμβουλών.
 
Στα πλαίσια της δεύτερης φάσης του έργου, δηλαδή για το υποέργο Β υλοποίησης του εργοστασίου, υπάρχουν δύο επιμέρους φάσεις - επιμέρους έργα. Το πρώτο αφορά στον αναλυτικό σχεδιασμό εφαρμογής και το δεύτερο στο έργο κατασκευής και εγκατάστασης του εργοστασίου. Η AGROENERGY αναλαμβάνει και τα δύο αυτά επιμέρους έργα. Εννοείται πως η AGROENERGY θα θέσει σε λειτουργία το εργοστάσιο και θα το παραδώσει μέχρι να εξασφαλιστεί η μέγιστη απόδοσή του, εκπαιδεύοντας και το κατάλληλο προσωπικό του εργοστασίου.
 
Συγκεκριμένα, η AGROENERGY αναλαμβάνει:
 
v)      Τον αναλυτικό σχεδιασμό του εργοστασίου και γενικότερα του έργου, καθώς και την παροχή κάθε σχετικού παραστατικού.
Συγκεκριμένα στο υποέργο αυτό περιλαμβάνονται:
 • Αρχιτεκτονικά σχέδια.
 • Αναλυτικό Engineering.
 • P&ID με αναλυτική ονοματολογία για κάθε υλικό σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα.
 • Κατασκευαστικά σχέδια και 3D layout. Προσημείωση όλων των τμημάτων του εξοπλισμού.
 • Αναλυτικά κατασκευαστικά σχέδια για τμήματα του εξοπλισμού που θα κατασκευαστούν σε μηχανουργείο.
 • Υπολογισμός καταναλώσεων και προδιαγραφές βοηθητικών παροχών.
 • Σχέδια θεμελίωσης, χωροθέτησης και διάταξης μηχανημάτων και σωληνώσεων.
 • Λίστες καλωδίων, ηλεκτρολογικά σχέδια, λίστες κινητήρων.
 • Εγχειρίδιο εγκατάστασης του εργοστασίου.
 • Ηλεκτρολογικό εγχειρίδιο.
 • Εγχειρίδιο επισκευών.
 • Εγχειρίδιο λειτουργίας.
 • Κόστος μετάβασης του προσωπικού μας προς και από το εργοτάξιο.
 • Κόστος διαμονής του προσωπικού μας.

Στο επιμέρους αυτό έργο του υποέργου Β της AGROENERGY περιλαμβάνονται και τα εξής:

         α) Η επίβλεψη και ευθύνη της εγκατάστασης του εργοστασίου και υλοποίησης όλου του έργου.

         β) Η έναρξη λειτουργίας (το start up) του εργοστασίου και η εκπαίδευση του κατάλληλου προσωπικού του εργοστασίου, το οποίο θα επιλεγεί με υπόδειξη και ευθύνη της AGROENERGY.

         γ) Η εγγύηση σωστής λειτουργίας και κάθε επιμέρους εξοπλισμού του εργοστασίου, καθώς και της απόδοσής του σε βιοντίζελ προδιαγραφών,
             σύμφωνα με το επιχειρηματικό σχέδιο (business plan) που θα έχει καταθέσει η AGROENERGY.
 
vi)    Την κατασκευή, εγκατάσταση και παράδοση του εργοστασίου "με το κλειδί στο χέρι".
 

Μετά την έναρξη λειτουργίας και την παράδοση του εργοστασίου από την AGROENERGY (σε έναν μήνα μετά το start up) , η AGROENERGY αναλαμβάνει το τεχνικό management του εργοστασίου, δηλαδή τη συνεχή επιστημονική και τεχνική υποστήριξη όλης της διεργασίας, εξασφαλίζει διαρκή παροχή τεχνογνωσίας και τεχνολογίας, καθοδηγεί την πιστοποίηση και τη διαχείριση των πρώτων υλών, του παραγόμενου βιοντίζελ και των παραπροϊόντων της παραγωγικής διαδικασίας και συμβάλλει στη διαχείριση του εργοστασίου.

 
 
Undefined

Page Back


Κατασκευή Ιστοσελίδων GIM Greek Internet Marketing